Medimagazin logo

Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİNİN DENETİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmet sunumunun ve sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait sağlık kurum, kuruluş ve müesseselerin ilgili mevzuat ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen politika ve düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesine ve uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait olup ilgili mevzuatı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin, uygunluk belgesi veya ruhsat ile faaliyet gösteren tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseselerini,

b) Yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, kurum ve kuruluşlarını,

c) Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarını,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna, 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununa, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile ek 11 inci maddesine ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Denetim: Sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseselerinin ve sağlık hizmet sunumunun; ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen politika ve düzenlemelere uygunluğunun tespit edilmesi ve aykırı durumlarda idari yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık veya Bakanlık adına il sağlık müdürlükleri tarafından yapılan inceleme, soruşturma, izleme, değerlendirme ve koordinasyon faaliyetleri ile idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri kapsayan süreci,

c) Denetleyici: Denetimin türüne ve kapsamına göre sağlık hizmet sunum alanlarında veya sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseselerinde inceleme, denetim ve değerlendirme yapmak üzere bu Yönetmeliğe göre Bakanlık veya il sağlık müdürlükleri tarafından görevlendirilen kişiyi,

ç) Denetim ekibi: Denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere denetimin türüne ve kapsamına göre Bakanlık veya il sağlık müdürlüğü tarafından bu Yönetmeliğe göre oluşturulan ekibi,

d) E-Denetim: Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi üzerinden gerçekleştirilen denetimi,

e) Faaliyet raporu: Müdürlüklerce e-denetim üzerinden gerçekleştirilen denetimlere ait gerektiğinde veya yıllık olarak düzenlenen il denetim faaliyet raporunu,

f) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl denetim birimi: İllerde müdürlükler bünyesinde sağlık hizmetleri başkanlığına bağlı olarak sağlık hizmetleri izleme, değerlendirme ve denetim birimi adı altında kurulan, denetim ve değerlendirme ile ilgili iş ve işlemleri yürüten birimi,

h) İl denetim planı: Müdürlüklerce hazırlanan ve e-denetim sistemine girişi yapılan bir yıllık denetim planını,

ı) Müdür: İl sağlık müdürünü,

i) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

j) Sağlık tesisi: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığınca ruhsat ve faaliyet izin belgesi veya uygunluk belgesi düzenlenen tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseseleri,

k) Sağlık tesisi yetkilisi: Sağlık tesisinin mesul müdürü ile muayenehane sahibi hekim ve diş hekimlerini,

l) Uygunsuzluk: Sağlık tesisi denetimlerinde; bina ve hizmet birimi, personel, tıbbi cihaz, donanım, malzeme ve ilaç standartlarında, belge ve kayıtlarında, hizmet sunumu ve faaliyetlerinde ilgili mevzuatına, Bakanlıkça belirlenmiş olan düzenlemelere, sağlık politika ve programlarına ilişkin olarak tespit edilen aykırılıkları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim Türleri, Dosya ve Elektronik Sistem Üzerinden Denetim, Yetkisiz, İzinsiz veya Ruhsatsız Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Denetimi

Denetim türleri

MADDE 5- (1) Sağlık tesisleri ve sağlık hizmet sunum alanları; olağan, olağan dışı ve süre sonu denetim olmak üzere üç şekilde denetlenir.

a) Olağan denetim; müdürlükçe denetim planında belirlenen takvim dâhilinde yerinde yapılan denetimdir. Sağlık tesisinin tabi olduğu mevzuatında belirlenmiş olan ruhsat, faaliyet ve hizmet standartlarına göre denetim ekibi tarafından yılda en az bir kez ve haberli olarak yapılır.

b) Olağan dışı denetim; ihbar veya şikâyet üzerine veya yazılı, görsel ve işitsel yayınlar, sosyal paylaşım siteleri, elektronik ortam ve benzeri iletişim kanallarında ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen politika ve düzenlemelerle uyumlu olmayan bildirimler hakkında Bakanlık veya müdürlükçe resen ve habersiz olarak yapılan denetimdir. Olağan dışı denetimin; idari yaptırım uygulanması, adli merciler veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirimler hariç olmak üzere, denetimi yapacak denetleyici ya da denetim ekibinin görevlendirildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde tamamlanması esastır.

c) Süre sonu denetim; denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için verilen sürenin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş iş günü içerisinde uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin yerinde tespiti amacıyla yapılan denetimdir. Bu denetimde, denetim tutanağına süre sonu denetimi olduğu yazılır.

Dosya ve elektronik sistem üzerinden denetim

MADDE 6- (1) Belirli bir sağlık hizmet sunumu alanında Bakanlıkça belirlenmiş tıbbi uygulamalara veya tıbbi endikasyonlara uygunluğunun tespiti amacıyla hasta dosyası, elektronik kayıt sistemleri, tıbbi fotoğraf, tıbbi görüntüleme, rapor ve diğer ilgili bilgi ve belgeler üzerinden veya e-denetim sistemi kullanılarak inceleme, denetim ve değerlendirme yapılabilir. Bu amaçla, Bakanlığa ait sağlık kurum ve kuruluşlarından veya üniversitelerden; konusunda uzman, tercihen akademisyenlerden, Bakanlık veya müdürlük onayı ile en az üç kişilik inceleme, denetim ve değerlendirme komisyonu kurulur. İlgili mevzuatında bu amaçla tanımlanmış komisyon bulunması halinde sağlık tesisleri ve sağlık hizmet sunumu alanlarına yönelik inceleme, değerlendirme veya denetimler; bu komisyonlar marifetiyle de gerçekleştirilebilir. Gerekli hallerde birden fazla komisyon oluşturulabilir.

(2) İlgili sağlık tesisi veya tesislerinden denetime esas olmak üzere istenilen bilgi ve belgelerin, e-denetim üzerinden elektronik ortamda eksiksiz ve zamanında girilebilmesi veya basılı olarak ilgili komisyona iletilebilmesi için; Bakanlık veya müdürlük personelinden en az bir kişi, ilgili inceleme, denetim ve değerlendirme süresince koordinatör olarak görevlendirilir.

(3) Denetim kapsamında ilgili sağlık tesisinden istenilen bilgi ve belgelerin Genel Müdürlük veya müdürlükçe belirlenen internet adresine eksiksiz ve zamanında girilmesi veya basılı olarak komisyona iletilmesinden koordinatör ve ilgili sağlık tesisi yetkilisi müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluğunu yerine getirmeyen sağlık tesisi yetkilisi iki kez uyarılır, üçüncüsünde görevine son verilir ve üç yıl süre ile hiçbir sağlık tesisinde mesul müdürlük yapamaz.

(4) Denetimde kullanılmak üzere; Genel Müdürlük veya müdürlük tarafından inceleme, denetim ve değerlendirme formu oluşturulur. Denetimler, bu forma uygun olarak gerçekleştirilir. Denetim sonunda komisyon tarafından imza altına alınarak koordinatöre iletilen form, elektronik ortamda ilgili internet adresine girilir veya basılı formatta; ilgisine göre Genel Müdürlüğe veya müdürlüğe gönderilir.

(5) Denetim sonuçları, Genel Müdürlük veya müdürlük tarafından raporlanır ve uygun görüldüğü takdirde Bakanlık onayı ile işleme konulur.

(6) Komisyonun görev ve yetkisi, ilgili sağlık hizmet sunum alanı ve belirlenen denetim süresi ile sınırlıdır. Denetimin süresi, görevlendirme onayının ilgililere tebliği tarihinden başlar ve sunulan denetim raporunun onaylanması ile sona erer.

Yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sunulan sağlık hizmetlerinin denetimi

MADDE 7- (1) İlgili mevzuata ve Bakanlık düzenlemelerine aykırı olarak yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunduğu ve tıbbi uygulamalar yaptığı tespit edilen gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak müdürlükçe denetlenir. Yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunulduğu, tanı ve tedaviye yönelik işlem ve tıbbi uygulamaların yapıldığının tespit edilmesi halinde;

a) Herhangi bir kurumdan verilmiş ruhsat, izin veya faaliyet belgesi bulunmayan mahaller valilikçe kapatılır ve ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Herhangi bir kurum mevzuatı kapsamında ruhsatı bulunan işyerleri valilikçe sağlık hizmeti sunumu faaliyetinden men edilerek ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve ayrıca ruhsatı düzenleyen kuruma ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere gerekli bildirimler yapılır.

Tamamı için tıklayınız.

ozel saglik tesislerinin denetimi hakkinda yonetmelik
resmi gazete
Yorum (1)
Ömer Hayyam
bunu bakanlığın hastanelerine objektif yansız uygulasak bir tane açık hastane kalmaz. düşünün nasıl mağduriyetler yapılacak, amaç muayenehaneleri bir şekilde uygunsuz diyerek kapatmak olduğu alenen aşikar. adam "muayenahe hekimi" diye özellikle yazmış
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir