Medimagazin logo

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 3/9/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Birim eğitim sorumlusu: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan eğiticiyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzmanlık eğitimi kurulları

MADDE 7- (1) Kurum; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi olduğu mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini kendi uzmanlık eğitimi kurullarınca yapar.

(2) Uzmanlık eğitimi kurulu iş ve işleyişi;

a) Üniversiteye bağlı hastanelerde fakülte yönetim kurulunca,

b) Birlikte kullanım kapsamındakiler de dâhil olmak üzere Bakanlık hastanelerinde eğitim planlama kurulunca,

yürütülür.

(3) Eğitim planlama kuruluna, birim eğitim sorumluları arasından genel eğitim ve araştırma hastanelerinde en az yedi, dal eğitim ve araştırma hastanelerinde en az üç kişi seçilir. Kurum eğitim sorumlusu ve başhekim eğitim planlama kurulunun doğal üyesidir. Eğitim planlama kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(4) Uzmanlık eğitimi kurul toplantısına, gündem konusuyla ilgili uzmanlık dallarının birim eğitim sorumluları davet edilebilir.

(5) Uzmanlık eğitimi kurulu gerektiğinde alt kurullar ile çalışabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birim eğitim sorumlusu;

a) Üniversitelere bağlı uzmanlık ana dallarındaki programlarda anabilim dalı başkanı, uzmanlık yan dallarındaki programlarda bilim dalı başkanı,

b) Birlikte kullanım kapsamındakiler de dâhil olmak üzere eğitim ve araştırma hastanelerinde başhekim tarafından bir yıllık süre ile birimin eğitim sorumlusu olarak görevlendirilen eğitici,

c) Adli Tıp Kurumunda kurum başkanı veya görevlendireceği eğitici,

olur. Birim eğitim sorumlusu ilgili dalda eğitici olmak zorundadır; ilgili dalda uzmanlık eğiticisi niteliğini haiz değilse, o dalda başka bir eğitici birim eğitim sorumlusu olarak belirlenir. Ancak birden fazla yan dalı olan ana dallarda, bu ana dalın birim eğitim sorumlusu yoksa bağlı yan dallardaki eğiticilerden her biri kurum eğitim sorumlusu tarafından altı ay süreyle ana dalda birim eğitim sorumlusu olarak belirlenir.

(5) Birden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda birim eğitim sorumlusu kurumlar arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(6) Kurum tarafından ilgili uzmanlık eğitimine giriş sınavı öncesinde uzmanlık öğrencisi talep edilirken her bir program için; mevcut eğitici ve uzmanlık öğrencisi sayısı, kabul edilen ve yürürlükte olan müfredat ile Bakanlıkça talep edilecek donanım, portföy ve birim eğitim sorumlusu bilgileri Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş programlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “birim eğitim sorumlusunun onayıyla eğiticiler nezaretinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde yabancı uyruklu uzmanlık öğrencileri hariç olmak üzere uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerine tek seferde en fazla üç aylık süreler halinde eğitim süresi boyunca toplamda altı ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Ancak yukarıda sayılan haller nedeni ile tezini yetiştiremeyen ve çekirdek müfredattaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine birim eğitim sorumlusunun önerisi üzerine eğitim kurumunun uzmanlık eğitimi kurulu kararı ile altı aya kadar süre uzatımı verilebilir.”

“(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, Kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlar çerçevesinde eğitim verilmesinin sağlanmasını uzmanlık eğitimi kurulundan isteme hakkı vardır. Uzmanlık eğitimi kurulunca talebin karşılanamaması ya da uzmanlık eğitimi kurulunun verdiği karara uzmanlık öğrencisinin itiraz etmesi halinde bu durum eğitim kurumunca on beş iş günü içinde Bakanlığa bildirilir. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “eğitim sorumlusunun” ibaresinden önce gelmek üzere “birim” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “akademik kurul” ibaresi “uzmanlık eğitimi kurulu” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “akademik kurulca” ibaresi “uzmanlık eğitimi kurulunca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “eğitim sorumlusu” ibareleri “birim eğitim sorumlusu” şeklinde, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Eğitim sorumlusu” ibaresi “Birim eğitim sorumlusu” şeklinde, aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “akademik kurulda” ibaresi “uzmanlık eğitimi kurulunda” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Birim eğitim sorumlusu kanaati: Birim eğitim sorumlusu altı aylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatini belgesi ve gerekçesiyle birlikte yazılı olarak oluşturur ve bu değerlendirme, kurum eğitim sorumlusu tarafından onaylanır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme döneminin birden fazla birim eğitim sorumlusu yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen birim eğitim sorumlusu yapar. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum eğitim sorumlusu tarafından on beş iş günü içinde yazılı olarak uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu on beş iş günü içinde uzmanlık öğrencisine tebliğ edilip Kurula sunulmak üzere Genel Müdürlüğe bildirilir. Altı aylık dönemlerin hesaplanmasında uzmanlık eğitimine başlanılan tarih esas alınır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “eğitim sorumlusunun” ibaresi “birim eğitim sorumlusunun” şeklinde, aynı maddede yer alan “akademik kurulun” ibaresi “uzmanlık eğitimi kurulunun” şeklinde, “akademik kurullarca” ibaresi “uzmanlık eğitimi kurullarınca” şeklinde, “akademik kurulunun” ibaresi “uzmanlık eğitimi kurulunun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “eğitim sorumlusu” ibareleri “birim eğitim sorumlusu” şeklinde, “eğitim sorumlusunun” ibareleri “birim eğitim sorumlusunun” şeklinde, “eğitim sorumlusuna” ibareleri “birim eğitim sorumlusuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “eğitim sorumlusu” ibaresi “birim eğitim sorumlusu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “eğitim sorumlusu” ibaresi “birim eğitim sorumlusu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “akademik” ibaresi “uzmanlık eğitimi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

tipta ve dis hekimliginde uzmanlik egitimi yonetmeligi
yonetmelik
resmi gazete
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir