Medimagazin logo

Gripken masaj yaptırmayın

Ma­saj ve Do­ğal Te­ra­pi­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Ni­hat Ay­çe­man, gri­bal en­fek­si­yon ge­çi­ren ki­şi­le­rin ma­saj yap­tır­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Kaynak: Bugün
Gripken masaj yaptırmayın
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

“Ma­sa­jın za­rar­lı ola­bi­le­ce­ği du­rum­lar da var­dır. Bu du­rum­la­rı göz önün­de bu­lun­du­rup ele­mek la­zı­m” de­di. Ni­hat Ay­çe­man, şun­la­rı söy­le­di: “Di­ye­lim ki vü­cu­du­nuz­da gri­bal en­fek­si­yon var. O za­man ma­saj ol­maz. En­fek­si­yon­lu ve yük­sek ateş­li du­rum­lar­da, kı­rık çı­kık ve ben­ze­ri du­rum­lar­da, de­ri tah­riş­le­rin­de, ya­ra be­re­ler­de ma­saj ya­pıl­maz. Bun­la­rı göz önü­ne al­ma­yan bir ki­şi bi­linç­li dav­ran­sa bi­le yi­ne za­rar ge­ti­re­bi­lir. Çün­kü bu du­rum­lar­da ma­saj, fay­da­dan çok za­rar ge­ti­rir. Her za­man her du­rum­da ma­saj ya­pıl­maz. Bu­nu an­cak cid­di eği­tim al­mış ki­şi an­lar. Vü­cut­ta bir en­fek­si­yon ve­ya il­ti­ha­bi du­rum var­sa en­fek­si­yo­nun ya­yıl­ma ris­ki yük­sek olur, çün­kü ma­saj kan do­la­şı­mı­nı hız­lan­dı­rır. ”
 

grip
masaj
terapi
enfeksiyon
iltihap
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir