Medimagazin logo

Kimlerin askerlikleri tehir edilir?

Kaynak: memurlar.net
Kimlerin askerlikleri tehir edilir?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı : B.10.1.HSK.0.82.00.00 -29403-

11/12/2012

Konu : Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

GENELGE 2012/04

Askerlik sevk tehir işlemlerinde uyulması gereken esaslar, 1111 Sayılı Askerlik Kanununda ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan 17.10.2009 tarih ve 27379 sayılı Sevk Tehiri işlemleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Askerlik sevk tehir işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanması konusunda oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi, uygulamada birliğin sağlanması ve istenilen sonuca ulaşılabilmesi bakımından aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekli görülmüştür.

A-Sevk Tehiri işlemleri

1- Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerin askerliğine karar alınmış olmalıdır.

2- Sevk tehiri tekliflerinden; sevk tehirine esas olan görev, staj, aday memurluk veya ihtisas öğrenimine başlayanlar ile çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırma yapanların araştırmalarına başladıkları tarihten önce, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı maddesi gereği yoklama kaçağı veya 89 uncu maddesi gereği bakaya durumunda olanların, bu suçlardan kovuşturması devam edenlerin veya kovuşturma sonucunda mahkumiyet kararı verilenlerin sevk tehirleri yapılamaz. Ancak yükümlülerden, yoklama kaçağı veya bakaya kalmak suçundan haklarında yapılan soruşturma sonucunda "kovuşturmaya yer olmadığı" veya kovuşturma sonucunda, "beraat" veya "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"' kararı verilenlerin sevk tehiri işlemi yapılır.

3- Sevk tehiri tekliflerinde; sevk tehirine esas olan görev, staj, aday memurluk, ihtisas öğrenimi, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırma yapanların araştırmalarına başladıkları tarihten sonra şevke tabi tutuldukları celp dönemlerinden bakaya kalanların, haklarında bakaya işlemi yapılmadan sevk tehiri işlemi yapılır.

4- Sevk tehiri teklif ve uzatma teklif yazıları, yükümlülerin sevke tabi oldukları celp dönemlerinden en az bir ay önce Milli Savunma Bakanlığında olacak şekilde Kurumumuza gönderilir.

5- Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden; daha önce herhangi bir nedenle sevk tehirli olduğu ve bu sevk tehirini gerektiren çalışmalarını bıraktıkları veya ilişiklerinin kesildiği tespit edilenlerin, sevk tehirleri iptal edilmeden yeniden sevk tehiri teklifi yapılamaz. Bu durum, sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlüye tebliğ edilerek, daha önce yapılan sevk tehirinin iptal edilmesi sağlandıktan sonra sevk tehiri teklifi yapılır.

6- Askere celp ve şevki tehir edilenler, tehir müddetinin bitiminden önce sevk tehirine sebep olan çalışmalarını veya öğrenimlerini bıraktıklarında, bu durum sevk tehiri teklif makamları tarafından, iptal edilmek üzere bir ay içinde Kurumumuza bildirilir.

7- Sevk tehirinin iptalini gerektiren durumun zamanında Milli Savunma Bakanlığında olacak şekilde Kurumumuza bildirilmemesi, teklif yapan makamların ve hakkında sevk tehiri teklifinde bulunulanların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Sevk tehirinin iptalini gerektiren durumun zamanında Kurumumuza bildirilmemesine sebebiyet verenler ve askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerini veya sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında, Kurumumuzca gerekli inceleme yapılır.

8- Sevk tehiri işleminden yararlanmak maksadıyla sahte belge düzenleyenler, gerçeği yansıtmayan bilgi veya belgeyi ibraz edenler, bunların gerçek olmadığım bildiği halde işleme koyanlar, sahte belgeleri kabul edenler ve herhangi bir surette sahteciliği bilmesine rağmen haksız yere sevk tehirine sebebiyet verenler hakkında, suçu tespit eden kurum tarafından, sevk tehirini teklif eden makamın bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

B- Hizmetine İhtiyaç Duyulan Personelinin Sevk Tehiri işlemleri

Sevk tehiri esasları ve süreleri:

1- Hizmetine ihtiyaç duyulan personelin 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere aşağıdaki bentlerde belirtilen süreler kadar askere şevkleri tehir edilir.

a- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 5 inci bölgeye giren iller ile 5 ve 6'ncı bölgelere giren ilçelerde görev yapan ve hizmetine ihtiyaç duyulan personelin hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren, azami bir yıla kadar,

b- Kurumumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne tabi olan yükümlülerden Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında illerde 5 inci; ilçelerde 4, 5 ve 6'ncı derecede bulunan bölgelere ataması yapılan tabiplerin, mecburi hizmete başladıkları tarihten itibaren tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerde belirlenen azami süreler kadar,

c- Kurumumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli olan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin projelerde çok önemli görevi bulunan, görevinden ayrılması durumunda yürütülen projede önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede dalında uzmanlaşmış personelin şevkleri, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami bir yıla kadar,

d- Kurumumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinden, görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen yükümlülerin şevkleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren ve yurt dışı görev süresi kadar tehir edilir.

e- Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olarak ataması yapılan tabiplerden, göreve başladığı tarih itibari ile şartları uyanların zaman geçirilmeksizin İl Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığı ile sevk tehir teklifleri Kurumumuza gönderilir.

f- Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne tabi olan yükümlülerden sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında illerde 5 inci; ilçelerde 4, 5 ve 6'ncı derecede bulunan bölgelere atanan tabiplerden, Devlet Hizmeti Yükümlülükleri süresince askerlik sevk tehiri yapılanların (istifa ve yan dal eğitimi haricinde) sevk tehir iptalleri yapılmaz.

2- Daha önce, hizmetine ihtiyaç duyulması sebebiyle azami süre kadar herhangi bir nedenle şevki tehir edilenlerden, ikinci kez aynı nedenle hizmetine ihtiyaç duyulması sebebiyle sevk tehiri teklif edilenlerin sevk tehiri işlemi yapılmaz.

Sevk tehiri tekliflerinde eklenecek belgeler ve formlar:

a-Hizmetine ihtiyaç duyulan personel için; hangi nedenlerle hizmetine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, yeni tarihli askerlik durum belgesinin aslı veya sureti ile sevk tehiri, uzatma ve iptal tekliflerinde Ek-1 teklif formu doldurularak,

b-Devlet Hizmeti Yükümlüsü personel için; göreve başladıkları tarih, atama kararlan ve yeni tarihli askerlik durum belgesinin aslı veya sureti ile sevk tehiri, uzatma ve iptal tekliflerinde Ek-1 teklif formu doldurularak,

c- Önemli projede görev alan personel için; çalışmalarına ait proje ve yeni tarihli askerlik durum belgesinin aslı veya sureti ile sevk tehiri, uzatma ve iptal tekliflerinde Ek-1 teklif formuna ve projeyle ilgili bilgileri içeren Lahika-1 formu doldurularak,

d- Yurt dışında görevlendirilen personel için; yurt dışı görev onayı, akseptans (kayıt kabul) tarihi ve süresi, yeni tarihli askerlik durum belgesinin aslı veya suretleri ile sevk tehiri, uzatma ve iptal tekliflerinde Ek-1 teklif formu doldurularak, eklenir.


C- Staj, Aday Memurluk, İhtisas (Tıpta Uzmanlık) Eğitimi Gören Personelin Sevk Tehiri işlemleri

Sevk tehiri esasları ve süreleri:

1- Sevk tehirine ihtiyaç duyulan personelin 35 yaşım doldurdukları yılın sonunu geçmemek :üzere aşağıdaki bentlerde belirtilen süreler kadar tehir edilir.

a- Staj veya aday memur olarak görev yapanların şevkleri kanun ve yönetmeliklerde tespit edilen süreler kadar, Ayrıca Staj yapanların yeterlilik sınavına girebilmelerine imkan tanımak maksadıyla, staj eğitimleri nedeniyle yapılan azami sevk tehiri süresi bitimine göre, tabi oldukları celp döneminden bir sonraki celp dönemine kadar,

b- Tıpta uzmanlık Sınavım (TUS) kazanan yükümlülerin sevkleri, ihtisas eğitimlerine başlayabilmeleri için altı ay; ihtisas eğitimine başlayanların ise, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğindeki ana dallara göre belirlenen azami ihtisas süreleri kadar,

c-Yan dal uzmanlık sınavını (YDUS) kazanan yükümlülerin şevkleri, yan dal uzmanlık eğitimlerine başlayabilmeleri için iki celp donemi, bu eğitime başlayanların ise, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğindeki belirlenen azami yan dal uzmanlık süreleri kadar teklifleri yapılır.

2- ihtisas eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez ihtisas eğitimi yapanların sevk tehiri işlemi yapılmaz.

3- İhtisas ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak, Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne tabi olanlardan devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonucu illerde 5'inci; ilçelerde 4,5 ve 6'ncı bölgelere atanan tabiplerin sevk tehir iptalleri yapılmaz. Bu bölgelerin dışına ataması yapılanların ise sevk tehir iptalleri yapılır.

Sevk tehiri tekliflerinde eklenecek belgeler ve formlar:

a- Staj veya aday memur olarak görev yapan personel için; göreve başladıkları tarih, staj veya aday memurluk süresi ve yeni tarihli askerlik durum belgesinin aslı veya sureti ile sevk tehiri, uzatma ve iptal tekliflerinde Ek-2 teklif formu doldurularak,

b- İhtisas veya yan dal uzmanlık eğitimine başlayan personel için; ihtisasa veya yan dal uzmanlığa başladıkları tarih, ihtisas veya yan dal branşı ve yeni tarihli askerlik durum belgesinin aslı veya sureti ile sevk tehiri, uzatma ve iptal tekliflerinde Ek-3 teklif formu doldurularak. Ayrıca, ihtisas uzatmalarında ise eğitim gördükleri kurumun tez danışmanının önerisi ile akademik kurul kararı, eklenir.

D- Çalıştıkları Bilim Dallarına Dünya Ölçüsünde Bir Yenilik veya İlerleme Getiren Orijinal Araştırmalarda Bulunan Yükümlülerin Sevk Tehiri İşlemleri

Sevk tehiri esasları ve süreleri:

Lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olan yükümlülerden, mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını tamamladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında çalıştıkları bilim dallarına, dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunan yükümlülerin sevk tehirleri, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (F) bendine göre, çalışmalarını devam ettirdikleri sürece, 36 yaşını dolduruncaya kadar yapılır. Bu araştırmanın dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal bir araştırma olup olmadığına, ilgili ilim müessesinin de görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca karar verilir.

Sevk tehiri tekliflerinde eklenecek belgeler ve formlar:

Dünya Ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunan personel için; göreve başladıkları tarih, çalışmalarına ait proje, doktora veya ihtisasını tamamladığına dair mezuniyet belgesi sureti, yeni tarihli askerlik durum belgesinin aslı veya sureti ile sevk tehiri, uzatma ve iptal tekliflerinde Ek-4 teklif formu doldurularak, eklenecektir.

Yukarda belirtilen askerlik sevk tehir işlemleri için. gerekli belgeleri süresi içerisinde kurumlarına teslim etmeyen yükümlünün kendisi, yükümlü tarafından verilen bu belgelerin zamanında Kurumumuza bildirilmemesi halinde ise kurum amirleri yasal olarak sorumludur.

Askerlik sevk tehiri ile ilgili işlemlerde yukarıda belirtilen esaslara uyulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Turan BUZGAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

 

Ekler ve genelgenin tam metni için tıklayınız.

kimlerin
askerlikleri
tehir
edilir?
Yorum (2)
M A
Bu yazının maksadını sanırım en iyi ben anlıyorum. Yoksa askerlikle alakalı bir haber durduk yere niye çıksın. ben mecburi hizmetimi doğunun bir ilçesinde yapıyorum. Yaşım nedeniyle bedelli askerlikten faydalanamadım. Celb dönemlerinde rapor alıp, sevke katılmıyorum. Bedelliden dolayı askeriyenin doktor açığı olduğu için savunma bakanlığı sürekli sağlık bakanlığından asker talep ediyor. rapor alanların raporlarının hakem hastanelerde onaylatılmasını istiyor. Son olarak da ısmarlama olarak medimagazinde böyle bir haber yayınlanıyor. Kusura bakmasın bakanlıklarımız ama askerlik süremi mecburi hizmetimden saymadıkları müddetçe askere gitmeyi düşünmüyorum. gerekirse istifa ederim, yine de gitmem... hem askerlik, sonra gel mecburi hizmet, 2,5 yıl eşinden-çocuklarından ayrıl... olacak iş değil...
0
Cevapla
m a
SAYIN EDİTÖR: bir önceki yorumumda 'ısmarlama olarak medimagazinde böyle bir haber yayınlanıyor' diye yazdığım cümlenin yorumumdan çıkarılmasını istiyorum. yayınlanan bir genelgeden dolayı sizi itham etmiş olmam şık olmadı. Anlayışınız için teşekkür ederim.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir