Medimagazin logo

Afiliasyon -Hastanelerin Ortak Kullanımı- Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Afiliasyon -Hastanelerin Ortak Kullanımı- Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı "Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" şeklinde, 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna" ibaresi "Sağlık Bakanlığına" şeklinde, "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının" ibaresi "Sağlık Bakanlığına bağlı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna" ibaresi ile "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına" ibaresi "Sağlık Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (c), (d), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Birlikte kullanım: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarının eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynaklarının imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,"

"d) Ek Ödeme Yönetmeliği: Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmeliği,"

"f) İşbirliği: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin görev ve hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için döner sermayeleri ayrı olmak üzere sağlık hizmet sunumu, eğitim, araştırma, halk sağlığını geliştirme ve kurumların diğer faaliyet alanlarında imzalanacak protokol çerçevesinde tarafların birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını,"

"ğ) Sağlık tesisi: Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesislerini,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna" ibaresi "Sağlık Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna" ibaresi "Sağlık Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Birlikte kullanım protokolü imzalanacak sağlık tesisinin insan gücü ve diğer tüm kaynakları hakkında, hastanenin bulunduğu İl'in İl Sağlık Müdürünün başkanlığında, Başhekim ve Dekandan oluşan komisyon tarafından ön değerlendirme raporu hazırlanır. Ön değerlendirme raporu, protokol imzalanacak sağlık tesisi için alınacak uygun görüş yazısı ekinde yer alır.

(3) Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından, eğitim ve araştırma hastanelerine öğretim elemanı ve diğer kadroların dağılımının yapılmasında ve bunların atama ve görevlendirmelerinde; YÖK tarafından belirlenen kriterler de dikkate alınmak suretiyle ilgili branşta yapılan planlamalara ve/veya personel dağılım cetveline göre Bakanlığın uygun görüşü alınır.

(4) Birlikte kullanım protokolü Bakanlığın ve YÖK'ün uygun görüşü alınarak il sağlık müdürü ve rektör tarafından imzalanır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkrasında yer alan "hastane yöneticisi" ibareleri "başhekim" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 - (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığın tabi olduğu mevzuat uyarınca işletilir. Birlikte kullanılan sağlık tesisinin Başhekimi, üniversitenin görüşü alınarak ilgili mevzuat uyarınca atanır ve işlemler Bakanlığın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yürütülür.

(2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık hizmeti sunumu da dahil olmak üzere Başhekimin sorumluluğundadır. Başhekim, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda Dekan ile işbirliği içinde çalışır.

(3) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli personeller, öğretim elemanları ile eğitim görevlileri dahil tüm tabipler tam zamanlı görev yapar ve eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanında, ilgili mevzuatında öngörülen nöbetler dahil, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürekli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdürler."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasındaki "hastane yöneticisine" ibaresi "başhekime" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) Birlikte kullanımdaki tesislerde Başhekim tarafından her uzmanlık eğitimi programı yürütülen birim için uzmanlık eğitimi mevzuatındaki şartları haiz bir program yöneticisi ile bir idari sorumlu görevlendirilir. Program yöneticisine aynı zamanda idari sorumluluk görevi de verilebilir."

"(5) Program yöneticisi, programa dahil olan tüm eğiticilerle birlikte eğitim programını hazırlayarak, Başhekimin uygun görüşü ile birlikte ana dallarda ilgili anabilim dalı başkanı, yan dallarda ise bilim dalı başkanı ve anabilim dalı başkanı aracılığıyla Dekana sunarak eğitim programını onaylatır. Eğitim programı değişikliğinde de Başhekimin uygun görüşü alınır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasındaki "ve bağlı kuruluşları" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait" ibaresi "Bakanlığa ait" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

saglik bakanligi
hastanelerin ortak kullanımı
yönetmelik
afiliasyon
Yorum (4)
Burak Çelik
keşke şu haberleri kopyala yapıştır yerine yorum yaparak yayınlasanız. Bundan ne anlayalım ki?
18
Cevapla
Sami
Sağlık bakanlığı hastanelerini doğrudan üniversite rektörünün emrine veren bir yönetmelik değişikliği. Başhekim atanırken üniversitenin görüşü alınacak ama dekan atanırken bakanlığın görüşü alınmayacak....uzmanları hastaneleri üniversite öğretim üyeleri yönetecek.
20
Cevapla
Dr.Cevdett
Afiliasyon saçmalığı girdiği tüm hastanelerde iş barışında ve çalışma düzeninde bozulmaya sebep oldu. Tıkır tıkır çalışan hizmet hastaneleri eğitim araştırma diye adlandırılarak devekuşu misali ne eğitim hastanesi ne de hizmet hastanesi olabildi.Döner sermayede aslan payı akademik personele aktarıldı. Yılların uzmanları akademik! ünvanı olan yeni yetme tiplere yem edildi. Yönetmeliğin son haliyle de devlet hastanesi uzmanları akademisyenlere taabii olmak zorunda kalacaklar.
44
Cevapla
Muammer Canik
Çalışma barışının bozulduğu kesin.Benim aanlamadığım veya anlayamadığım bu Sağlık Bakanlığın da hiç mi Avukat veya Hukukçu yok. Yapılan değişiklikler Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruluş kanununa ve 3359 sayılı Temel Sağlık Hizmetleri yasasının ek 9 maddesine aykırılıklar içeriyor. Örneğin Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kuruluş kanununda atanacak Akademik personelin (2089 sayılı Yüksek Öğrenim Teşkilat Kanunu ek madde 158) Kadroların Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından İL bazında belirleneceği yazıyor. Yapılan değişiklikte (Madde 6) 3 başka bir durum söz konusu. Yine yapılan değişiklikte Madde 9) -1- ve -5- fıkralar 3359 sayılı yasanın Ek 9 maddenin 3 bendine aykırı. Çok merak ediyorum bu kadar maddi hatalarla dolu değişiklikleri kimler hazırlıyor. Aslında Birlikte Kullanım ve İş Birliği Kanunu (3359 sayılı kanun ek madde 9) saçma. İyi çalışmalar diliyorum.
20
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir