Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27714
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 26/10/1994  tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             “r) Toplum Sağlığı Merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan ve görevlerini yerine getirmek üzere Bakanlığın onayıyla toplum sağlığı merkezi birimi/birimleri veya sağlık istasyonu/istasyonları kurabilen sağlık kuruluşunu,"

             “ş) EI Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 18 bin ve üzerinde olan ilçelerde faaliyet gösteren, tabiplerce 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti esasına göre hizmet veren, ihtiyaç halinde D grubu hastaneye dönüştürülebilen hastaneleri,

             t) EII Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 9 bin ila 18 bin arasında olan ilçe/yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren, 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti esasına göre tabip düzeyinde hizmet veren hastaneleri,

             u) EIII Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 9 bine kadar olan ilçe/yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren hastaneleri,

             ü) Bağlı Hastane: Bakanlıkça idari bakımdan müstakil, mali bakımdan, gelir-gider dengesi ve hizmet kapasitesi uygun bir hastaneye bağlanan, açılış onayı verilmiş faal durumda olan veya kuruluş aşamasındaki yeni açılacak yataklı sağlık tesislerini,

             v) Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi: Bakanlıkça idari bakımdan müstakil, mali bakımdan, gelir-gider dengesi ve hizmet kapasitesi uygun bir sağlık tesisine veya diş hastanesine bağlanan, açılış onayı verilmiş faal durumda olan veya kuruluş aşamasındaki yeni açılacak ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen tesisleri,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  "Açılış onayı" ibaresi "Kuruluş ve açılış onayı" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19/C maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19/C – Aile Hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayan personelin kadroları, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunda belirtilen hakları saklı kalma kaydıyla, sözleşme imzaladıkları aile hekimliği biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezine aktarılır.

             Aile hekimliğine geçen hekimler ile aile sağlığı elemanlarının, herhangi bir nedenle sözleşmelerinin sona ermesi durumunda, talepleri halinde, sözleşme imzalamadan önceki görev yerlerine standart aranmaksızın atanırlar.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin;

             a) EK(2) sayılı cetvelinin (Yataksız Tedavi Kurumları Bölümü) E- Halk Sağlığı Laboratuvarları bölümünün, (b) Kimyasal Analizleri Laboratuvar Şefliği kısmı ile F- Toplum Sağlığı Merkezleri bölümünde bulunan “Biyolog (THS)” ibaresi “Biyolog (SHS)” olarak,

             b) EK(2) sayılı cetvelinin E- Halk Sağlığı Laboratuvarları bölümünün Not kısımlarında yer alan (1) ve/veya (2) nolu açıklamalarındaki “lisans ve lisans üstü” ibaresi “lisans veya lisans üstü” olarak,

             c)  EK(2) sayılı cetvelinin F- Toplum Sağlığı Merkezleri bölümünün Not kısımında yer alan "yerleşim yerleri" ibaresi, "ilçe/yerleşim yerleri" olarak

             değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin;

             a) EK (3/A) sayılı cetvelinin (4) numaralı Entegre İlçe Hastanelerinin Standart Kadroları bölümündeki "E1 Tipi", "E2 Tipi" ve "E3 Tipi" tanımlarında bulunan "yerleşim yerleri" ibaresi "ilçe/yerleşim yerleri" şeklinde,

             b) EK (3/A) sayılı cetvelinin, (5) numaralı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) bölümü ile (8) numaralı Diş Tedavi ve Protez Merkezi bölümü cetveli ekteki şekilde,

             c) EK(3-B-1-a) sayılı Eğitim Araştırma ve Devlet Hastaneleri - (Uzman Tabip Bölümü) cetveli, EK(3-B-1-b) sayılı Devlet Hastaneleri - (Uzman Tabip Bölümü) cetveli, EK(3-B-2) sayılı  Devlet Hastaneleri - (İdari ve Diğer Sağlık Personeli Bölümü) cetveli, EK(3-C) sayılı A Grubu Hastaneler - (Uzman Tabip Bölümü) cetveli, EK(3-D-13) Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi cetveli ve EK(3-G) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastaneleri Pratisyen Tabip Standartları Bölümü cetveli ekteki şekilde

             değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.

sağlık
bakanlığı
taşra
teşkilatı
yatak
ve
kadro
standartları
yönetmeliğinde
değişiklik
yapılmasına
dair
yönetmelik
Yorum (1)
fatma altun
Hastane Müdür Yardımcılarının hastane Standart kadrolarına yerleştirme hangi kriterlere göre yapılır? asıl kadroluya standart dışı uygulama yapılabilirmi,lütfen dayanağı ile açıklayınız.Şimdiden teşekkürlerimle sağlıklı günler dilerim.Fatma Altun
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir