Medimagazin logo

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kaynak: TAKVİM
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

3 Temmuz 2012 SALI
    

Resmî Gazete
    

Sayı : 28342

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Takvim: Lisansüstü eğitimde bir eğitim-öğretim yılındaki öğretim faaliyetlerinin planlandığı Senato tarafından belirlenen takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Başarı Puanı: Öğrencinin ALES sayısal puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ile yazılı bilim sınavı veya mülakat puanının belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,

d) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksiklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi ve tez dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu (EYK) tarafından atanan öğretim üyesini,

f) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu halinde sunulmuş şeklini,

g) Enstitü: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Enstitüde programı bulunan ilgili anabilim dalını,

h) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): İlgili Enstitü Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ı) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Enstitüde; eğitimin yürütülmesinden sorumlu olan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

i) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Müdürü: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,

k) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını,

m) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

n) IELTS: Uluslararası İngilizce dil sınavlarından olan International English Language Testing System sınavını,

o) İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği EYK'ca atanan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

ö) İş Yükü: Bir dersin başarıyla tamamlanması için ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, klinik, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj ve iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,

p) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

r) Kredi Sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama veya laboratuvar saatinin karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini ya da AKTS'ye göre bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemini,

s) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için normal veya özel öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrenciyi,

ş) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

t) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin danışmanı tarafından belirlenmiş bir konuyu sözlü ve yazılı olarak sunduğu bilimsel çalışmayı,

u) Senato: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

ü) Tez: Yüksek lisans/doktora eğitiminin amacına uygun olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

v) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

y) Tez Savunma Sınavı: Lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmasını savundukları sınavı,

z) TOEFL: Test of English as a Foreign Language İngilizce dil sınavını,

aa) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,

bb) TUS: Tıpta uzmanlık sınavını,

cc) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

çç) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

dd) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

ee) Üniversite Yönetim Kurulu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ff) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

gg) Yeterlik Sınavı: Lisansüstü öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

ğğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5 - (1) Lisansüstü programlar; Sağlık Bilimleri Enstitüsünün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde EK'nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK'ün kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir Enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir EABD'nın başkanı, ilgili birim amirinin görüşü alınarak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(3) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programlar EABDAK'nın önerisi, EK'nın teklifi, Senatonun onayı ve YÖK'ün izniyle açılır.

(4) İkinci öğretimde, YÖK'ün belirlediği esaslar çerçevesinde EK'nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK'ün kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılamaz.

(5) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle birbirini tamamlayan ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, enstitünün teklifi, Senatonun onayı, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun uygun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 - (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tarafından önerilir, Enstitü Kurulunca belirlenen kontenjanlar karara bağlanmak üzere Senatonun onayına sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

(2) İlgili EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın onayıyla aynı üniversitede görev yapmakta olan araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve uzmanlar için de öngörülen sayıda yüksek lisans veya doktora kontenjanı ayrılabilir. Bu adaylar başvuru ve kabul koşullarını yerine getirmek zorundadır. Bu tür başvurularda adaylar kendi aralarında başarı puanlarına göre sıralanır, başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES veya TUS puanı, lisans veya yüksek lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(3) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla alınan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi, Öğretim Üyesi Araştırmacı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK'ün kararı ile ilgili EYK'nın belirleyeceği koşullara göre Üniversitede lisansüstü eğitime sınavsız olarak kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından veya bulundukları üniversitelerde kamu kuruluşları tarafından bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları ve kabulü Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri

MADDE 7 - (1) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için yapılacak ders değişiklikleri ile açılacak derslerin ve ders içeriklerinin yer aldığı öğretim planları ilgili EABDAK'nın teklifi, EK'nın önerisi ve Senatonun onayı ile her yıl Mayıs ayında belirlenir.

a) Ders programı bütünlüğü içerisinde, bilime yenilik getirme, yeni bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerini kazandırma gibi hususlar dikkate alınır ve bu özelliklerin sağlanmasında uluslararası kabul görmüş ulusal ve uluslararası üniversitelerin lisansüstü ders programlarından yararlanılır.

b) Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde, haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuar veya problem çözümü bir ulusal kredi saat olarak ya da AKTS'ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi olarak değerlendirilir.

(2) Öğretim planları; zorunlu ve seçmeli dersler ile alan dışı seçmeli derslerden oluşur.

(3) Öğretim planlarında yer alan derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ilgili EABDAK'nın teklifi, EYK'nın önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır. Lisansüstü dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Gerekli durumlarda Üniversite dışından öğretim üyesi görevlendirmesi de yapılabilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 8 - (1) Uzmanlık alan dersleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danışmanları tarafından açılan ulusal kredisiz derslerdir. Danışman, yüksek lisans öğrencileri için yüksek lisans uzmanlık alan dersi ve doktora öğrencileri için de doktora uzmanlık alan dersi olmak üzere iki ayrı uzmanlık alan dersi açar. İkinci danışmanın olduğu durumlarda, uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır. Bir danışman farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi öğrenci ve program sayısına bakılmaksızın en fazla 8 teorik saat olarak uzmanlık alan dersi açabilir.

(2) Uzmanlık alan dersleri, ilgili öğrencilerin tez konularının EYK'ca onaylanmasından itibaren danışmanın uzmanlık dersi açma formunu Enstitüye teslim ettiği dönem başında başlar ve EYK'nın öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(3) Haftalık ders programında yer alan, günü, saati, içeriği ve yeri belirlenmiş olan bu ders danışman öğretim üyesi tarafından fiilen yapılmak zorundadır.

(4) İlgili öğrenci uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak ve devamını almak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin notunu dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek Enstitüye yazılı olarak bildirir.

(5) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK'ca uygulanır.

(6) Uzmanlık alan dersi alan öğrencinin azami öğrenim süresi içinde başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar etmesi zorunludur, bu süreden sonra öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Öğretim dili

MADDE 9 - (1) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde dersler Türkçe olarak verilir. Ancak EK'nın teklifi ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim-öğretim programında yer alan ders, uygulama ve sınavların tamamı veya bir kısmı Enstitünün uygun göreceği yabancı bir dilde yapılabilir. Yabancı dilde tez yazılması durumunda, tezin hem Türkçe hem de uygun görülen yabancı dilde yazılarak Enstitüye teslim edilmesi gerekir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 10 - (1) Enstitü; EK'nın teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve YÖK'ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilir. Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin hazırlık programı ile ilgili fakülte veya yüksekokullara kayıtları, YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Esasları

Yüksek lisans programına başvuru koşulları ve kabulüne ilişkin esaslar

MADDE 11 - (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

b) ALES sınavından sayısal puan türünden en az 55 tam puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan alması gerekir.

c) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birine girmiş olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir; ancak ilgili EABDAK önerisi EK'nın onayı ile bazı programlarda yabancı dil koşulu da aranabilir.

ç) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK kararı dikkate alınarak, en az üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(2) Adaylar mülakatta 100 puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyonu ve uluslararası standart sınavlar dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve mülakat puanının %20'si dikkate alınarak EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın kararıyla en az toplam 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Mülakat sınavından en az 50 alamayan veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç gün içerisinde Enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil koşulu aranmaz. Bu programlara başvuran adayların başarı notu; ALES standart puanının %50'si, lisans not ortalamasının %25'i ve mülakat sonucunun %25'i alınarak hesaplanan notun toplamının 60 puandan az olmaması gerekir. Mülakat sınavından en az 50 alamayan veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu veya yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(6) İlgili EABD'nın önerisi, EK'nın kararı ve Senatonun onayı ile yukarıda belirtilen koşulların dışında tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

(7) Başvuruya ilişkin diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EK tarafında belirlenir. Adaylardan istenen söz konusu belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Doktora programına başvuru ve kabul esasları

MADDE 12 - (1) Doktora programına başvuracak adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık, fen ve sağlık bilimleri fakülteleri, sağlık yüksekokulu ve beden eğitimi ve spor yüksekokulu lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuta göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin YÖK'ten denklik belgesi almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuranların not ortalamalarının 100'lük sistemde en az 80 veya 4.00'lük sistemde en az 3.00, yüksek lisans diplomasına sahip olanların yüksek lisans not ortalamasının 4.00'lük sistemde en az 2.50, 100'lük sistemde en az 75 olması gerekir. Lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlardan ALES'ten 55 sayısal puan, lisans diploması ile başvuranlardan ALES'den sayısal puan türlerinde en az 70 standart puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla Temel Tıp Puanı veya ALES'in Sayısal kısmından en az 55 standart puan almaları gerekir. Temel Tıp Puanı, TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi-I bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak çıkan değerlerin toplanması ile elde edilir.

c) Doktora programına başvuranların ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birinden en az 55 veya eşdeğer puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

ç) Yabancı uyruklu öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olması gerekir.

d) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK kararı dikkate alınarak, en az üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

e) Adaylar, mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyonu ve uluslararası standart sınavlar dikkate alınarak jüri tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirme yapılır.

(2) Değerlendirmede ALES ve TUS puanının %50'si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve mülakat puanının %20'si dikkate alınarak EABDAK önerisi ve EYK kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(3) Mülakat sınavından en az 50 alamayan veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES veya TUS puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Doktora programlarına ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç gün içerisinde Enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) Başvuruya ilişkin diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EK tarafından belirlenir. Adaylardan istenen söz konusu belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 13 - (1) Yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, EABDAK'ca önerilen öğretim üyeleri arasından EYK en az üç asil ve iki yedekten oluşan sınav jürilerini oluşturur. Jüri bu Yönetmelikte yer alan değerlendirme kriterlerini göz önüne alarak adaylar arasında sıralamaları oluşturur, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini Enstitüye bildirir.

(2) Adayların kabulü EYK'ca kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(3) 2547 sayılı Kanununun 35 inci maddesi uyarınca bir başka üniversiteden geçici kadro tahsisi ile lisansüstü eğitim yapmak üzere Üniversiteye müracaat eden öğrenci adaylarının başvurularının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 14 - (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve iki yarıyıl (bir takvim yılı) olmak üzere danışmanın teklifi, EABD'nin önerisi ve EYK'nın kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABAK'nın önerisi ve EYK'nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık sınıfına dahil edilen öğrenciler, bir takvim yılı içerisinde en çok 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık derslerini alabilir.

(5) Devamını almış olmak kaydıyla bilimsel hazırlık programının sonunda en fazla dört ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavda başarısız olan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer eğitim-öğretim konularında öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci başvuru ve kabulü

MADDE 15 - (1) Özel öğrenci kabulünde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Bir yükseköğretim kurumu lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri, belirli bir konuda bilgisini artırmak için bir yüksek lisans programı dersine, yüksek lisans mezunları veya bir eşdeğer diplomaya sahip olanlar bir doktora programı dersine akademik takvimde belirtilen sürelerde özel öğrenci statüsünde devam edebilmek için başvurabilirler. Başvuran adaylar ilgili EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilirler.

b) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak eğitim-öğretim başladıktan sonra en geç bir hafta içerisinde müracaat edebilirler. Özel öğrenciler lisansüstü programlarda açılan derslerden bir dönemde en fazla 15 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

c) Özel öğrenciler, derslere devam ve başarı durumları hakkında Enstitüde uygulanan usul ve esaslara uymak zorundadırlar.

ç) Özel öğrencilerin asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden izledikleri programlardaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, danışmanın önerisi ve EABDAK'nın teklifi ve EYK'nın onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli saydırabilir.

d) Özel öğrencilerden EYK'nın belirleyeceği miktarda katkı payı alınır.

e) Özel öğrencilere, diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci statülerini belirten, takip ettikleri derslerin kredisini ve başarı durumunu gösteren bir belge verilebilir.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 16 - (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni EABDAK önerisi üzerine EYK'ca verilir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(3) Her iki halde de öğrenci geçiş yaptığı programı tamamlamak için bu Yönetmelikte verilen azami süreyi aşamaz.

(4) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, EABDAK'nın önerisi ve EK'nın onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Yüksek lisans veya doktora programları arasında geçiş yapacak öğrencinin bir seminer ve en az 60 AKTS kredilik derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(5) Tez çalışmasına başlamış olan öğrenci lisansüstü programlar arası geçiş yapamaz.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılmaz.

(7) Lisansüstü programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 - (1) Yatay geçişlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumları lisansüstü programları veya Üniversitenin yüksek lisans programları arasında başka bir EABD'da en az bir yarıyılı tamamlamış, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.

b) Yatay geçiş yapacak öğrencinin Enstitü programlarının başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

c) Tez aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş yapamaz.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılmaz.

d) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılamaz.

e) Yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde Enstitü Müdürlüğüne yapılan başvurular öğrencinin geldiği Enstitüde almış olduğu GANO'suna göre yüksek puandan küçüğe doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

f) Yatay geçiş başvuruları ve değerlendirme, ilgili EABDAK'nın olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak EYK'ca karara bağlanır.

g) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programın tamamlanabilmesi için kullanacağı süreye daha önce kullandığı süre de dahil edilir.

ğ) Daha önce alınmış olan derslerin kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti ilgili EABDAK'ca oluşturulan komisyonca değerlendirilir ve komisyonun önerisi EABDAK'nın gerekçeli görüşü, EYK tarafından karara bağlanır. Komisyon gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir.

h) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin muaf tutulduğu derslerin notu geçerli sayılır, not dönüşümü gerektiğinde YÖK'ün dönüşüm tablosu kullanılır.

Kesin kayıt

MADDE 18 - (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan veya eksik evrak ve benzeri nedenlerle kayıt şartlarını yerine getirmediği için kaydı yapılamayanların daha sonra hiçbir şekilde kaydı yapılmaz. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıtları iptal edilir.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, ilk beş iş günü içerisinde kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, yedek öğrenciler sırası ile çağrılır.

(5) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez.

Öğretim yılı

MADDE 19 - (1) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

Danışman atanması

MADDE 20 - (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için EABD'nda görevli öğretim üyeleri arasından öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak Enstitüye danışman önerir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından atanır.

(2) Ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurumda görevlendirilmesi durumunda söz konusu öğretim üyesi ikinci danışman olarak atanabilir. Ancak, ilgili danışmanın altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması halinde danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(3) Tez döneminde kabul edilmiş bir tez projesini yürüten danışman başka bir kurumda altı aydan fazla bir süre ile görevlendirildiği veya başka bir kuruma atandığı durumda, isterse EYK onayı ile danışmanlığını ikinci danışman olarak devam ettirebilir. Aksi durumda EYK onayı ile yeni bir danışman atanır.

(4) Enstitüye bağlı anabilim dallarında doktora ve yüksek lisans tez danışmanı olabilmek için ikinci öğretim dâhil ön lisans ve lisans ders yükü toplamı en fazla yıllık ortalama haftada 25 ulusal kredi saat olmalıdır.

(5) Öğrenci veya danışmanın başvurması halinde EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın onayı ile danışman değiştirilebilir ve aynı yöntemle EABD öğretim üyeleri arasından yeni bir danışman atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Ders Kayıtları, Değerlendirme Esasları, Kayıt Dondurma, İzin, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Kayıt yenileme

MADDE 21 - (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce gerekli kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Azami öğrenim süresi sonunda ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar mazeretini Enstitüye bildirmeyen ve mazereti EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

Ders seçimi ve ders kaydı

MADDE 22 - (1) Öğrencilerin, her yarıyılda açılan dersler arasından danışmanlarınca uygun görülen derslere kayıt yaptırmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora tez danışmaları tarafından, tez danışmanı atanmayan öğrenciler için ise, bu görev tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD başkanı veya EABD'nın Enstitüye bildirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.

(3) Bu dersler EABD başkanlığının teklifi ve EK'nın kararı ile ön şartlı dersler olarak uygulanabilir.

(4) Ders aşamasında yüksek lisans öğrencisi bir, doktora öğrencisi ise iki seminer vermek zorundadır. Seminerler ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Başarılı bulunan seminer metni dönem sonunda ilgili EABD başkanlığı aracılığı ile Enstitüye gönderilir.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 23 - (1) Lisansüstü öğrencilerin ders programlarında gerekli görülmesi halinde ilgili EABDAK'nın teklifi ve EYK'nın kararı ile Üniversite enstitülerinden birinde veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından en fazla iki ders almaları sağlanabilir. Alındığı programın zorunlu derslerinden olmamak kaydı ile bu derslerden başarılı olma şartı aranır ve kredi yüküne sayılır.

(2) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadırlar.

Ders saydırma

MADDE 24 - (1) Öğrenciler yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önce lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları danışman veya yetkili öğretim üyesinin görüşü, ilgili EABDAK'nın önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin aldıkları krediler, izledikleri programlardaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışman ve EABD başkanının önerisi ve EYK'nın onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(2) Ders muafiyeti talepleri her yarıyılın başlangıcından itibaren ilk iki hafta içinde yapılır ve takip eden bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

MADDE 25 - (1) Öğrenciler, seçtiği dersleri, kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme süresi içinde danışmanın onayı ve EYK kararı ile ders bırakabilir veya değiştirebilir.

Bir alt programdan ders alma

MADDE 26 - (1) Lisans programında almamış olmak şartıyla tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla üç dersi danışmanın onayı ile lisans programındaki derslerden seçebilir. Doktora öğrencilerinin yüksek lisans programından alması gereken dersleri danışmanın uygun görüşü, EABDAK'nın teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Doktora programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi yüküne sayılmaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 27 - (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları ders, dönem projesi ve seminerde teorik derslerin %70'ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Devamsızlık nedeniyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için devam şartı aranmaz.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 28 - (1) Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70'ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80'ine katılmış olması gerekir.

(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı veya proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40'ına yarıyıl sonu sınav puanının %60'ının eklenmesi ile hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında, kesirli sayı en yakın tam sayıya tamamlanır. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC), doktora için en az 75 (CB), 4.00'lük sisteme göre yüksek lisansta en az 2.00, doktora için en az 2.50 olması gerekir.

(3) Ara ve yarıyıl sonu sınavlarından herhangi birine, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı açılması ve tarihinin belirlenmesi ilgili EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır:

Puan Harf Notu Katsayılar

------------------------------------------------------------------------------------

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

80-84 BB 3.00

75-79 CB 2.50

70-74 CC 2.00

65-69 DC 1.50

60-64 DD 1.00

50-59 FD 0.50

0-49 FF 0.00

a) Yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notları; doktora programlarında ise AA, BA, BB ve CB notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Ayrıca yukarıda belirtilen harf notları dışında aşağıdaki harflerde kullanılır:

1) FF1 notu: Bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) notu (başarısız) olarak işleme alınır.

2) FF2 (D) (Devamsız): Derse devam yükümlülüğünü ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabına FF notu (başarısız) olarak geçer.

3) G (Geçer): Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciye verilir. Bu ders/dersler öğrenci durum belgesinde görünür, ancak alınan not genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

4) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

5) E (Eksik): İlgili dersin ön koşullarını yerine getirmiş olma şartına bağlı olmak kaydıyla, ilgili EYK'ca kabul edilebilir bir gerekçe ile dönem sonu sınavı, seminer, laboratuvar, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. E notu alan öğrenci, notların Enstitüye tesliminden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlamak zorundadırlar. Ancak mazeretin uzaması halinde EYK'nın kararı ile eksik tamamlama süresi, bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılabilir. Aksi halde E notu, K veya FF notuna dönüşür.

6) MZ notu: EYK tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenciler (MZ) notu verilen bir dersin yarıyıl sonu sınavına dersin ilk açıldığı yarıyılda girerler ve alınan notu, yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

7) S (Süren çalışma): Tezini başarıyla sürdürmekte olan öğrenciye verilir.

8) M (Muaf): Öğrencinin muaf olduğu dersler için verilen nottur. Muaf (M) Yatay geçiş ile intibak işlemini tamamlayan öğrencinin müracaatı üzerine, daha önceki öğretim kurumunda alıp da, başarılı olduğu dersin EABD başkanlığınca belirlenen denklik önerisi üzerine EYK'nın onayı sonucu verilen nottur. Başka bir lisansüstü eğitim kurumundan yatay geçiş yoluyla gelen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre dersi tekrarlayacak öğrenciye M notu verilmez. M notu yarıyıl ortalamalarına dahil edilir.

9) İ (İptal) notu: Programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

(4) Tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan derslerinin değerlendirmesi başarılı (BŞ), veya başarısız (BŞZ) notu ile değerlendirilir. Devam eden tez çalışmalarında, tez başarı değerlendirmesi doktora eğitiminde TİK raporlarına ve yüksek lisansta ise danışmanının değerlendirmelerine dayanılarak yapılır.

(5) Süresinde gelmeyen TİK raporları için başarısız notu verilir. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile satisfactory (S), unsatisfactory (US) olarak yazılır.

(6) BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

(7) Anabilim dalı başkanları, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş gün içinde Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

(8) Bir lisansüstü dersin kredileri ulusal kredi veya öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileri olup EYK tarafından belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.

(9) Sınav sonuç belgeleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından saklanır. Değerlendirme belgeleri (sınav evrakları) ise ilgili EABD başkanlığı tarafından beş yıl süre ile saklanır ve beş yılın sonunda, ilgili EABD başkanlığı tarafından bir tutanakla imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 29 - (1) Öğrenciler ve derslerden sorumlu öğretim üyeleri, sınav sonuçlarının otomasyon sistemine girilmesinden itibaren beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıtlarının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından incelenir, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse EYK kararı ile düzeltilir. Sonuç yazılı olarak öğrenciye bildirilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 30 - (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Öğrencinin bir yarıyılda almış olduğu tüm derslerin başarı notu Yarıyıl Akademik Not Ortalamasını (YANO), öğrencinin lisansüstü programa girişten itibaren, kayıtlı olduğu EABD'nın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan notu Genel Akademik Not Ortalamasını (GANO) ifade eder.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının (dersten alınan harf notlarının eşdeğer ağırlık katsayısı) çarpımı sonucunda bulunur.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve kesirli sayı en yakın tam sayıya tamamlanır.

(5) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalaması hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan en son not geçerlidir. Bütün notlar öğrenci durum belgesine işlenir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması 3.75'in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 31 - (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde, danışmanın önerisi, EABD başkanlığının teklifi ve EYK'nın kararı ile başka bir ders alınabilir.

(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin dilekçesi, danışman onayı ve EABD başkanlığının teklifi ile EYK'da karara bağlanır. Öğrencinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate alınır.

(3) Tekrarlamak zorunda olduğu ya da yerine alacağı derse kayıt yaptırmayan veya tekrarladığı ya da yerine aldığı dersten başarısız olan ve azami öğrenim süresini tamamlamış olan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 32 - (1) Öğrenciler; YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretleri ile askerlik veya eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkanların doğması halinde, danışmanın ve ilgili EABD başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle EYK kararıyla bir veya iki yarıyıl süreyle kayıt dondurabilir. Aynı lisansüstü programda yalnızca bir defa kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurma taleplerinin yarıyılın başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma süresinin bitimini takiben yarıyılın başında öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Süresi içinde kaydını yenilemeyenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Kayıt dondurma ve izin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

Mazeretler

MADDE 33 - (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurmak için haklı ve geçerli mazeretleri şunlardır:

a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacıyla süreli olarak yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi bir kuruluşta görevlendirilmesi,

b) Zorunlu olarak askere gitmesi,

c) Sağlık kuruluşlarından alınan ve alma tarih ve saati belirtilen sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerin olması,

ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derece yakınının hastalığı veya ölümü,

e) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretiminin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

f) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) EYK'nın kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) Mazeretlerini belgelendirmek ve Enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla;

a) Öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar,

b) Öğrencilerden; eğitim, öğretim, araştırma, hastalık, refakat ve benzeri nedenlerle en az iki aylık süre ile yurt dışına çıkmak durumunda olanlara, en çok iki yarıyıla kadar,

c) Öğrenim süresi içinde askere giden öğrencilere, askerlik süresince

EYK kararı ile kayıt dondurma hakkı verilebilir ve öğrenci bu sürede izinli sayılır.

(4) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerin isteği üzerine, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının EYK'ca belirlenmesi halinde de, verilen izin iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrenimine ara veren öğrenciler; sürenin bitiminden itibaren on gün içinde pasaport kayıtları, dil, eğitim, belge ya da sertifika, diploma, terhis belgesi ve benzeri belgelerle birlikte, Enstitüye yazılı olarak başvururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin ilgili EYK'ca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(6) Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel, sanatsal ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler, belgelendirmeleri halinde mazeret olarak kabul edilir ve bu süreler devamsızlıktan sayılmaz.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 34 - (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir.

(2) Üniversiteden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre çıkarma cezası alan öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(3) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik veya belgelerde tahrifat olduğunun anlaşılması sonucunda öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 - (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezin Enstitünün belirlediği tez yazım esaslarına uygun olarak yazılmasını, tezin veya tez konusunda tam metin özgün bir makalenin ulusal ve/veya uluslararası indekslere giren bilimsel dergilerden birinde yayımlanmasıdır.

Süre

MADDE 36 - (1) Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi en az üç, en fazla altı yarıyıldır. Programını en fazla altı yarıyılda başarı ile tamamlayamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarı ile bitiren, ancak tez sınavına dört yarıyıl sonuna kadar giremeyen öğrenciye, ilgili danışmanın ve EABDAK'nın teklifi ve EYK'nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni ek süreler verilir.

Dersler ve krediler

MADDE 37 - (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri, öğrenim süreleri içinde aldıkları dersler ile bir seminer ve bir tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi almak ve başarılı olmak zorundadır. Bir seminer dahil iki dönemde 60 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış olan öğrenciler ders aşamasını tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrenci her bir dönem için toplam 30 AKTS, yılda toplam 60 AKTS kredi alabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler EABDAK'ın önerisi ve EYK'nın onayı ile iki dersten fazla olmamak şartı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) EABDAK'nın önerisi, EK'nın teklifi ve Senatonun onayıyla disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılabilir.

(4) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesi tarafından, danışmanlığını yaptığı öğrenci sayısına bakılmaksızın haftalık olarak 8 teorik saati geçmeyecek şekilde açılır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK'ca uygulanır.

(5) Seminer sunum duyurusu EABD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer sunumunu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu ile Enstitünün belirlediği esaslara göre yazılmış bir kopyasını ve CD'sini EABD başkanlığınca Enstitüye teslim edilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 38 - (1) Yüksek lisans tez konusu, kredili dersler ile seminer çalışmasının başarıyla tamamlanmasından sonra, gerekçesi ile birlikte en geç bir sonraki dönem başına kadar danışmanın teklifi, EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın kararı ile kabul edilir.

(2) Tez önerisi konusu itibarı ile etik kurulun onayını gerektiriyorsa ilgili etik kurulun onayı alındıktan sonra EYK'ya sunulur.

(3) Tez konusu danışmanın teklifi, EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı ek süre verilmez.

(4) Azami öğrenim süresi içerisinde tez önerisini vermeyen veya tez önerisi kabul edilmeyen öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(5) Danışman, öğrencisinin kayıt tarihinden itibaren her yarıyılın sonunda tez çalışmalarıyla ilgili birer gelişme raporu hazırlayarak Enstitü Müdürlüğüne sunar. Danışman, gelişme raporunda öğrencinin çalışmasını başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Tezin yazımına başlanması halinde bu durum son gelişme raporunda belirtilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 39 - (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, akademik takvimde belirtilen sürede, ciltlenmemiş altı kopya olarak, danışmanının hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte EABD'ye teslim eder. EABD tezleri ve jüri öneri formunu yazı ile Enstitüye bildirir. Tezini teslim eden öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak sunmak zorundadır.

(2) Azami öğrenim süresi dışında bir mazereti olmadan tezini teslim etmeyen öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EABDAK'nın kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK'nın onayı ile yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir. EYK'nın karar tarihinden itibaren öğrenci en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın onayı ile atanır. Jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanlarının savunulacak tez konusuna uygunluğu dikkate alınır.

(5) Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katı kadar üye ismini Enstitüye bildirir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Enstitünün ilgili ABD'dan veya Enstitünün diğer ABD'larından veya Üniversitenin başka bir ABD'dan ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı olması halinde, her iki tez danışmanının yer aldığı jüri beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması halinde, varsa, ikinci tez danışmanı tez jüri üyesi olamaz. EYK önerilen bu isimleri dikkate alarak biri danışman öğretim üyesi olmak üzere asil ve yedek jüri üyelerini belirler. Enstitü görevlendirme yazılarını ve tezleri asil ve yedek jüri üyelerine, Enstitü Yönetim Kurulu kararını ve sınav ile ilgili belgeleri EABD başkanlığına gönderir. Öğrenci de konuyla ilgili yazılı olarak bilgilendirilir.

(6) Enstitü, tez çalışmasının yazım kurallarına uygunluğunu belirler, gerekirse düzeltilmek üzere iade eder.

(7) Anabilim dalı başkanlığı, bitmiş olan tezi Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. EYK'nın karar tarihinden itibaren öğrenci en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. Sınav, EABD başkanlığınca belirlenen yer ve zamanda dinleyicilere açık olarak yapılır.

(8) Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, EABD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka anabilim dalı veya yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir.

(9) Jüri, aralarında bir başkan seçer. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur ve en az kırkbeş, en çok doksan dakikadır. Jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy birliği veya salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyelerinin kişisel ve ortak raporları ve diğer sınav evrakları ile birlikte EABD başkanlığı tarafından Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihler arasında jürinin toplanamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenleri ilgili EABD başkanlığına ve EABD başkanlığı tarafından da aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(11) Tez savunma sınavına, geçerli bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder.

(12) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur.

(13) Tezi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez savunmasına alınır.

(14) Kabul edilen tezin onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Salt çoğunlukla kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 40 - (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD'deki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 41 - (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak da açılabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, her dönem 30 AKTS kredi ve yıllık 60 AKTS kredi olmak üzere toplam en az 120 AKTS krediden oluşan dersler ve dönem projesinden oluşur.

(3) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları EYK tarafından belirlenir. Bu proje öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsar. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, danışman öğretim üyesi gözetiminde verilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

MADDE 42 - (1) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi dört yarıyıl olarak planlanır, tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Azami öğrenim süresi içinde dönem projesini sonuçlandıramayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarı ile bitiren, ancak tez sınavına dört yarıyıl sonuna kadar giremeyen öğrenciye, ilgili danışmanın ve EABDAK'nın teklifi ve EYK'nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni ek süreler verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 43 - (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavı; derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere, EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın onayı ile seçilen üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Proje danışmanı bu jürinin doğal üyesidir. Üyelerden biri, o üniversitenin dışındaki üniversite öğretim üyelerinden veya Enstitünün farklı bir EABD'den tayin edilir. Bu sınav, öğrencinin derslerinden başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde ve en az 45 en çok 90 dakika olmak üzere sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı, çoğunlukla alınır ve bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısız olma halinde üç ay içinde yeterlik sınavı tekrarlanır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 44 - (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri Enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD'daki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 - (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sırasında hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması gerekir.

Süre

MADDE 46 - (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için oniki yarıyıl (altı yıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır (dokuz yıl). Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en erken altı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en erken sekiz yarıyılda mezun olabilirler.

(2) Kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye; EABDAK'nın teklifi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni ek süreler verilir.

(3) Doktora programını azami süre sonunda tamamlayarak mezun olamayanlara 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Ders yükü

MADDE 47 - (1) Doktora programı; dersler, uzmanlık alan dersi, iki seminer, yeterlik sınavı ile tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam dört yıllık programlarda en az 240 AKTS kredi, beş yıllık programlarda ise en az 300 AKTS krediden oluşur. Her dönem için 30 AKTS olmak üzere yıllık 60 AKTS kredi şeklinde hesaplanır.

(2) İki seminer dâhil 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir.

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın onayı ile diğer enstitü programlarında veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki tanesini alabilirler.

(4) Lisans dersleri; ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

(6) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesi tarafından, danışmanlığını yaptığı öğrenci sayısına bakılmaksızın haftalık olarak sekiz teorik saati geçmeyecek şekilde açılır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK'ca uygulanır.

(7) Uzmanlık alan dersi, seminer, tez önerisi ve yeterlik sınavı ulusal kredisiz olup sınavları başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

(8) Seminer sunum duyurusu EABD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer sunumunu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu ile seminer çalışmasının yazılı bir kopyası ve CD'si EABD başkanlığınca Enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 48 - (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınavın yer, tarih ve saati EABD'nin bildirimi ile Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan ve EYK'nın belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora Yeterlik Komitesi jüriye seçilecek üyelerin iki katı kadar üye ismini Enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışman jürinin doğal üyesidir. EYK önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, Enstitü Yönetim Kurulu kararını ve sınav ile EABD başkanlığına gönderir. Öğrenci konuyla ilgili yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, EABD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımıyla yapılır. Bir başka yükseköğrenim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması halinde dışarıdan çağrılacak yedek üye sınava davet edilir.

(4) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir buçuk ay önce Enstitü Müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, EYK'nın kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı veya sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yeterlik sınavını bir sonraki yarıyılın sonunda tekrarlamak zorundadır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3'ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için EABDAK'nın önerisi ve EKY'nın onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından olmak üzere bir üye bulunur. Anabilim dalı dışından yer alacak üye özellikle tez konusuna en yakın öğretim üyesi olmalıdır. Eğer varsa ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz. Tez danışmanı aynı zamanda izleme komitesi başkanıdır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, herhangi bir nedenle komite üyelerinden birinin ayrılması halinde ilgili EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın onayı ile yeni bir üye atanır veya gerekli hallerde üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilen TİK üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Aynı yöntemle yeni üye seçilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 50 - (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati TİK tarafınca belirlenir.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı tez danışmanı ile devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(6) Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Belirlenen tarihte rapor sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Tez izleme komitesine sunulan rapor ve rapora ilişkin komite kararı EABD başkanlığı tarafından üç gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili TİK toplanmaya devam eder.

Tez jürisi

MADDE 51 - (1) Doktora tez jürisi, EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK'de yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalı öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

(2) Sınav jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir ve onbeş günü geçmemek üzere yeni bir sınav tarihi belirlenir. İkinci kez jüri üyeleri toplanamazsa savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 52 - (1) Doktora programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı, danışmanı ve TİK tarafından onaylanmış tezini, ciltlenmemiş şekilde ve yedi nüsha olarak EABD başkanlığına teslim eder. Tez izleme komitesi tarafından ön incelemesi yapıldıktan sonra EABD başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezi, öğrenci jüri önünde sözlü savunmak zorundadır.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, sınavın yapılacağı yer, gün ve saati Enstitüye bildirir.

(3) İlan edilen günde yapılmayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir ve onbeş gün içinde ikinci bir sınav yapılır.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. Jüri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı; en az altmış, en çok doksan dakikadan oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Sınav soru-cevap tutanağı, jüri üyelerinin tez ile ilgili kişisel raporları ve jüri ortak raporu EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez savunma sınavına alınır.

(7) Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak mümkünse aynı jüri önünde yeniden tez savunma sınavına girer.

(8) Tez savunma sınavına, uygun bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavını kaybeder ve bu öğrenci için altıncı fıkra hükümleri uygulanır.

(9) Kabul edilen tezlerde, tezin onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Salt çoğunlukla kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Doktora diploması

MADDE 53 - (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları sağlamış olmak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını ve kayıtlı CD'sini jüri üyelerine verilmek üzere EABD'ye ve üç kopyasını da Enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD'daki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurtdışındaki üniversitelerde öğrenci değişimi

MADDE 54 - (1) Üniversite ile yurtdışında bir üniversite arasında yapılan Socrates, Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi anabilim dallarından almaları gereken dersler yerine, gönderildikleri üniversitelerden aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin belirlenmesi, EABD koordinatörünün önerisi üzerine EABDAK'nın teklifi ve EYK'nın kararı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurtdışında başarısız olduğu dersler veya eksik kredisi varsa, öğrenci bu derslerin yerine tez danışmanının teklifi, EABDAK'nın önerisi ve EYK'nın kararı ile AKTS kredi açığı kapatılacak sayıda derse kayıt yaptırması sağlanır. Bu kapsamda, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere Enstitüde öğrenim gördükleri süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurtiçindeki üniversitelerde öğrenci değişimi

MADDE 55 - (1) Üniversite ile yurtiçindeki diğer üniversiteler arasında ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci değişimi programı uygulanır.

Tebligat

MADDE 56 - (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, Enstitüye kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı Enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrencilerin adres değişikliğini Enstitüye bildirmeleri gerekir.

Telif ücreti

MADDE 57 - (1) Tezlerin kısmen veya tamamen Enstitü tarafından yayınlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Disiplin iş ve işlemleri

MADDE 58 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 59 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, YÖK, Senato, EYK kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 60 - (1) Bu Yönetmelik 5/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.
Ek bilgiTarih    3 Temmuz 2012
Kaynak    3/07/2012 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 

mehmet
akif
ersoy
üniversitesi
sağlık
bilimleri
enstitüsü
lisansüstü
eğitim-öğretim
ve
sınav
yönetmeliği
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir