Medimagazin logo

Diş sağlığınız için bu alışkanlıklarınızdan kurtulun

Ka­le­mi sü­rek­li ısı­rı­yor, sık sık atış­tı­rı­yor, çe­kir­dek yi­yor­sa­nız far­kın­da ol­ma­dan diş­le­ri­ni­zi mah­ve­di­yor­su­nuz de­mek­tir.
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ
Diş sağlığınız için bu alışkanlıklarınızdan kurtulun
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Diş­le­ri­ni­ze ne ka­dar iyi ba­kar­sa­nız ba­kın kö­tü alış­kan­lık­la­rı­nız  on­la­ra za­rar ve­re­bi­li­yor.Diş düş­man­la­rı­nın ne­ler ol­du­ğu­nu Hi­sar In­ter­con­ti­nen­tal Hos­pi­tal Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Dt. Ba­nu Okur Çak­mak­cı açık­la­dı...
 
SAKIZLI ŞEKER ÇİĞNEMEK
 
Tüm şe­ker­li be­sin­ler, özel­lik­le da­ha uzun sü­re çiğ­nen­di­ği için şe­ker­li sa­kız­lar diş çü­rü­ğü­nü teş­vik eder.
 
ŞİŞE KAPAĞI AÇMAK
 
Diş­le­ri­niz­le şi­şe ka­pak­la­rı ya da plas­tik am­ba­laj­la­rı aç­ma­yı de­ne­me­yin. Bu yan­lış alış­kan­lık diş­le­ri­niz­de çat­lak­la­ra ne­den ola­bi­lir.
 
SPOR İÇECEKLERİ
 
Spor içe­cek­ler ener­ji ver­me özel­li­ği ta­şı­dı­ğın­dan iç­le­rin­de­ki şe­ker ora­nı yük­sek­tir, diş mi­ne­si üze­rin­de asit sal­dı­rı­sı oluş­tu­rur.
Bu tarz içe­cek­le­ri sık tü­ke­tir­se­niz diş­le­ri­niz hız­lı çü­rür. Mey­ve su­yu pek çok vi­ta­min ve an­ti­ok­si­da­nı bir ara­da içer­se de ne ya­zık ki ço­ğun­da şe­ker var­dır.
 
SIK SIK ATIŞTIRMAK
 
Çok sık atış­tır­mak diş­le­ri­niz­de gı­da ka­lın­tı­la­rı bı­ra­ka­rak bak­te­ri pla­ğı olu­şu­mu­na ne­den olur; bu da çü­rü­me­yi hız­lan­dı­rır.  
 
Diş gı­cır­dat­mak
 
Stres ve uy­ku alış­kan­lık­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu diş gı­cır­dat­ma za­man­la diş­le­ri­ni­ze za­rar ve­re­rek ağ­rı­ya yol açar. Gün­düz­le­ri sert gı­da­lar­dan ka­çı­nın.
 
Ye­me bo­zuk­lu­ğu prob­lem­le­ri
 
Tat­lı tü­ke­ti­mi­niz yük­sek­se diş çü­rü­me­si prob­le­miy­le kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­lir­si­niz. Bu­li­mi­a gi­bi ye­me bo­zuk­lu­ğu prob­lem­le­ri ya­şı­yor­sa­nız sü­rek­li kus­mak, kus­muk­ta­ki güç­lü asit­ler ne­de­niy­le diş­le­ri­ni­zi aşın­dı­rır ve kö­tü ağız ko­ku­su­na ne­den olur.
 
Kalem çiğnemek:İş stresinden ya da yoğunlaştığınız zamanlarda kalemlerin başlarını çiğniyorsanız dişlerinize ciddi zarar veriyor olabilrsiniz. Çekirdek yemek: Çekirdek çitlerken çekirdek artıkları ara yüzlere takılıp diş ve dişetine zarar verebilir.
diş
sağlığınız
için
akız
çiğnemeyin
şişe
kapağı
açmayın
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir