Medimagazin logo

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik

28 Eylül 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27713
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığı(Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı)’ndan:

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            

MADDE 1 – 8/6/2006 tarihli ve 26192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 30/12/1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına tevdi edilen görevlerin verimli, süratli, etkin ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin; niteliği, kadro unvanı, görevi, hizmete katkısı, bilimsel çalışma yapıp yapmadığı, çalışma şartları ve süresi, performansı gibi hususlar dikkate alınarak döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, döner sermayeli Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli olan personeli, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli  Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personeli, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personeli, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (j) ve (k) bendleri eklenmiştir.

             “f) Ek Ödeme Matrahı: Personelin ek gösterge dahil bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve makam, temsil, görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç her türlü tazminat toplamını,”

             “j) Mesai Dışı Ek Ödeme Tavan Tutarı: Personelin ek ödeme matrahının, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre belirlenen tavan oranlarının; tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek tutarı,”

             “k) Mesai Dışı Ek Ödeme Puanı: Mesai dışı çalışılan her bir saatin 0,3 ile çarpımı sonucu bulunan puanı,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi ile aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

             “m) Başkanın onayı ile uygun görülen yer ve zamanlarda günde bir saatten az olmamak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalara katkısı bulunan personele, mesai saatleri dışında elde edilen gelirden katkılarına bağlı olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen tavan tutarları aşmayacak şekilde aynı maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen puan esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılabilir.”

             “(2) Başkanlık kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay maaş ödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak ek ödeme yapılması halinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

             (3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Başkanlığa yıl veya ay itibarıyla belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

             a) Yıl veya en az bir ay süreyle Başkanlığa görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Başkanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

             b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için kuruma geliş ve ayrılış saatleri dikkate alınarak Başkanlıkça tespit edilerek kayıt altına alınır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği kurum veya kuruluş tarafından aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “4) Atölyede fiilen çalışan Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcıları ve Hizmetli personele (2) puan verilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “(i)” ibaresi ile “, Serbest Çalışma Katsayısı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(2) Personele yapılacak mesai dışı ek ödeme tutarının hesaplanmasında dikkate alınan puanlar ile hesaplama yöntemi aşağıda gösterilmiştir.

             a) Mesai Dışı Ek Ödemeye Esas Personel Net Puanı (MDEÖEPNP): 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendine göre verilen puandır.

             b) Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarı (MDPEÖT): 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde hesaplanan Ek Ödeme Birim Puan Değerinin  Mesai Dışı Ek Ödemeye Esas Personel Net Puanıyla çarpılması sonucu, her bir mesai dışı çalışan personel için Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarı bulunur.

             c) Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Toplam Tutarı (MDPEÖTT): Başkanlıkta her bir mesai dışı çalışan personel için Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarları toplanarak Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Toplam Tutarı bulunur.

             ç) Mesai Dışı Ek Ödeme Dönem Toplam Tutarı (MDEÖDTT): Mesai Dışı gelir getirici iş sonucunda elde edilen gelirden 5 inci maddede belirlenen esaslar çerçevesinde Döner Sermaye Komisyonu tarafından belirlenen ve ilgili dönemde mesai dışı çalışan personele ödenebilecek tutardır.

             d) Mesai Dışı Malî Durum Yüzdesi (MDMDY): Mesai Dışı Ek Ödeme Dönem Toplam Tutarının, Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Toplam Tutarına bölünmesi sonucunda bulunur.

             e) Mesai Dışı Personel Net Ek Ödeme Tutarı (MDPNEÖT): Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarıyla, Mesai Dışı Malî Durum Yüzdesinin çarpımı sonucu bulunan tutardan; ödenecek ek ödeme tutarı, ek ödeme tavanlarını geçmemek kaydıyla gelir vergisi ile damga vergisinin kesilmesi sonucunda bulunur.”

             MADDE 7 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/8/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

YönetmeliğinYayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2006

26192

YönetmelikteDeğişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/7/2009

27284

2-

23/7/2009

27297

refik
saydam
hıfzıssıhha
merkezi
döner
sermaye
yönetmeliğinde
değişiklik
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir