Medimagazin logo

Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermenin yolları

Ki­lo ver­mek çok faz­la sı­kı ça­lış­ma ve di­sip­lin ge­rek­ti­rir. Ko­şu ban­dın­da kaç ka­lo­ri yak­tı­ğı­nı­zı dü­şün­me­den, ki­lo­la­rı­nı­zın eri­me­si­ni sağ­la­ya­cak çok ba­sit baş­ka yol­lar da var­dır.
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ
Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermenin yolları
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Yrd. Doç. Dr. Gam­ze Şen­bur­sa­’ya ku­lak ve­re­rek aşa­ğı­da­ki 5 kü­çük ipu­cu­nu gün­lük ha­ya­tı­nız­da uy­gu­la­ya­rak di­yet, spor yap­ma­dan ki­lo ve­re­bi­lir­si­niz.
 
1. Ye­mek­ten he­men ön­ce 1 bar­dak su için: Ken­di­ni­zi bir an­da doy­muş his­se­de­cek­si­niz böy­le­lik­le faz­la ye­mek­ten de kur­tu­la­cak­sı­nız.
 
2. Her ye­mek­te kü­çük de­ği­şik­lik­ler ya­pın: Sa­la­ta­nı­zı ve­ya ye­me­ği­ni­zi kre­ma ile tat­lan­dı­ra­ca­ğı­nı­za sir­ke kul­lan­ma­yı de­ne­yin. Böy­le­lik­le 80 ka­lo­ri da­ha az ala­cak­sı­nız. Ku­ru mey­ve ye­ri­ne ta­ze mey­ve kul­la­nın.
 
3. Tat­lı ola­rak bi­raz si­yah çi­ko­la­ta yi­yin: Kek ve­ya ku­ra­bi­ye yi­ye­ce­ği­ni­ze, tat­lı kri­zi­ni­zi bir par­ça si­yah çi­ko­la­ta ile ge­çi­rin. İlk baş­lar­da si­zi tat­min et­me­se de ken­di­ni­zi aşı­rı şe­ker kul­la­nı­mın­dan ko­rursunuz.Dü­şük ka­lo­ri al­dı­ğı­nız ve sağ­lık­lı bes­len­di­ği­niz için mut­lu ola­cak­sı­nız.
 
4. Por­si­yon­la­rı­nı­zı abart­ma­yın, kü­çük tu­tun:Ki­lo ver­mek is­ti­yor­sa­nız por­si­yon­la­rı­nız nor­mal ve abar­tı­sız ol­sun. Bey­ni­ni­zi ya­nılt­mak ve bu­nun ye­ter­li ol­du­ğu­na inan­dır­mak için kü­çük ta­bak­lar kul­la­nın ki ye­me­ği­niz için­de zen­gin gö­rün­sün. Yi­ye­me­di­ği­niz kıs­mı buz­do­la­bın­da sak­la­yın böy­le­lik­le ara­dan za­man geç­tik­ten son­ra tek­rar gi­dip bi­tir­me­ye ça­lış­maz­sı­nız.
 
5. Da­ha faz­la ha­re­ket edin: Bu­na ye­ter­li ve ge­rek­li za­ma­na ih­ti­ya­cı­nız ol­ma­sa da gün içe­ri­sin­de bi­raz da­ha faz­la ha­re­ket ede­rek ru­tin­den da­ha faz­la ka­lo­ri ya­ka­bi­lir­si­niz. Bil­gi­sa­ya­da otur­ma­yı bı­ra­kın, kal­kıp  do­la­şın.
 
Ofi­si­niz et­ra­fın­da bi­raz yü­rü­yün, asan­sör ye­ri­ne mer­di­ven kul­la­nın, ara­ba­nı­zı ofi­si­ni­zin bi­raz uza­ğı­na park edin ki bi­raz da­ha faz­la yü­rü­ye­rek ka­lo­ri ya­kın.
diyet
egzersiz
yapmadan
kilo
verme
yolları
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir