Medimagazin logo

Toplu sözleşmede ek ödeme ve diğer özlük haklarında hangi değişiklikler oldu? İşte maddeler!

Kamu personelini mali haklarındaki artışı düzenleyen 6. dönem toplu sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı.
Toplu sözleşmede ek ödeme ve diğer özlük haklarında hangi değişiklikler oldu? İşte maddeler!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Kamu personelini mali haklarındaki artışı düzenleyen 6. dönem toplu sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı. Sağlık çalışanlarıan yönelik maddelerde şu değişiklikler dikkat çekti:

 

Tabiplere ek ödeme

MADDE 39- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonlarında bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.

 

Tabip dışı personelin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi

MADDE 4- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

Ek ödemelerin aylıklarla birlikte ödenmesi

MADDE 5- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (i) fıkrasının üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemeler herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan maddeler uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek ödemesi

MADDE 6- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.

Nöbet ücreti

MADDE 7- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için %25 artırımlı ödenir.

(2) Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenir.

Ek ödeme

MADDE 8- (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.

Özellik arz eden birimlerde çalışanların ek ödemesi

MADDE 11- (1) Sağlık Bakanlığında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelin (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi

MADDE 12- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü, Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi hastanelerinin aynı birimlerinde görev yapan personeli (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.

B2 Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi

MADDE 13- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40 oranındaki ek puan, birinci basamak sağlık kuruluşlarına entegre olan B2 tipi 112 istasyonları için de uygulanır.

Geçici görevlendirilenlerin ek ödemesi

MADDE 14- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re'sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır.

Sağlık tesisi kalite katsayısı

MADDE 15- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan ek ödemelerin hesaplanmasında sağlık tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz.

Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanlara ek puan

MADDE 16- (1) Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir.

112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı

MADDE 17- (1) 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0,50 olarak uygulanır.

Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin hizmet alanı kadro unvan katsayıları

MADDE 18- (1) Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi entegre ilçe devlet hastanelerinin 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen birimlerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,50 olarak uygulanır.

Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele ek puan

MADDE 19- (1) Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %7'si oranında ek puan verilir.

Uzman hemşire ve uzman ebelerin özel hizmet tazminatı

MADDE 20- (1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.

Bazı sağlık tesislerinde görevli tabip dışı personele döner sermaye ek ödemesi

MADDE 21- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" oranı;

a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 200",

b) Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde bulunmakla birlikte (a) bendinde belirtilenler dışındaki sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 180",

olarak uygulanır.

112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personele tayın bedeli verilmesi

MADDE 22- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların kadro/görev unvan katsayıları

MADDE 23- (1) Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacaktır.

Yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi

MADDE 24- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 25- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" ibareleri "yüzde 170" olarak uygulanır.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 26- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "yüzde 150" ibaresi "yüzde 170" olarak uygulanır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 27- (1) 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" ibaresi "yüzde 170" olarak uygulanır.

Kadro unvan katsayısı

MADDE 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı-kadro unvan katsayıları, 0,10 puan eklenmek suretiyle uygulanır.

Sözleşmeli personelin yıllık izin ve süt izinlerde döner sermaye kesintisi

MADDE 29- (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi uyarınca sözleşmeli personele yapılan ek ödemelerin belirlenmesinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının zorunlu eğitimleri

MADDE 30- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışanların ilgili mevzuatı uyarınca almak zorunda oldukları zorunlu eğitimlerinde geçen görevlendirme süreleri yılda 10 günü geçmemek üzere, söz konusu eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilenlerin ise görevlendirme süreleri yılda 20 günü geçmemek üzere "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

Diş tabiplerinin döner sermaye ek ödemesi

MADDE 31- (1) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastanelerine bağlı E2 ve E3 tipi entegre ilçe devlet hastanelerinde çalışan diş tabiplerinin bağlı olduğu ağız ve diş sağlığı merkezi veya diş hastanesinin sağlık tesisi puan ortalamasının %80'i esas alınarak hesaplanan ek ödeme tutarı ile görev yaptığı ilçe devlet hastanesinde kendi tıbbi işlemler puanı üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarlarından yüksek olanı esas alınarak ek ödeme yapılır. Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan ve döner sermaye ödemesi hastane ortalamasının altında kalan diş tabiplerine hastane ortalamasından döner sermaye ek ödemesi yapılır.

İcap nöbeti

MADDE 32 - (1) Sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmak üzere Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin hükümlerine dair gerekli çalışma yapılacaktır.

Yönetici kadrolarına vekalet eden öğretmenlerin ek ders ücreti

MADDE 33- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yönetici kadrolarına vekaleten atanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkından yararlanamayanlara, söz konusu 5 inci maddeye göre yapılan ek ders ücretinin ödenmesine devam olunur.

 

Sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimi

MADDE 40- (1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümleri 01/01/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmaya devam edilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği

MADDE 41- (1) Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumların bütçe ödenekleri ile ilgili tedbirlerini almak suretiyle düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktır.

Nöbet muafiyeti

MADDE 42- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan Devlet memurlarından 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bulunanlara, aynı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca süt izni süresinin tamamlanmasını müteakip taleplerine bağlı olarak gece nöbeti görevi verilebilir.


Sağlık Sen'den yapılan açıklamada ise değişikliklerle ilgili şu maddeler sıralandı:

1. Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı.
2. Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı.  
3. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlandı. Milli ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bundan böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. 
4. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı. 
5. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırılarak, acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi. 
6. Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldı. 
7. Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı.
8. Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 100 oranında artırıldı.
9. Entegre hastanelerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesi, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesi sağlandı. 
10. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Ayrıca bu tazminatın kapsama alanına, kadın konuk evi,  ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi.  
11. “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” tanımındaki “yardımcı” ibaresinin kaldırılması için çalışma yapılacak. 
12. Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde görevli sağlık çalışanları nöbet ücreti alacak. 
13. Hekim dışı sözleşmeli yöneticiler, sabit ek ödeme hakkından yararlanacak. 
14. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı. Buna göre yüksek lisans sahibi öğretmenler yüzde 7, doktora sahibi öğretmenler ise yüzde 20 artırımlı ek ders ücreti alacak.
15. On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak. 
16. Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı. 
17. Sağlık çalışanları milli ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanacak.
18. 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesi sağlandı.


MEMUR-SEN’İN HİZMET KOLUMUZU İLGİLENDİREN BAZI GENEL KAZANIMLARI 

1. 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 ve her oran için enflasyon farkı olacak şekilde yüzdelik zam.
2. Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 TL iken toplu sözleşmeyle 400 TL’ye yükseltildi. İki yılın sonunda 489 TL olacak.
3. Sözleşmeliler konusunda 2022 yılında bir çalışma yapılması için uzlaşmaya varıldı.
4. 3600 ek göstergenin çerçevesi 2022 yılında yapılacak çalışmayla belirlenecek.
5. Sözleşmeli personel de sürekli görev yolluğu hakkından faydalanacak.
6. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı; 0-6 yaş grubundaki çocukları için 188,78 TL (500 gösterge rakamının 2 katı), 6 yaş üstü çocukları için 94,39 TL (250 gösterge rakamının 2 katı) olarak ödenecek.
7. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL’ye çıkarıldı.
8. Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli statüye (4/B) geçen personele 179,34 TL ilave artış yapıldı. 
9. Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılacak.

toplu sözleşme
ek ödeme
özlük hakları
sağlık sen
Yorum (26)
Hüsameddin özer
Sözleşme metnini okudugumda hekimlerle ilgili neredeyse hiçbir iyileştirme olmadığı görülüyor. Üzücü.Saglık sen bu sözleşmede hekimlere önemli bir gol atmıştır.sabit ek ödemeyi % 20 arıtırmada anlaştılar. Sözleşmede ilave %20 ek ödeme için kaynak konmadığına göre, bu şu demektir. Hekimlerden kesinti yapılarak bu ödeme yapılacaktır. Çoğu yerde döner sermayeler sıkıntılı oldugundan bu uygulama sonrası hekim ek ödemelerinde % 40 ları bulacak azalmalar olacaktır.Saglık sen bu başarısından dolayı övünebilir. Sonuçta devletten hekim kaçışı,emekliliği artacaktır.bunu dert eden var mı.yok gibi.
169
Cevapla
Ali D.
Bu ödemeler hastanelerin döner sermayelerinden ödenecek olup,hekimlerin zaten düşük olan döner sermayeleri dahada düşecek demektir.sağlık sen büyük bir çaba sarf ederek resmen hastanelerdeki hekimin alacağı parayı diğer tüm personele dağıtmış.
0
Cevapla
Dr Yılmaz
Hekimler lehine hiçbir kazanım olmadığı gibi, dolaylı olarak kayda değer kayıplar vardır. Birileri bilinçli veya bilinçsizce ülkemdeki sağlık sistemini çökertmek istiyor..konu uzun...
15
Cevapla
Gönül
Devlette özveri ile çalışan tecrübeli hiçbir hekim bulamayacaksınız. Sağlık çalışanları kesinlikle zam hakediyordu ama hekimlerle ilgili hiçbir madde geçmemesi üzücü.
19
Cevapla
i.duman
Tabip Dışı Sağlık personeli(SAĞLIK-SEN 'in önem verdiği) PERFORMANS 'a göre Dönersermaye almadığına göre (Aldılkları Çarpanlarına göre ,Hekimlerin yaptığı puanların ortalamasına ve varsa dağıtılan paraya bağlıdır.) Tabib dışı Sağlık Personelinin DÖNERSERMAYE SABİT ÖDEMESİ İVEDİLİKLE GENEL BÜTÇEDEN KARŞILANMALI VE GEÇMİŞE DÖNÜK OLMAK KAYDIYLA EMEKLİLİĞE YANSITLMALIDIR. SAĞLIK-SEN Sendikaysan bunu başar.HEKİMLERİ BOŞ VER.Saygılarımla.
7
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir