Medimagazin logo
Maliye Bakanlığı'ndan diş tedavilerine ilişikin genelge
Maliye Bakanlığı'ndan diş tedavilerine ilişikin genelge
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

25/06/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 8 inci madde hükümleri dikkate alınarak, 23.10.2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmak üzere 5/9/2009 tarihli ve 27340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (11) Sıra No’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 2 nci maddesinin tamamı, 3 üncü maddesinin ise birinci fıkrasındaki “ile 7/2/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan (8) Sıra No’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 2 nci maddesi” ibaresi dışında kalan kısmı hakkında, Danıştay Onuncu Daire Başkanlığının 15/03/2010 tarihli ve 2009/4888 sayılı Kararı ile yürütülmesinin durdurulması kararı verilmiştir.

Öte yandan, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin “Sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin devredilmeyecek görevler” başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SUT’ta yapılan değişiklikler; tedavi yardımına ilişkin olarak yürütülen ortak uygulamaya paralel olarak, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, devir kapsamı dışında tutulan ve tedavi giderleri Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Tebliği hükümleri çerçevesinde kurumlarınca karşılanmaya devam edilen kişiler için aynen uygulanacaktır.” şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir. Yeniden düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ise, 25/03/2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/04/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


Ayrıca, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlandırılan kişilerin diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk işlemleri ve buralarda verilen sağlık hizmetlerinin ödenme esasları da, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 29/03/2010 tarihli ve 2010/41 sayılı Genelgesi ile yeniden belirlenmiştir.


Buna göre, genel sağlık sigortası kapsamına devredilmemiş olan ve tedavi giderleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan Tedavi Tebliği hükümlerine göre kurumlarınca karşılanmaya devam edilen kamu personelinden özel sağlık kurumlarına müracaat edebilmeleri mümkün bulunanların, Sosyal Güvenlik Kurumunun 29/03/2010 tarihli ve 2010/41 sayılı Genelgesinde belirlenmiş olan usul ve esaslara uyulması kaydıyla, bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren, diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurumlarına sevk edilmeleri mümkün bulunmaktadır.


Bilgilerini ve uygulamanın yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yürütülmesini arz ve rica ederim.

Sami KENEZ
Müsteşar Yardımcısı
 

maliye
bakanlığı'ndan
diş
tedavilerine
ilişikin
genelge
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300