Medimagazin logo

Yaşlanmayı somon DNA'sı ile durdurun

En etkili anti-aging yöntemlerden biri olan ve somon balığı sütünden elde edilen somon DNA’sı, hacminin 10 bin katı suyu tutarak, derinin nem dengesini sağlıyor, cilt kendini yeniliyor.
Kaynak: BUGÜN
Yaşlanmayı somon DNA'sı ile durdurun
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
De­ri yaş­lan­dık­ça, do­ku­la­rın kan do­la­şı­mı ve hüc­re­le­rin ok­si­jen­len­me­si aza­lı­yor. Do­la­yı­sıy­la hüc­re­le­re za­rar ve­ren ser­best ra­di­kal­le­rin or­tam­dan uzak­laş­tı­rıl­ma­sı da zor­la­şı­yor. Yaş­lan­ma­nın et­ki­siy­le bir­lik­te DNA­’da da bo­zul­ma göz­le­ni­yor. Yaş­la bir­lik­te kay­bett­ti­ği­niz özel­lik­le­ri ‘bi­oge­ne­vi­tiy te­da­vi­si­’y­le ye­ri­ne koy­ma­nız  ve her sa­bah genç uyan­ma­nız müm­kün. Bi­oge­ne­vi­tiy te­da­vi­si, saf hya­lü­ro­nik asit ve so­mon ba­lı­ğı sü­tün­den el­de edi­len DNA mo­le­kü­lü sa­ye­sin­de hüc­re ye­ni­len­me­si sağ­la­ya­rak cilt­te ye­ni­len­me ve genç­leş­me sağ­lı­yor.
 
CİLT NEME DOYUYOR
 
Es­te­tik ve Cer­ra­hi Uz­ma­nı Dr. Hü­se­yin Kan­du­lu, cilt­te­ki can­lan­ma ve genç­leş­me­nin hız­lı bir şe­kil­de 2 ay­lık te­da­vi sü­re­cin­de or­ta­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Kan­du­lu, “Cilt ye­ni­le­me ko­nu­sun­da ara­yış­lar hiç bit­me­se de so­mon DNA­’sı aşı­sı ile cid­di bir yol kat edil­di­ği­ni ve ar­tık cil­di­mi­zin yaş­lan­ma­ya­bi­le­ce­ği­ni söy­le­mek müm­kü­n” de­di.
 
İki faz­dan olu­şan ye­ni ne­sil bi­yo­lo­jik can­lan­dır­ma prog­ra­mı sa­ye­sin­de cil­din nem ka­zan­dı­ğı­nı, cil­din alt ta­ba­ka­sı der­mis­te­ki me­ta­bo­lik fa­ali­yet­le­rin art­tı­ğı­nı da vur­gu­la­yan Dr. Kan­du­lu, “De­ri­de kan akı­şı ar­tar ve böy­le­ce böl­ge­sel ok­si­jen­len­me hız­la­nır. Yo­ğun mik­tar­da su mo­le­kü­lü­nün ye­rin­de yön­len­di­ril­me­siy­le, hya­lü­ro­nik asit ar­tar. Ser­best ra­di­kal­ler te­miz­le­nir. Ko­la­jen üre­ti­mi des­tek­le­nir, kıl­cal kan da­mar­la­rı­nın olu­şum­la­rı bü­yük çap­ta teş­vik edi­lir. Ay­rı­ca UV rad­yas­yon­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu za­rar­la­ra kar­şı da ko­ru­ma sağ­la­nı­r” di­ye ko­nuş­tu.
 
İlk ve en önem­li adım
 
So­mon ba­lı­ğı­nın sü­tün­den el­de edi­len ve in­san DNA­’sı ile ay­nı kim­ya­sal ya­pı­ya sa­hip olan So­mon DNA­’sı­nın me­zo­lift yön­te­miy­le de­ri içi­ne ve­ril­di­ğin­de, cil­din ken­di­ni ye­ni­le­yip genç­leş­ti­ği­ne de­ği­nen Dr. Hü­se­yin Kan­du­lu, “Çün­kü DNA yük­sek oran­da su tu­tu­cu­dur. Hac­mi­nin 10 bin ka­tı su­yu tu­ta­rak, de­ri­nin nem den­ge­si­ni sağ­la­ma­ya yar­dım­cı olur. Unut­ma­mak ge­re­kir ki de­ri­nin nem­len­di­ril­me­si, kı­rı­şık­lı­ğın ön­len­me­sin­de ilk ve en ba­sit adım­dı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
 
Uygulama sonrası
 
Uy­gu­la­ma pro­to­ko­lü­ne sa­dık ka­lı­nıp te­da­vi ya­pıl­dı­ğı sü­re­de ki­şi­nin cil­din­de­ki de­ği­şim ve can­lan­ma­yı fark ede­ce­ği­ni de vur­gu­la­yan Dr. Kan­du­lu, “Ki­şi her uy­gu­la­ma­dan son­ra cil­di­nin bi­raz da­ha can­lan­dı­ğı­nı göz­ler ve her sa­bah da­ha genç bir cilt­le uya­nı­r” de­di.
somon
balık
cilt
deri
gençleşme
bakım
sağlık
nem
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir