Medimagazin logo

Dünyaya örnek ilaç üretim tesisi

Üretim tesislerinde katı, yarı-katı ve likit formlarda üretim yapıldığını belirten Abdi İbrahim (Teknik) Genel Müdürü Tevfik Bilge, “Modern ve çevre dostu teknolojiler kullanıyoruz” dedi.
Kaynak: VATAN
Dünyaya örnek ilaç üretim tesisi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Tür­ki­ye­’nin bir­çok sek­tör­de atak yap­tı­ğı son yıl­lar­da ilaç sek­tö­rün­de de Türkiye’yi dün­ya ça­pın­da tem­sil eden ilaç fir­ma­la­rı dik­kat çe­ki­yor. Esen­yur­t’­ta 87 bin metrekare ala­na ku­ru­lu te­sis­le­rin­de yıl­lık 352 mil­yon ku­tu ka­pa­si­te­siy­le üre­tim ya­pan Ab­di İb­ra­him Üre­tim Te­sis­le­ri, dün­ya­nın en son üre­tim tek­no­lo­ji­le­rin­den ya­rar­la­nı­la­rak 100 mil­yon do­lar ya­tı­rım­la ha­ya­ta ge­çi­ril­di. Ka­tı, ya­rı-ka­tı ve li­kit form­lar­da üre­tim ya­pı­lan Ab­di İb­ra­him Üre­tim Te­sis­le­ri­’n­de, tüm üre­tim sü­reç­le­ri­nin ala­nın­da uz­man bir kad­ro ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü söy­le­yen Ab­di İb­ra­him (Teknik) Ge­nel Mü­dü­rü Tev­fik Bil­ge, “Ü­re­tim te­si­si­miz­de mo­dern ve çev­re dos­tu tek­no­lo­ji­ler kul­la­nı­yo­ru­z” de­di.

AB standartlarında kalite sistemi

2004 yı­lın­dan bu ya­na Av­ru­pa Sağ­lık Oto­ri­te­le­ri ta­ra­fın­dan onay­la­nan Ab­di İb­ra­him Üre­tim Te­sis­le­ri­’n­de kul­la­nı­lan tüm üre­tim ekip­man­la­rı­nın Cur­rent Glo­bal Ma­nu­fac­tu­ring Prac­ti­ces (cGMP) ve Cur­rent Glo­bal La­bo­ra­tory Prac­ti­ces (cGLP) ge­rek­li­lik­le­ri­ni kar­şı­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Bil­ge, “Te­sis­ler­de, Tür­ki­ye ve Av­ru­pa Bir­li­ği GMP stan­dart­la­rı­na uy­gun, tüm pay­daş­la­rın ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­yan ve sü­rek­li ge­liş­ti­ri­len bir ka­li­te gü­ven­ce sis­te­mi kul­la­nı­lı­yor. Hiz­met ver­di­ği sek­tö­re, in­san­lı­ğa ve dün­ya­ya kar­şı so­rum­lu­lu­ğu­nun bi­lin­cin­de olan Ab­di İb­ra­him, ge­le­cek­te ya­ra­ta­bi­le­ce­ği fay­da­nın da­ha da yük­sek ol­ma­sı için üre­tim sü­reç­le­rin­de çev­re­nin ko­run­ma­sı ve ener­ji kay­nak­la­rı­nın ve­rim­li kul­la­nı­mı için yo­ğun ça­ba sarf edi­yo­r” de­di.

Ab­di İb­ra­hi­m’­in, 2005 yı­lın­da Çev­re Ko­ru­ma ve Am­ba­laj Atık­la­rı De­ğer­len­dir­me Vak­fı (ÇEV­KO) ile bir an­laş­ma im­za­la­ya­rak ürün am­ba­laj­la­rın­da ‘ye­şil nok­ta­’ kul­lan­ma hak­kı el­de et­ti­ği­ni söy­le­yen Bil­ge, Av­ru­pa ve AB­D’­de yay­gın bi­çim­de kul­la­nı­lan bu uy­gu­la­may­la bir­lik­te Ab­di İb­ra­hi­m’­in, ge­ri dö­nü­şüm yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ÇEV­KO de­ne­ti­min­de et­kin bir bi­çim­de ger­çek­leş­tir­me­ye baş­la­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

Ab­di İb­ra­hi­m’­in, ener­ji ve­rim­li­li­ği ala­nın­da 2008 yı­lın­dan iti­ba­ren bir di­zi pro­je ge­liş­ti­re­rek yıl­lık yüz­de 35 ener­ji ta­sar­ru­fu sağladığını be­lir­ten Bil­ge, “Bu ça­ba­la­rın so­nu­cun­da şir­ke­ti­miz, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün dü­zen­le­di­ği ‘Sa­na­yi­de Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Pro­je Ya­rış­ma­sı­’n­da, ‘E­ner­ji Ve­rim­li­li­ği En­düs­tri­yel Te­si­s’ ka­te­go­ri­sin­de bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü ka­zan­dı. Ya­pı­lan iyi­leş­tir­me­lerle 1.3 mil­yon Kwh ener­ji ta­sar­ru­fu ger­çek­leş­ti­ril­di­” de­di.

dünyaya
örnek
ilaç
üretim
tesisi
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir