Medimagazin logo

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Sağlık Bakanlığından:

TIBBİKÖTÜUYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİSORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞNO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Tıbbi KötüUygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ(TebliğNo: 2010/1)’in ekinde yer alan “Tıbbi KötüUygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk SigortasıGenel Şartları”aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılıKanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diştabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlıolarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılıyargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalıaleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşıpoliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlıolarak sigortalıdönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta korumasıyoktur.

Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayısözleşmenin bitiştarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıiçinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki hâller teminat kapsamıdışındadır:

a) Sigortalının, poliçede belirlenmişve sınırlarıhukuk kurallarıveya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

b) Mesleki faaliyetin ifasısırasında sigortalıtarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,

c) Sigortalıveya çalıştırdığıkişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunmasısonucunda meydana gelen olaylar,

ç) İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanıdışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

d) İdarîve adlîpara cezalarıdahil her tür ceza ve cezai şartlar,

e) Her türlüdeneyden kaynaklanan tazminat talepleri.

A.4. Sigortanın Başlangıcıve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00’de başlar ve öğlen saat 12.00’de sona erer.

B. ZARAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi

Sigorta sözleşmesinin konusuna ilişkin olarak sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği ya da zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıya başvurduğu anda riziko gerçekleşmişsayılır.

B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigorta ettiren, aşağıdaki hususlarıyerine getirmekle yükümlüdür:

a) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini derhal sigortacıya bildirmek,

b) Sigortalının sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirmek,

c) Sigorta sözleşmesi yokmuşgibi, imkanlarıölçüsünde zararın önlenmesi, azaltılmasıve artmasının önlenmesi için gerekli her türlüönlemi almak ve bu amaçla sigortacıtarafından verilecek mesleki faaliyet dışındaki sigortacılıkla ilgili makul talimatlara uymak,

ç) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve şartlar altında gerçekleştiğinin ve sonuçlarının tespitine; tazminat yükümlülüğüve miktarıile rücu hakkının kullanılmasına yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri makul sürede vermek,

d) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığıveya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyıderhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almışolduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,

e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunlarısigortacıya bildirmek.

B.3. Rizikoya İlişkin Olarak Sigortacının Hak, Borçve Yükümlülükleri

B.3.1. Giderlerin Ödenmesi

Sigortacı, zararıönleme, azaltma, artmasına engel olma ve rücu haklarının korunmasına yönelik sigortalının yaptığımakul giderleri, bunlar faydasız kalmışolsalar bile, sigorta tazminatından ayrıolarak tazmin eder.

Sigortacı, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin karşılanmasıamacıyla gerekli tutarıavans olarak ödemek zorundadır.

B.3.2. Tazminata İlişkin Avans Verilmesi

Sigortacı, sigortalının talebi üzerine, tazminat talebine ilişkin giderler için avans vermek zorundadır.

B.3.3. Tazminatın Ödenmesi

Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, özel durumlar hariçolmak üzere, hangi belgelerin istenileceği poliçe ekinde açık ve anlaşılır şekilde yer almak zorundadır.

Sigorta tazminatı, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmalarıbitince ve her hâlde rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmasından kırkbeşgün sonra muaccel olur. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayıinceleme gecikmişse süre işlemez.

Araştırmalar, rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmasından ya da zarar görenin doğrudan sigortacıya başvurmasından başlayarak üçay içinde tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatıveya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak öder.

Borçmuaccel olunca, sigortacıihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer.

Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasınıöngören sözleşme hükümleri geçersizdir.

B.3.4. Sigortalıya Yardım

Sigortacı, sigortalıtarafından usulüne uygun olarak bildirimde bulunulmasıya da zarar gören tarafından kendisine doğrudan talepte bulunulmasından itibaren beşgün içinde, zarara uğrayanın istemleriyle ilgili olarak ve sigortalının adına, fakat sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait olmak üzere, gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilip, kararların alınmasınıve ayrıca savunmaya yardımda bulunmayıüstlenip üstlenmeyeceğini sigortalıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar yapılmasızorunlu işlemleri sigortalıyürütür. Sigortacıyaptığıişlemlerde sigortalının hak ve menfaatlerini gözetir.

Sigortacıbildirimde bulunmamışsa, sigortalıaleyhine kesinleşen tazminatıöder. Ancak, sigortalının sigortacının onayınıalmadan yaptığısulh sözleşmesi, bildirimden itibaren onbeşgün içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşıgeçersizdir; sigortacıhaklıolmayan sebeplerle sulhe onay vermekten kaçınamaz.

B.3.5. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı

Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi amacıyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, sağlanmasıihtimali bulunan ve istenilmesi haklıgörülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu zorunluluğa uymamasıhâlinde, durumun zarar görene yazılıbildirilmişolmasıkaydıyla, sigortacının sorumluluğu, zorunluluk yerine getirilmişolsaydıödemek zorunda kalacağımiktarla sınırlıdır.

B.3.6. Zarar Görenle İlişkide İfa Yükümlülüğü

Sigortacı, sigortalıya karşıifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuşolsa da, zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu sigorta miktarına kadar devam eder.

Sigorta ilişkisinin sona ermesi, zarar görene karşıancak, sigortacının sözleşmenin sona erdiğini veya ereceğini yetkili mercilere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doğurur.

Zarar, sosyal güvenlik kurumlarıtarafından karşılandığıölçüde sigortacının sorumluluğu sona erer.

B.4. Halefiyet

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer.

B.5. Doğrudan Dava Hakkı

Zarar gören, uğradığızararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımısüresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.

C. ÇEŞİTLİHÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigortacının sorumluluğu, primin ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, primin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmişolsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.

C.2. Sigortalıve Sigorta Ettirenin Sözleşme YapıldığıSırada Beyan Yükümlülüğü

Sigorta ettiren sözleşmenin yapılmasısırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli hususlarısigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlışbildirilen hususlar, sözleşmenin değişik şartlarda yapılmasınıgerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacıtarafından yazılıveya sözlüolarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır.

Sigortacısigorta ettirene, cevaplamasıiçin sorular içeren bir liste vermişse, sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta ettirene hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki, sigorta ettiren önemli bir hususu kötüniyetle saklamışolsun.

Sigortacıiçin önemli olan bir husus bildirilmemişveya yanlışbildirilmişolduğu takdirde, sigortacıonbeşgün içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkıisteyebilir. İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmeden cayılmışkabul olunur. Önemli hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öğrenilememişolmasıveya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmamasıdurumu değiştirmez. Ancak, bildirilmeyen veya yanlışbildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek durumu sigortacıtarafından biliniyorsa, sigortacıbeyan yükümlülüğünün ihlal edilmişolduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayamaz. İspat yüküsigorta ettirene aittir.

Sigortacı, cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçmişse veya caymaya yol açan ihlale kendisi sebebiyet vermişse ya da sorularından bazılarıcevapsız bırakıldığıhâlde sözleşmeyi yapmışsa sözleşmeden cayamaz.

Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlıise, sigortacırizikoyu taşıdığısüreye ait primlere hak kazanır.

C.3. Sözleşmenin DevamıSırasındaki Beyan Yükümlülüğü

Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasınıetkileyici davranışve işlemlerde bulunamaz.

Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcıveya mevcut durumu ağırlaştırıcıişlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşmasıolarak kabul edilmişbulunan hususlardan biri gerçekleşirse derhâl; bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geçon gün içinde durumu sigortacıya bildirir.

Sigortacısözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşmasıihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşmasıolarak kabul edilebilecek olayların varlığınıöğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkıisteyebilir. Farkın on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmişsayılır. Meğer ki, rizikonun artmasına, sigortacının menfaatiyle ilişkili bir husus ya da sigortacının sorumlu olduğu bir olay veya insanîbir görevin yerine getirilmesi sebep olmasın.

Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesinden önce, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünükasıtlıolarak ihlal ettiğini öğrenince, birinci fıkraya göre sözleşmeyi feshetse bile, değişikliğin meydana geldiği sigorta dönemine ait prime hak kazanır.

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu

Sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukuki sonuçbağlanan durumlarda, sigortadan haberi olmasışartıile sigortalının da lehtarın bilgisi ve davranışıda dikkate alınır.

C.5. Tebliğve İhbarlar

Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesi yapan ya da yapılmasına aracılık eden acenteye yapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşıyapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene karşıyapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlümektupla yapılır.

Taraflara imza karşılığıelden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlümektup hükmündedir.

Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığıkanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.

C.6. Sigorta Sözleşmesinin Son Bulması

Sigorta sözleşmesi; poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi, sigortacının iflası, sözleşmenin feshi ve sözleşmeden cayılma hâllerinde son bulur.

Mevzuattan kaynaklanan özel hükümler saklıkalmak kaydıyla sözleşmenin son bulmasıdurumunda işlemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade olunur.

C.7. Özel Fesih Nedenleri

Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmışprimin yarısınıödeyerek sözleşmeden cayabilir.

Sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalına ilişkin ruhsatının iptal edilmesi veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılmasıgibi hâllerde; sigorta ettiren, bu olgularıöğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleşmesini feshedebilir.

Sigorta ettiren, aciz hâline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz kalan sigortacıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemişise sigorta ettiren sözleşmeyi feshedebilir.

C.8. Ticari ve Mesleki Sırların SaklıTutulması

Sigortacıve sigortacıadına hareket edenler bu sözleşmenin yapılmasıdolayısıyla sigortalıya ve sigorta ettirene ilişkin öğreneceği sırların saklıtutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

C.10. Özel Şartlar

Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine olmamak üzere özel şartlar kararlaştırabilir.”

MADDE 2 Bu Tebliğyayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğhükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlıolduğu Bakan ile Sağlık Bakanıyürütür.

tıbbi
kötü
uygulamaya
i̇lişkin
zorunlu
mali
sorumluluk
sigortasında
kurum
katkısına
i̇lişkin
usul
ve
esaslara
dair
tebliğde
değişiklik
Yorum (11)
hakan eren
Teminat dışında kalan haller: d) İdarîve adlîpara cezalarıdahil her tür ceza ve cezai şartlar Bu ne demek anlayan var mı?
0
Cevapla
RKTR
Eskiye göre çok daha karışık bir sözleşme sistemi. Aleyhimize olabilecek yeni bir şeyler var mı acaba, iyice inceletmek, sorup araştırmak lazım. Ama öyle görünüyor ki, yavaş yavaş "uzlaşma" sistemine hazırlık yapılıyor. E dava sayısı da çok arttığı için, herhalde mecburiyetten olsa gerek, "avans" imkanını getirmek zorunda kaldılar. Avukatlar 10 milyarı peşin alıyorlar, ve biliyorsunuz 2 dava açılıyor. Ama işte, bu da temel bir çelişkiyi de beraberinde getiriyor: Daha önce de yazmıştım, hala anlayamadığım şey şu: sigorta poliçelerimizde "hiçbir şekilde şikayetçilere bir para ödeme taahhüdüne GİRMEMEMİZ" istenmiyor mu ? Tabii bunda şirketler haklı, çok iyi biliyorlar davaların en az % 80'inin haksız açıldığını. Son yıllarda bu işin ticaret haline geldiğinin de gayet iyi farkındalar. E o zaman neden kurbanlık koyunun bıçağa boynunu uzatması gibi, en baştan para ödesinler ki ?? Elbette, ve haklı olarak Yargı kararını beklemek isteyeceklerdir. Bu yüzden, en baştan suçun kabullenilmesini istemiyorlar ve buna ait hüküm de poliçede mevcut. Bu durumda temel çelişki devam ediyor demektir. Şirket yargılama olmadan asla para vermek istemiyor, ve bunda da yüzde yüz haklı. Öte yandan, büyük doktor dostu devletimiz ise, "uzlaşın, parasını verip kurtulun !" diyor. Ne olacak peki, tıbbi sigortacılık kanunu yeniden mi değişecek ? Şirket, "mevcut hükümlerime göre para veremem; üstelik sen suçsuzsun" derse ne olacak peki, zararı doktor mu ödeyecek ? "Uzlaşma" işi rutine girdiğinde, senede birkaç yüz lira prim yetmeyecek demektir. Geçenlerde bazı sigorta yöneticileri Batı'da senelik prim miktarının 10.000-250.000 dolar arasında değiştiğini, Türkiye'de de en azından 7-8.000 dolar olması gerektiğini, mevcut miktarların asla kurtarmayacağını söylediler; ben de bunun linkini vermiştim. Ve, hesaplarında haklıydılar. Bakanlık şunlara da cevap verebilir mi acaba: - Doktor "uzlaşıp kurtuldu" diyelim. "Taksirle adam öldürmekten" açılmış olan Ceza davası ne olacak ? Kodes riski devam etmeyecek mi ?? - Devletin sözcüsü, "Ceza Davası hiç olmayacak" diyor; hukukçu ise, "suç kabul edilince bu dava hızlanır" diyor. Hangisi haklı ? - Ya, sonradan doktor Ceza Davası'ndan beraat ederse ne olacak peki ? O ana kadar başına gelenlerin, çektiği acıların ve kaybettiği paraların hesabını kim verecek ? Biliyor musunuz bu, Zorunlu Meslek Sigortası çıktığından beri yapılan 3. değişiklik paketi. Her defasında yeni şeyler getirdiler, okuyor musunuz kanun maddelerini ? Şirketiniz bilgilendiriyor mu sizi bütün bunların ne anlama geldiğine dair ? Dünya üzerinde, insanlık tarihinde, hiçbir meslek grubuyla böyle uğraşılmadı.
0
Cevapla
RKTR
Sayın Dr. Hakan Eren, bu şu demek: Biliyorsunuz, şikayet edilen doktora 2 dava açılıyor: 1. Tazminat 2. Ceza (= kodes) Eğer suçlu bulunur ve hapis cezası alırsanız, bunun paraya çevrilme şansı var. 3 sene hapis aldınız diyelim. Günlüğü 50 liradan bu paraya çevrilirse, yaklaşık 50-60 milyar adli para cezası ile kodesten kurtulursunuz. İşte sigorta şirketi bunu asla ödemeyeceğini, KENDİ MESULİYETİNİN SADECE TAZMİNATLA SINIRLI OLDUĞUNU deklare ediyor. Ki, aslında bunu (yani tazminatı) dahi ödemeyebilir. Diğer yazımda açıkça izah ettim, okursanız sevinirim. İnsanlık tarihinde hiçbir meslek grubuyla böyle uğraşılmadı.
0
Cevapla
RKTR
B.3.3. Tazminatın Ödenmesi “.... tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak öder.” Yanlışım varsa düzeltilsin lütfen, tüm bunlar aynen şu anlama geliyor: - Hakkında bir Ceza Davası olabilir, önemli değil. Onun sonucunu bekleme. - Hakkında bir Tazminat Davası olabilir, o da önemli değil. Onun sonucunu da bekleme. - Sen mutlaka UZLAŞ, sigortana bildirim yapıp para al, ve seni şikayet edene parasını öde. - Hiçbir suçun olmayabilir – ki, çoğunlukla yoktur-, hatta sonradan Yargı’dan beraat de edebilirsin. Olsun, sen yine de öde.
0
Cevapla
Frankie Bellevan
rktr uzmanım saygılar,sevgiler.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir