Medimagazin logo

Göz alerjisi yaşamı zorluyor

Baharda sıkça ve bir anda ortaya çıkan göz alerjileri, günlük yaşam kalitesini düşüren, görme sorunları yaşatan bir rahatsızlık
Kaynak: BUGÜN
Göz alerjisi yaşamı zorluyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Top­lum ta­ra­fın­dan fark­lı isim­ler ve­ri­len göz aler­ji­le­ri­nin bir­den faz­la çe­şi­di bu­lu­nu­yor. Her iki göz­de yan­ma, bat­ma, ka­şın­tı, ça­pak­lan­ma, kı­za­rık­lık, su­lan­ma, ışı­ğa kar­şı has­sa­si­yet ve bun­la­rın ne­ti­ce­sin­de olu­şan gör­me bo­zuk­lu­ğunun, göz aler­ji­si­nin baş­lı­ca be­lir­ti­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ve­ni Vi­di Göz Grup uz­man­la­rın­dan Op. Dr. Akın Ak­yurt, “Göz aler­ji­si  ya­şam ka­li­te­si­ni dü­şü­rür, göz­le­rin en­fek­si­yon­la­ra yat­kın­lı­ğı­nı art­tı­rır, göz ka­pak­la­rın­da ve gö­zün be­yaz kı­sım­la­rın­da so­run­la­ra yol açar” diye konuştu.
 
Ço­cuk­lar­da da­ha sık gö­rü­lü­yor
 
Mev­sim­sel, ba­har, ato­pik, dev pa­pil­ler, te­mas ol­mak üze­re 5 çe­şi­di bu­lu­nan göz aler­ji­le­ri ara­sın­dan ba­har ke­ra­to­kon­junk­ti­vi­ti, ilk­ba­har­da baş­la­yıp ya­zın so­nu­na ka­dar de­vam edi­yor. Da­ha çok ço­cuk­lar­da ve genç­ler­de gö­rü­len ba­har ke­ra­to­kon­junk­ti­vi­ti için Op. Dr.  Ak­yurt, “Has­ta­la­rın ço­ğun­da as­tım, ato­pik eg­ze­ma ve a­ler­jik ri­nit gi­bi ek has­ta­lık­lar var­dır. Ge­nel­de po­len­ler so­rum­lu tu­tu­lur. Göz­ler­de yo­ğun ka­şın­tı var­dır. Ti­pik ola­rak üst ka­pa­ğı ör­ten zar­da kal­dı­rım ta­şı gi­bi ka­ba­rık­lık­lar olu­şur. İle­ri form­la­rın­da kor­ne­ada ya­ra olu­şa­bi­lir” dedi.
göz
alerjisi
yaşamı
zorluyor
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir