Medimagazin logo

Muayenehane yönetmeliğinde değişen ne?

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos 2011 günü değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliklerin ve eklemelerin özeti şu şekildedir.
Kaynak: TTB
Muayenehane yönetmeliğinde değişen ne?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
  • 3 Ağustos 2010 tarihine kadar açılmış muayenehanelere uygunluk için 4 yıl ek süre verilmiş, uyum süresi 03.08.2015 yılına uzatılmıştır. Bu nedenle 03.08.2011 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe verme zorunluluğu kalkmıştır. Dilekçe veren meslektaşlarımız için bir hak kaybı söz konusu değildir.

 

  • Değişiklikten önce Yönetmelikte; yapı kullanma izin belgesi, yangın tedbiri ve depreme dayanıklılık belgesinin yeni açılacak muayenehanelerden isteneceği düzenlenmişti. Değişiklikle mevcut muayenehanelerin de uyum süresi sonuna kadar Yönetmeliğin 12/D maddesindeki fiziki koşulların yanı sıra “Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti”ni ve “Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belge”yi de edinmek ve uygunluk başvurusunda bulunmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

 

  • Mevcut muayenehanelerin Müdürlüğe yapacakları uygunluk başvurularında depreme dayanıklılık raporunun aranmayacağı belirtilmiştir.

 

  • Mevcut muayenehanelerin, 4 yıllık uyum süresi içerisinde başka bir adrese taşınma talebinde bulunması veya tek hekim muayenehanesinin müşterek muayenehaneye dönüştürülmek istenmesi halinde depreme dayanaklılık raporu da dahil yeni koşullara uyum zorunluluğu getirilmiştir.

 

  • Birden fazla hekimin aynı mekanda müşterek muayenehane açması uzun yıllardır süregelen bir uygulama olmakla birlikte “tam gün” den sonra kimi İl Sağlık Müdürlüklerince yasak olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Hukuken bir kısıtlama olmamasına rağmen yapılan bu hukuka aykırı yorumlar sorunlara yol açmış, son değişiklikle Yönetmeliğe müşterek muayenehanede çalışma biçimi eklenmiştir. Bu maddede her hekim için ayrı ayrı uygunluk belgesi almak koşuluyla fiziki imkanları yeterli muayenehanelerde birden fazla doktorun görev yapabileceği düzenlenmiştir.

 

  • 19 Ağustos 2008 tarihinden sonra yapılmış binalarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi aranmayacağı belirtilmiştir.  

 

  • Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet, lavabo gibi fiziki alanların 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır. İmar Kanunun Ek 1 inci maddesi imar planlarında Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulmasını öngörmektedir. Türk Standartları Enstitüsünün imar planlarındaki şartlarına ilişkin bilgi notu web sitemizde daha sonra duyurulacaktır.§  Muayenehanede en az bir sağlık personeli istihdam edilme zorunluluğunun Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması sonucu yeni değişiklikte gerekli görülmesi halinde sağlık personeli ve sekreterin istihdam edilebileceği düzenlenmiştir.

 

  • Muayenehanelerde en az 16 m² kullanım alanına sahip muayene odası bulunma şartı devam ettirilmiş, eski düzenlemeye benzer biçimde muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odaların en az 8 m² hekim çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olacağı belirtilmiştir.

 

  • Tuvalet bulunma zorunluluğu ultrasonografi (usg) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odası ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odası ile sınırlı tutulmuş, tuvaletin bu muayene odalarının yakınında bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı yerde olacağı belirtilmiştir.   §  Hasta bekleme salonunun 12 m² olması gerektiğine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılmamış, müşterek muayenehane olma halindeki hasta bekleme salonlarının kullanım alanları belirlenmiştir.§  Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde bulunma zorunluluğu olan 10 m²’lik pansuman odası düzenlemesine enfeksiyon bulaşma riskinin engellenmesi amacıyla ibaresi eklenmiştir.

 

  • Tuvalete ilişkin düzenlemede “özürlülerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş tuvalet bulunur. “ ifadesi çıkarılmıştır.§  Bebek emzirme ve bakım odası, arşiv birimi, aydınlatma ve ısıtma, atıklar, hasta ve çalışan güvenliği, acil seti düzenlemelerinde değişiklik yapılmamıştır.§  Tüm bu düzenlemelerin yanı sıra Yönetmeliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinde kurulacak sağlık tesisleri ve bu konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık ünitesine ilişkin düzenlemeler eklenmiştir.
muayenehane
yönetmeliğinde
değişen
ne?
Yorum (2)
yonetmelikuzmanıdoktor
DEĞİŞENİN NE OLDUĞUNUN ÖZETİ: 1. HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ. ÇÜNKÜ TEMMUZ 2012 YILINDA ÖZÜRLÜ İMAR YÖNETMELİĞİ UYGULAMAYA GİRİYOR. Bu nedenle 4 yıl sürenin hiç bir anlamı yok. Hekimler biraz özürlü imar yönetmeliğini okurlarsa vaziyeti ve durumun vahametini daha iyi anlarlar. 2. HEKİMLER BUNDAN SONRA BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİNE GÖRE BİNA BULACAK. BU YÖNETMELİKLER O KADAR AĞIR Kİ, 7 NİSAN YÖNETMELİĞİNİ MUMLA ARARSINIZ (BAKINIZ TSE ÖZÜRLÜ İMAR YÖNETMELİĞİ VE PLANLI TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Ve BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DEPREM YÖNETMELİĞİ)
0
Cevapla
drbanu
her zaman ki gibi olan dürüst çalışanlara oldu. yasalara uyan bu memlekette hep zararlı. vergisini zamanında ödeyen , tam gün çıktı diyip muayenehaneyi kapatan ya da istifa yolunu tercih eden....öte yandan çıkan yönetmeliklere rağmen 2.,3., hatta 4. ek işlerine devam eden yasalara muhalif çalışanlara da müjdeeeeeee....nerde bu adalet nerede bu hakkaniyet......adalet ve kalkınma partisi adaletsiz ve kalkınamayacakların partisi olmuş....ve maalesef ben yanılıp şaşırıp AKP 'ye büyük umutlarla oy verip artık en büyük umutsuzluğa kapılanlardanım......benim gibilere iyi oluyor....
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir