Medimagazin logo

A vitamini eksikliği gece körlüğü sebebi

Beyne giden sinirlerin işlevlerini tam anlamıyla yapamaması anlamına gelen, genetik ve ilerleyici özelliğe sahip gece körlüğü, bilinen en tehlikeli göz hastalıkları arasında
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ
A vitamini eksikliği gece körlüğü sebebi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Halk ara­sın­da ‘ta­vuk­ka­ra­sı­’ ola­rak bi­li­nen ge­ce kör­lü­ğü has­ta­lı­ğı­nın en bü­yük se­be­bi­nin A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ve­ni Vi­di Göz Grup Uz­man­la­rın­dan Op. Dr. Akın Ak­yurt, ge­ce kör­lü­ğün­de, has­ta­nın gör­me se­vi­ye­si­nin yo­ğun ışık­ta, loş or­tam­da, ge­ce­le­yin ya da ala­ca­ka­ran­lık­ta mi­ni­mum se­vi­ye­ye in­di­ği­ni, gör­me­nin bu­la­nık­la­şıp, ci­sim­le­rin se­çi­le­me­di­ği­ni söy­le­di.
 
Op. Dr. Akın Ak­yurt, “Ge­ce kör­lü­ğü kü­çük yaş­lar­da pek be­lir­gin ol­ma­sa bi­le ya­şa bağ­lı ola­rak ge­li­şir. Hüc­re ölü­mü du­ra­na ka­dar iler­le­yen has­ta­lık, bel­li bir za­man son­ra kör­lü­ğe ne­den olu­r” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du. Ak­yurt; ge­ce kör­lü­ğü­nün ne­de­ni ola­rak A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği­nin so­rum­lu ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.
 
A vi­ta­mi­ni kay­nak­la­rı
 
Gö­zü­mü­zün ar­ka kıs­mın­da iki çe­şit alı­cı hüc­re bu­lu­nu­yor: Ko­ni bi­çim­li hüc­re­ler ve ço­mak bi­çim­li hüc­re­ler.
 
Ci­sim­le­rin renk­le­ri­ni ve de­tay­la­rı­nı al­gı­la­ma­mı­zı sağ­la­yan ko­ni bi­çim­li hüc­re­ler, gö­zün ağ ta­ba­kasında bi­ri­ke­rek sa­de­ce par­lak ışık­ta uya­rı­lı­yor. Bu bö­lü­mün et­ra­fın­da ço­mak bi­çim­li hüc­re­ler bu­lu­nu­yor ve dü­şük ışık­ta da­hi nes­ne­le­rin gö­rül­me­si­ni sağ­lı­yor.
 
Ço­mak hüc­re­le­rin içe­ri­sin­de ge­ce gör­me­yi sağ­la­yan ro­dop­sin pig­men­ti bu­lu­nu­yor. Ro­dop­sin, ışı­ğa du­yar­lı bir pig­ment ol­du­ğu için ha­re­ke­te ge­çi­ril­di­ği za­man ge­ce gör­me­yi sağ­lı­yor.
 
“Bu pig­men­ti ise ha­re­ke­te sa­de­ce A vi­ta­mi­ni ge­çi­ri­yo­r” di­yen Ak­yurt söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: ”Bun­dan do­la­yı A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ge­ce kör­lü­ğü­nün en önem­li se­bep­le­rin­den bi­ri­dir. Ge­ce kör­lü­ğü­nün di­ğer bir ne­de­ni ise ge­ne­tik yat­kın­lık­tır.
 
Ül­ke­miz­de ak­ra­ba ev­li­lik­le­ri­nin çok ya­pıl­ma­sı ne­de­niy­le sık rast­la­nan has­ta­lık­tır. A vi­ta­mi­ni en çok ba­lık­ta, süt ve süt ürün­le­rin­de, ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler­de, yu­mur­ta gi­bi gı­da­lar­da var. A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği gö­zal­tı le­ke­le­ri de ya­pa­bi­li­yor. Ay­rı­ca ba­ğı­şık sis­te­mi­ni za­yıf­la­tı­yor, göz ku­ru­lu­ğu­na, si­vil­ce­le­re, diş eti ve ke­mik so­run­la­rı­na, yor­gun­lu­ğa ne­den olu­yor.”
 
Nasıl anlaşılır?
 
Ge­ce kör­lü­ğü­nün ya da di­ğer bir de­yiş­le ta­vuk­ka­ra­sı­nın en önem­li be­lir­ti­le­ri ara­sın­da şun­lar bu­lu­nu­yor:
 
*Ka­ran­lık­ta net gö­re­me­mek. Ka­ran­lık­ta mey­da­na ge­len gör­me zor­lu­ğu bel­li bir sü­re son­ra loş ışık­ta ken­di­si­ni gös­ter­me­ye baş­lar. Gö­zün, çev­re­de olup bi­te­ni ye­te­ri ka­dar al­gı­la­ma­ma­sı so­nu­cun­da gün­düz bir yer­le­re çar­pa­bi­li­riz, aya­ğı­mız ta­kı­la­bi­lir ya da dü­şe­bi­li­riz.
 
*Kon­san­tras­yon bo­zuk­lu­ğu
 
*Işık çak­ma­sı ve et­ra­fın par­la­ma­sı
 
*İle­ri de­re­ce as­tig­mat ve mi­yop
 
*Eğer siz­de de bu be­lir­ti­ler varsa vakit kaybetmeden bir göz doktoruna muayene olmalısınız. Göz doktoru, gece körlüğünü teşhis edebilmek için göz dibi, göz alanı ve erg tetkikleri yapacaktır.
a
vitamini
eksikliği
gece
körlüğü
sebebi
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir