Medimagazin logo

Kadınlarda düzensizlik kısırlığın belirtisi olabilir

Kadında yumurtlama, beynimizdeki hipofiz bezinden salgılanan FSH ve LH adlı hormonların yumurtalıkları uyarması ve 10-12 günde yumurta hücresinin gelişmesi şeklinde olur.
Kaynak: BUGÜN
Kadınlarda düzensizlik kısırlığın belirtisi olabilir
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
İşte bu düzenekte bir bozukluk varsa, yani beyindeki hipofiz bezi ile yumurtalık arasındaki ilişkiyi bozan bir faktör varsa o zaman yumurtlama bozukluğu olur.
 
Medical Park Bahçelievler Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ve Kadın Doğum Bölümü Direktörü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Kadir Savan; kadınlarda kısırlığa neden olan yumurtlama ve ilgili soruları yanıtladı:
 
Yumurtlama nedir?
 
Yumurtlama; üreme çağındaki kadınların her ay yumurtalarından bir ve bazen de iki yumurta hücresinin olgunlaşıp, yumurtalık dışına atılması ve tüplerden alınarak rahme taşınmasıdır. Yumurtlama olabilmesi için kadının hormon dengesinin normal olması gerekiyor.
 
Hormonlar eğer düzenli çalışıyorsa, her ay bir yumurtalıktan yumurtlama olur. Bir ay birinden yumurtlama olurken, öbür ay diğer yumurtalık dinlenir. Yani aynı anda iki yumurtalıktan birden yumurtlama olmaz.
 
GENETiK MENOPOZA VE SiGARAYA DiKKAT
 
*Yumurtalıklar neden iflas eder?
 
Bazı durumlar vardır ki o kişilerde yumurtalıklar çalışmaz. Bunlardan birincisi genetik sorunlardan kaynaklı olandır. Bazı kadınlar genetik bozukluk nedeniyle erkenden (25-35 yaş arasında) menopoza girebiliyorlar.
 
KİST VE TÜMOR ÇIKARILMIŞSA
 
Menopozda yumurta üretimi tamamen durduğu için adet de görmezler, yumurtlama da olmaz. İkincisi hastalar tümör vb. nedenlerle yumurtalıkları alınmışsa yumurtlama olamıyor.
 
Üçüncüsü yumurtalıklarda müdahale yapılmış, kist veya tümör çıkarılmış ama yumurtalık korunduğu halde bazen ameliyattan kaynaklanan nedenlerle yumurtalıklar bozularak normal fonksiyonunu kaybeder, iflas eder ve çalışmaz.
 
Ayrıca imünolojik dediğimiz sebepler, bağışıklık sistemini bozan alerjik maddeler (virüsler vb.) imünolojik yumurtalık yetmezliğine sebep olabilir.
Kanser tedavisi sırasında uygulanan kemoterapi veya şua yöntemleri de erken menopoza, dolayısıyla da yumurtalıkların iflasına neden olabilir.
 
SİGARA İÇMEK CİDDİ RİSK
 
Burada özellikle bir noktaya dikkat edilmeli; kadınlarda sigara kullanımı yumurtalık fonksiyonlarını ileri derecede bozar.
Ve bu erkenden menopoza sokar; yani menopoz yaşını en az 5-6 yıl erkene alır. Ayrıca menopoza girmese de, adet görmeye devam etse bile yumurtalık fonksiyonlarını bozarak hamile kalma şansını azaltabilir. Bu nedenle sigara içmek ciddi bir risk faktörüdür.
 
KADININ PSiKOLOJiSİ YUMURTLAMAYI ETKiLiYOR
 
*Yumurta bozukluğu nedir ve nedenleri nelerdir?
 
Kadında yumurtlama; beynimizdeki hipofiz bezinden salgılanan FSH ve LH adlı hormonların yumurtalıkları uyarması ve 10-12 günde yumurta hücresinin gelişmesi şeklinde olur.
 
BEYİNDE TÜMÖR VARSA
 
İşte bu düzenekte bir bozukluk varsa, yani beyindeki hipofiz bezi ile yumurtalık arasındaki ilişkiyi bozan bir faktör varsa o zaman yumurtlama bozukluğu olur. Bu faktörleri şöyle özetleyebiliriz:
 
Beynimizde hipofiz bezinde küçük tümörler varsa, yumurtalıkta kist ve tümörler varsa, yumurtalığın kendisinde hormon bozuklukları varsa, beynimizde guatr hormon bozuklukları varsa (özellikle hipotiroidi ve hipertiroidi) ya da böbrek üstü bezlerinin mekanizmasında bozukluk varsa bunlar da yumurtlamayı bozar.
 
Böbreküstü bezinden salgılanan androjen hormonu dediğimiz erkeklik hormonları, yumurtalığın yapısını bozarak, yumurta     gelişimini ve dolayısıyla da yumurtlamayı engeller.
 
ÜZÜNTÜ VE SAVAŞ
 
Bunların dışında; stresler, sıkıntılar, ölümler, üzüntüler, boşanmalar, ayrılmalar, harp ya da savaş gibi durumlar, yani sinire ve strese bağlı durumlar da yumurtlamayı bozar.
 
Onun dışında yine Polikistik Over Sendromu da (PKOS) yine aynı şekilde yumurtlamayı bozan nedenlerin başında gelir. Öte yandan diğer hormon bozuklukları, kullanılan bazı ilaçlar ve yumurtalık tümörleri de yumurtlamayı engelleyebilir.
 
NEDENE GÖRE TEDAVi
 
Eğer yu­murt­la­ma hap­la­rı­na rağ­men ha­mi­le­lik oluş­mu­yor­sa, o za­man yu­mur­ta­yı bü­yü­ten FSH ve LH hor­mon­la­rı­ has­ta­ya dı­şa­rı­dan iğ­ney­le bel­li doz­lar­la ve­ri­lir ve ta­kibi yapılır
 
*Yu­murt­la­ma bo­zuk­lu­ğu­nun te­da­vi­si var mı?
 
Yu­murt­la­ma bo­zuk­lu­ğu­nun te­da­vi­si var­dır. Eğer has­ta­nın yu­mur­ta­lı­ğın­da, bey­nin­de ve hi­po­fiz be­zin­de tü­mör yok­sa, kist­ler yok­sa ve tüp­le­ri nor­mal­se o za­man bu has­ta­da yu­murt­la­ma te­da­vi­si uy­gu­la­na­bi­lir.
 
İLAÇ TE­DA­Vİ­Sİ YA­PI­LIR
 
Yumurtlama tedavisinde en önemli adım, hastalığın altındaki nedeni belirleyip ortadan kaldırmak, sonra ilaç tedavisine geçmektir.
Eğer has­ta­da gu­atr hor­mon bo­zuk­lu­ğu, şe­ker has­ta­lı­ğı ve­ya böb­rek üs­tü bez­le­rin­de bo­zuk­luk var­sa ön­ce­lik­le bu so­run­lar te­da­vi edi­lip or­ta­dan kal­dı­rı­lır. Son­ra­sın­da ka­dın ken­di­li­ğin­den ha­mi­le ka­lır, ama eğer kal­maz­sa o za­man yu­murt­la­ma te­da­vi­si uy­gu­la­rız.
 
Yu­murt­la­ma te­da­vi­sin­de, ilk ön­ce ağız­dan kul­la­nı­lan hap şek­lin­de ilaç­lı te­da­vi uy­gu­la­rız.Ade­tin be­şin­ci gü­nün­de baş­la­rız, beş gün­lük yu­murt­la­ma te­da­vi­si so­nu­cun­da yüz­de 80 yu­murt­la­ma olur. Ama yüz­de 40-45’in­de ha­mi­le­lik olu­şur.  
 
36 SA­AT SON­RA...
 
Yu­mur­ta ge­li­şi­mi ol­du­ğun­da da yu­mur­ta­yı çat­lat­mak için bir iğ­ne ya­pa­rız ve yu­murt­la­ma ger­çek­le­şir. Yu­murt­la­ma­dan 24-36 sa­at son­ra eş­le­rin bir­lik­te ol­ma­sı­nı öne­ri­riz. Ve­ya­hut da bu has­ta­la­ra bu dö­nem­de aşı­la­ma te­da­vi­si uy­gu­la­ya­rak ha­mi­le kal­ma­sı­nı sağ­la­rız.
kadınlarda
düzensizlik
kısırlığın
belirtisi
olabilir
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir