Medimagazin logo

İşte yaz sıcaklıkların desteklediği 4 hastalık

Birbirine geçmiş mevsimler, mevsimsel değişimlere adapte olmaya çalışan bünyeler. O değişimlerle aktivasyon sürecine giren bazı kronik hastalıklar. Nihayetinde yaz mevsimi kapıyı çaldı. Sıcaklarla birçok hastalığın komplikasyonlarında artış görüleceği kesin...
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ
İşte yaz sıcaklıkların desteklediği 4 hastalık
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Yaş­lı­lar, kro­nik has­ta­lık­la­rı olan­lar ve işi ge­re­ği gün bo­yu gü­ne­şin al­tın­da ça­lış­mak zo­run­da olan­lar, aman dik­kat! Aşı­rı yaz sı­cak­la­rı­nın te­tik­le­di­ği kro­nik has­ta­lık­la­ra kar­şı ted­bir al­mak ge­re­ki­yor. Acı­ba­dem Bey­lik­dü­zü Tıp Mer­ke­zi İç Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Mu­rat Özı­şık, "Be­ni bu gü­zel ha­va­lar mah­vet­ti” di­yen Or­han Ve­li'ye ka­tıl­ma­mak el­de de­ğil ama ala­ca­ğı­mız ted­bir­ler­le ko­run­mak da pek ta­bii ki müm­kün" di­ye ko­nuş­tu.  İşte Dr. Özışık’ın önlem ve uyarıları...
 
Kalp kri­zi ris­ki ar­tı­yor
 
Sı­cak­lık ar­tı­şı ile bir­lik­te kalp hı­zı ar­tı­yor ve cilt da­mar­la­rı ge­niş­le­ye­rek kan do­la­şı­mın­dan da­ha çok pay alı­yor. Ter­le­me ile vü­cut, ısı­sı­nı dü­şür­me­ye ça­lı­şı­yor, so­lu­num sık­lı­ğı ve de­rin­li­ği ar­tı­yor. Hi­per­tan­si­yo­nu ve da­mar sert­li­ği olan­lar ve bu has­ta­lık­lar ile il­gi­li ilaç kul­la­nan­lar için bu du­rum; in­me, ritm bo­zuk­luk­la­rı ve kalp kri­zi ris­ki­ni ar­tı­rı­yor. Aşı­rı sı­cak­lar­da vü­cut adap­tas­yon için bu de­ği­şim­le­ri ya­par­ken bu, or­gan­lar için aşı­rı yük olu­şu­yor hem de bir yan­dan bu yü­kü en­gel­le­me­ye yö­ne­lik ilaç­lar kul­la­nıl­dı­ğın­dan sı­cak­lık ar­tı­şı­na ye­te­rin­ce adap­tas­yon sağ­la­na­mı­yor. İş­te bu risk­ler­den ka­çın­mak için bol sı­vı tü­ke­ti­mi şart. Açık renk­li kı­ya­fet­ler giy­mek, be­de­ni­mi­zi zor­la­ya­cak yü­rü­yüş, eg­zer­siz, aşı­rı ye­mek ye­me  gi­bi alış­kan­lık­lar­dan ka­çın­mak ge­re­ki­yor.
 
Basit ama etkili yol: Rengini kontrol edin
 
Ar­tan sı­vı kay­bıy­la bir­lik­te id­rar mik­ta­rı aza­lı­yor ve id­ra­rı­mız­da bu­lu­nan ba­zı atık mad­de­le­rin (kal­si­yum ok­sa­lat, bi­li­ru­bin vs) yo­ğun­lu­ğu ar­tı­yor.
Bu du­rum hem ye­ni taş­la­rın olu­şu­mu­na ne­den olur­ken hem de olan taş­la­rın id­rar yol­la­rı­mı­za za­rar ver­me po­tan­si­ye­li­ni ar­tı­rı­yor. Ay­rı­ca ya­vaş­la­mış id­rar akı­mı en­fek­si­yon­la­ra yat­kın­lı­ğı da ar­tı­rı­yor. Bu­nu ön­le­mek için mut­la­ka bol sı­vı tü­ket­mek ve id­rar ren­gi­mi­zi kon­trol et­mek ge­re­ki­yor.
Çok ba­sit bir öne­ri, id­rar ren­gi­nin çok açık sa­rı renk­te ol­ma­sı. Da­ha ko­yu id­rar ren­gi az sı­vı tü­ket­ti­ği­mi­zin ve bu has­ta­lık­la­ra aday ol­du­ğu­mu­zun gös­ter­ge­si ola­bi­li­yor.
 
Migren atakları alevleniyor
 
Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da sı­cak­lık­ta­ki her 5 de­re­ce ar­tı­şın mig­ren ata­ğı ne­de­niy­le has­ta­ne­le­re baş­vu­ran has­ta­lar­da yüz­de 7.5 ar­tı­şa yol aç­tı­ğı tes­pit edil­miş. Bu­nun ya­nı sı­ra nem ora­nın art­ma­sı ve ani ısı ar­tış­la­rı­nın mig­ren atak­la­rı­nı te­tik­le­yen di­ğer fak­tör­ler.
Bu ne­den­le aşı­rı sı­cak­lar­da bol sı­vı tü­ke­ti­mi, ka­li­te­li cam­la­ra sa­hip gü­neş göz­lü­ğü kul­la­nı­mı, saç­la­rın ıs­la­tıl­ma­sı gi­bi ön­lem­ler ön pla­na çık­sa da aşı­rı sı­cak gün­ler­de mec­bur ka­lın ma­dık­ça gü­ne­şe çı­kıl­ma­ma­sı, kli­ma­lı or­tam­lar­da bu­lu­nul­ma­sı ge­re­ki­yor.  
 
Diyabet hastalarını seviyor
 
Sıcağın tetiklediği hastalıklardan biri de diyabet. Terlemeyle birlikte sıvı ve vücut için gerekli elektrolitler kaybedilebiliyor. Ayrıca duyu kaybı nedeniyle güneşin cilt üzerindeki olumsuz yakıcı etkisi yeterince hissedilmiyor.
Diyabetlileri bekleyen başka riskler de var: Gündüzlerin daha uzun olması, kavun karpuz gibi birçok glisemik indeksi yüksek meyvenin bol bulunması ve çok tüketilmesi, aşırı dondurma tüketimi, belirli bir beslenme-uyku düzenine sahip olması gereken diyabetiklerde sorun oluşturabiliyor. Diyabetiklerin beslenmelerine dikkat etmeleri aşırı sıcakta efor yapmaktan kaçınmaları ve bol sıvı tüketmeleri gerekiyor.
yaz
sıcaklıkların
desteklediği
4
hastalık
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir