Medimagazin logo

Yaz sıcaklarında nasıl daha aktif ve zayıf olacağız?

Yaz sıcaklarında terlemeyle birlikte vücuttan öncelikle sıvı, potasyum ve sodyum gibi birçok mineral kaybı oluyor. Vücutta fazla su kaybıyla bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri baş gösteriyor.
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ
Yaz sıcaklarında nasıl daha aktif ve zayıf olacağız?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Bir yandan formu korumak, diğer yandan zinde ve sağlıklı kalmak nasıl mümkün olacak diyenler için işte A’dan Z’ye rehber...
 
Ter­le kay­be­di­len mi­ne­ral­le­ri ye­ri­ne koy­ma­nın en et­ki­li yo­lu­nun so­da ve ay­ran tü­ke­ti­mi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Şiş­li Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si­’n­den Bes­len­me ve Di­yet uz­ma­nı Tu­ba Ka­yan Ta­pan, “Yazın da­ha çok su kay­be­di­lir, su iç­mek için su­sa­ma­yı bek­le­me­mek ge­rek­ir. Ki­log­ram ba­şı­na 30 cc su tü­ke­til­me­k şart” dedi. İş­te Di­ye­tis­yen Ta­pa­n’­dan sağ­lık, zin­de­lik ve za­yıf­lık me­rak­lı­la­rı için yaz reh­be­ri…
 
Yaz öde­min­den kur­tul­mak için
 
Yaz ay­la­rın­da kır­mı­zı ve mor mey­ve­le­rin çe­şi­di de art­mak­ta­dır. Çok cid­di an­ti­ok­si­dan içe­ri­ği olan bu be­sin­ler (ka­ra dut, çi­lek, ki­raz, ahu­du­du, bö­ğürt­len, ya­ban mer­si­ni, mür­düm eri­ği, kı­zıl­cık), vü­cu­du­muz­dan tok­sin­le­ri at­ma­da yar­dım­cı ol­mak­ta­dır. Yeşilbiber, maydanoz, dereotu, tere, semizotu gibi posa içeriği yüksek yeşil sebzeler de ödem atıcı etki gösterir. Yaz aylarında sıcak havaya bağlı oluşan ödemin atılmasında yardımcı olur. Sıcakların artmasıyla beraber besinlerde seçici dav­ran­mak ge­rek­mek­te­dir. Yağ­lı ve kar­bon­hid­rat­lı be­sin­le­rin sin­di­ri­mi da­ha zor ola­ca­ğın­dan ye­ri­ne bar­bun­ya, bö­rül­ce, en­gi­nar, se­mi­zo­tu, man­tar gi­bi seb­ze­le­ri ve ku­ru bak­la­gil­le­ri seç­mek, hem bit­ki­sel pro­te­ini ar­tı­rır hem de lif içe­ri­ğin­den do­la­yı ba­ğır­sak ha­re­ket­le­ri­ni ar­tı­rır.
 
Na­ne­li ve de­re­ot­lu bir ca­cı­ğa as­la ha­yır de­ni­le­mez!
 
Süt gru­bu ola­rak, so­ğuk ay­ran ya da ke­fir tü­ke­ti­mi, ba­ğır­sak ha­re­ket­le­ri­ni dü­zen­le­ye­cek­tir. Na­ne­li ve de­re­ot­lu bir ca­cık, pro­te­in, kal­si­yum ve po­tas­yum ih­ti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­ya­cak­tır. Bul­gur­lu ve no­hut­lu bir so­ğuk çor­ba, hem se­rin­le­ti­ci hem de tok tu­tu­cu bir özel­li­ğe sa­hip­tir. İçi­ne ek­le­nen ta­ze na­ney­le be­ra­ber hem fe­rah­la­tır hem de C vi­ta­mi­ni ka­pa­si­te­si­ni artı­rır.
 
Sihirli bir içecek dener misiniz?
 
1 tu­tam ki­raz sa­pı, 1/4 de­met may­da­noz, 2 adet avokado yaprağı, 1 tu­tam mısır püskülü.
1 lit­re kay­na­mış 90 de­re­ce su­ya ek­le­ne­rek 3 da­ki­ka dem­len­dik­ten son­ra içi­le­bi­li­nir. Gün­de 2-3 fin­can ye­ter­li­dir.
 
Kızılcık şurubunu nasıl yapalım?
 
200 gr kı­zıl­cık, 2 tat­lı ka­şı­ğı limon suyu, 2 yaprak nane yaprağı. 200 gr kı­zıl­cı­ğı kay­na­tın ve süz­geç­ten ge­çi­rin, içi­ne li­mon su­yu­nu ek­le­yip 1 ta­şım da­a kay­na­tın. So­ğu­duk­tan son­ra içi­ne na­ne yap­rak­la­rı­nı ek­le­yip içe­bi­lir­si­niz.
 
Tarçın çayı
 
1 adet Ru­lo tar­çın, 2 adet ka­ran­fil, 1 adet dut yap­ra­ğı, 1 tır­nak ka­dar ta­ze zen­ce­fil. 500 cc kay­na­mış 90 de­re­ce su­ya ek­le­ne­rek 3 da­ki­ka dem­len­dik­ten son­ra içi­le­bi­li­nir. Gün­de 2 fin­can ye­ter­li­dir.
 
Faz­la mey­ve pan­kre­ası yo­rar
 
Ana ye­mek­ler­den 3,5 sa­at son­ra ara öğün ya­pın. Çün­kü yi­ye­cek tü­ke­ti­mi­ni sı­nır­lan­dı­ran lep­tin hor­mo­nu 3,5 sa­at son­ra sal­gı­lan­mak­ta­dır. Lep­tin, be­yin­de­ki iş­tah mer­ke­zi­ne dur ko­mu­tu­nu ve­rir.
Mey­ve vi­ta­min ve lif kay­na­ğı­dır. Faz­la tü­ke­ti­mi pan­kre­ası yo­ra­bi­lir. Gün­de 3 por­si­yon­dan faz­la tü­ket­me­yin.
 
Mey­ve su­yu, şe­ker­li su de­mek­tir. Lif içe­ri­ği yok­tur. Bek­le­ti­le­rek içi­len mey­ve su­yu­nun vi­ta­min de­ğe­ri de ol­duk­ça düş­mek­te­dir. 1 su bar­da­ğı por­ta­kal su­yu için 3 adet por­ta­kal sı­kıl­mak­ta­dır. Bu da gün­lük 3 adet olan mey­ve hak­kı­nı­zı içe­rir. Za­yıf­la­mak is­te­yen­ler, mey­ve su­yu ye­ri­ne mey­ve­nin ken­di­si­ni tü­ke­tin.
Sabah kral, akşam fakir gibi
 
Bes­len­me prog­ram­la­rın­da pro­te­in ol­maz­sa ol­maz­dır. Sin­di­rim sis­te­mi­ni da­ha uzun sü­re ça­lış­tı­rır. Böy­le­ce me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır. Yu­mur­ta, süt, pey­nir, yo­ğurt,  et, ta­vuk, ba­lık ve ku­ru bak­la­gil­ler pro­te­in kay­nak­la­rı­dır. En az iki ana öğün­de mut­la­ka pro­te­in tü­ke­tin.
 
Ome­ga 3 el­zem yağ asi­di­dir. Vü­cut­ta üre­til­mez, bu se­bep­le dı­şa­rı­dan alın­ma­sı zo­run­lu­dur. Bes­len­me prog­ra­mı­na mut­la­ka ek­len­me­li­dir. So­mon ba­lı­ğı, ce­viz, fın­dık, ba­dem ve se­mi­zo­tu en önem­li kay­nak­la­rı­dır. Haf­ta­da 3 gün ba­lık tü­ke­tin.
 
Bes­len­me­ni­ze pro­bi­yo­tik­le­ri ek­le­yin. Sin­di­rim ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zi kuv­vet­len­di­rir.
 
Ana­nas ödem at­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak­tır (Özel­lik­le özel gün­le­ri­niz­de). İçer­di­ği bro­me­la­in sa­ye­sin­de yağ ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­rır.
 
Fi­zik­sel ak­ti­vi­teyi ih­mal et­me­yin.
 
Sa­bah kral gi­bi, ak­şam ise fa­kir gi­bi ye­mek ye­me­yi ri­tü­el ha­li­ne ge­ti­rin.
 
Unut­ma­yın; za­yıf­la­mak için ne bir si­hir­li değ­nek ne de mu­ci­ze­vi bir ilaç var­dır.
 
So­ğuk çor­ba
 
1 kg yo­ğurt
1 su bar­da­ğı haş­lan­mış no­hut
1 çay bar­da­ğı haş­lan­mış buğ­day
1,5 bar­dak su
ya­rım de­met na­ne-ya­rım de­met de­re­otu
¼ de­met may­da­noz
2 ye­mek ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı-pul bi­ber
 
Öne­ri: Yo­ğurt ve su­yu 1 çay ka­şı­ğı tuz­la çır­pın, içi­ne buğ­day, no­hut, na­ne, de­rer otu ve may­da­no­zu da ek­le­yin. En son zey­tin­ya­ğı­nı da ek­le­ye­rek, pul bi­ber­le ser­vis edin  Unut­ma­yın: Haş­lan­mış no­hut, haş­lan­mış buğ­day, su­lan­dı­rıl­mış yo­ğurt­tan ya­pı­lan so­ğuk çor­ba­nın üze­ri­ne bol na­ne ve de­re­otu ek­len­di­ğin­de, hem po­sa içe­ri­ği ar­tar hem de C vi­ta­mi­ni ar­tar. İçi­ne ek­le­nen ku­ru bak­la­gil­ler ve buğ­day po­sa içe­ri­ği­ni art­tır­dı­ğın­dan doy­gun­luk his­si ve­re­cek ve geç acık­ma­yı sağ­la­ya­cak­tır.
yaz
sıcaklarında
nasıl
daha
aktif
ve zayıf
olacağız
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir