Medimagazin logo

Kamu Üniversitelerinde Öğretim Üyesi Fark Ücreti: Hedefine ulaşabilir mi?

Kamu Üniversitelerinde Öğretim Üyesi Fark Ücreti: Hedefine ulaşabilir mi?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Prof. Dr. Erkan DEREBEK

DEÜ Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı


Bilindiği üzere, tam gün ile ilgili ilk düzenlemelerde kamu üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin mesai dışındaki sağlık hizmeti sunumu için “fark ücreti” uygulaması tamamen ortadan kaldırılmıştı. Daha sonraki aşamalarda “öğretim üyelerine erişim” konusunda yaşanan sıkıntılar nedeni ile fark ücreti uygulamaları tekrar geri getirilmiş, daha sonraki aşamada (beklenen ve istenen sonuçların gerçekleşmemesi nedeni ile) limitler artırılarak devam ettirilmiştir.

 

Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre kamu üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin mesai dışındaki sağlık hizmeti sunumunda; 1) İstisnai durumlar dışında fark ücreti alınabilmektedir, 2) Muayenelerde Fark Ücreti üst sınırı, Sağlık Uygulama Tebliğinde ilgili branş için belirlenen vaka başı geri ödeme ücretinin iki katıdır, 3) Muayene dışındaki işlemlerde Fark Ücreti üst sınırı, asgari ücretin iki katını geçmemek üzere Sağlık Uygulama Tebliğindeki geri ödeme ücreti kadardır, 4) Fark Ücretinin en fazla %60 kadarı ilgili öğretim üyesine brüt olarak ödenmektedir, 5) Öğretim üyesine yapılan net ödeme gelir vergisi limitleri nedeni ile yıl başında brüt ödemenin %85’i, yılın ikinci yarısında ise brüt ödemenin %65’i kadardır (Tablo-1).  

 

Bu düzenlemeler, hastaların öğretim üyelerine erişimini bazı branşlar ve bazı işlemler dışında çok fazla etkilememiştir. Hastaların öğretim üyelerine erişme talebi ve gereksiniminin yüksek olmasına ve üniversitelerde bu talebi karşılayacak düzeyde kapasite bulunmasına rağmen yasal düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle bu erişim hedeflenen ve istenilen düzeyde gerçekleşememektedir. Branşlar arasında öğretim üyelerinin motivasyonunu kıracak düzeydeki ücret farklılıkları (Örneğin; göz hastalıklarındaki bir profesör için 86 TL, kardiyolojideki bir yardımcı doçent için 136 TL), fark ücretinin tabip odası muayene ücretinin çok altında olması, öğretim üyesine aktarılan oranın yapılan işle orantısız bir şekilde düşük olması (fark ücretinin en fazla 60’ı) ve vergi mevzuatı nedeni ile gelir vergisini yüksek olması (yılın ikinci yarısına doğru %35 vergi) gibi nedenler başlıca engeller olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

İlgili kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerle, bir taraftan hastaları zora sokmayacak; ancak, diğer taraftan öğretim üyelerini sisteme daha fazla entegre edecek çözümler geliştirmek erişimi daha da kolaylaştıracaktır.

 

Çözüm Önerisi: 1)Muayene ile ilgili fark ücreti üst sınırını, asgari ücrete endeksleyerek branşlar arası farklılıkları ortadan kaldıracak düzenlemenin yapılması (Ör: Asgari ücrete endekslenmesi). 2)Muayeneler için fark ücreti üst sınırının makul bir noktaya çekilmesi (Ör: Asgari ücretin %5’i). 3)Öğretim üyesine kalan payın makul bir düzeye çıkarılması (Ör: %70 düzeyine çekilmesi).  4)Fark ücreti gelirlerinde gelir vergisi muafiyeti.

 

 

İlgili Yasa ve yönetmelik maddeleri:

 

  1. 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, MADDE 73:

3. Paragraf:“…………….yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin unvanları itibarıyla belirlenen miktarda ilave ücret alınabilir…….”

 

  1. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ: Madde: 1.9.1:
  2. öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. (Ek cümle:RG-25/7/2013-29071) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımına ilişkin protokolü bulunan sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından ilave ücret alınamaz. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sağlık hizmeti sunucularınca SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir

 

  1. 2547 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, Madde 58,

h) …….ilave ücretler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu tutardan ayrıca Hazine payı kesintisi ve (b) fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz. Bu şekilde elde edilen gelirin yüzde 50’sinden az ve yüzde 60’ından fazla olmamak üzere üniversite yönetim kurulunca tespit edilecek oranı, mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine, mesai içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak belirlenen toplam performansı aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir.

 

  1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK, Madde 5:

15) …..

 

 

Tablo-1: Kamu üniversitelerinde “mesai dışı öğretim üyesi muayenesi” için branşlar bazında fark ücretleri ve öğretim üyelerine yapılan ödemeler.

BRANŞLAR

SUT Vaka Başı Ücreti

Hasta Fark Ücreti (TL)

Döner Sermaye Payı  (TL)

Öğretim Üyesi Payı  (TL)

Brüt                  

Yıl Başı (Net)

Yılın Sonu (Net)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

41

82

33

49

42

32

Deri ve Zührevi Hastalıkları

41

82

33

49

42

32

Göz Hastalıkları

43

86

34

52

44

34

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

43

86

34

52

44

34

Çocuk Genetik Hastalıkları

44

88

35

53

45

34

Nükleer Tıp

44

88

35

53

45

34

Radyasyon Onkolojisi

44

88

35

53

45

34

Radyoloji

44

88

35

53

45

34

Tıbbi Genetik

44

88

35

53

45

34

Tıbbi Onkoloji

44

88

35

53

45

34

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

45

90

36

54

46

35

Çocuk Cerrahisi

49

98

39

59

50

38

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

49

98

39

59

50

38

El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji)

49

98

39

59

50

38

Göğüs Cerrahisi

49

98

39

59

50

38

Göğüs Hastalıkları

49

98

39

59

50

38

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (Göğüs Has)

49

98

39

59

50

38

Ortopedi ve Travmatoloji

49

98

39

59

50

38

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

49

98

39

59

50

38

Algoloji (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon)

50

100

40

60

51

39

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

50

100

40

60

51

39

Romatoloji (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon)

50

100

40

60

51

39

Algoloji (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)

51

102

41

61

52

40

Algoloji (Nöroloji)

51

102

41

61

52

40

Çocuk Endokrinolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hast)

51

102

41

61

52

40

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

51

102

41

61

52

40

Çocuk Gastroenterolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk Göğüs Hastalıkları

51

102

41

61

52

40

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

51

102

41

61

52

40

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

51

102

41

61

52

40

Çocuk Nefrolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk Nörolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk Onkolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk Romatolojisi

51

102

41

61

52

40

Neonatoloji

51

102

41

61

52

40

Nöroloji

51

102

41

61

52

40

Beyin ve Sinir Cerrahisi

55

110

44

66

56

43

Cerrahi Onkoloji

55

110

44

66

56

43

Çocuk Ürolojisi

55

110

44

66

56

43

El Cerrahisi (Plastik, Rekons.ve Estetik Cer.)

55

110

44

66

56

43

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

55

110

44

66

56

43

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

55

110

44

66

56

43

Gastroenteroloji

55

110

44

66

56

43

Genel Cerrahi

55

110

44

66

56

43

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (İç Hast.)

55

110

44

66

56

43

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

55

110

44

66

56

43

Romatoloji (İç Hastalıkları)

55

110

44

66

56

43

Üroloji

55

110

44

66

56

43

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

56

112

45

67

57

44

Hematoloji

56

112

45

67

57

44

İç Hastalıkları

56

112

45

67

57

44

Kalp ve Damar Cerrahisi

56

112

45

67

57

44

Nefroloji

56

112

45

67

57

44

Geriatri

57

114

46

68

58

44

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

61

122

49

73

62

48

Kadın Hastalıkları ve Doğum

61

122

49

73

62

48

Perinatoloji

61

122

49

73

62

48

Çocuk Kardiyolojisi

68

136

54

82

69

53

Kardiyoloji

68

136

54

82

69

53

 

fark ücreti
öğretim üyesi
Yorum (15)
grc
sağlık bilimleri üniversitesi öğretim üyesi özel muayene farkı=0
4
Cevapla
ats2
dediğiniz rakamlarla da realizasyon sağlayamazsınız..asgari ücret edebiyatı yapılıyo ama hekimler yemiyo bunu..herkesin ek kazancı var hekimden başka..lüks restoranda çalışan asgari ücretli üstüne totalde ayda 6-7 bin tl lik bahşiş alıyo, birebir tanıdığım var..araba sulamacısı, bir kişiden 1 tl bahşiş alıp günde 50 arabayı sadece sulasa kafadan 1000-1500 havadan geliyo..yoksa niye halkta infaal yok..hekimlerden de üç kuruşa milyarlık sorumluluklar alınması isteniyo, kimse yapmaz bu paralara kaliteli hekimlik yapıyormuş gibi görünür..siz de kendinizi kandırmayın bence..çözüm tam günün kaldırılıp insaflıca vergilendirmiş muayenehane serbestisitesinin tekrar getirilmesidir..muayenehane rekabet ve gelişim yaratır tıp açısından..zaten üç kuruşa mahkumsam niye geliştireyim kendimi niye zor ameliyatları yapayım..keriz miyim?
20
Cevapla
barhan
Ben özetleyim: ben kazanamıyorum, siz de kazanmayın.
9
Cevapla
Abdullah
İşiniz gücünüz PARA. Öğretim üyesi para için değil, öğrenci yetiştirmek için akademik kariyer istemedikçe bu ülke düze çıkamaz.
21
Cevapla
dr türk
hoca özel farklı iki ucu keskin değnek. ben de öğretim üyesiyim. ama özel fark sisteminin dışındayım bu hakkımı ünv anlaşmalı özel hastanede kullanıyorum. hocalara ulaşmak için vatandaşın ek ücret ödemesinden yanayım ayrıca ödenen para döner sermayeye de girdi sağlar. diğer yüzü özel ödemeyen hiç bir hastaya ameliyat sırası gelmiyor. meme kitlesine malign tanısı almış hastaya özel farkı yoksa "sen evine git yatak boşalırsa haber veririz" deniyor vr hasta 5-6 sonra çağırılıyor tümör bu arada evre atlıyor y da hasta başka hastane gitmiş oluyor. ya da mesai saatleri içinde özel ameliyatlar yapılıyor. dahili dallarda hocalar sadce özel hasta bakıyor. girişimsel işlerde radyoloji vs özel farkı ödenirse MR ertesi gün çekilirken fark ödemeyene 6 ay sonra randevu veriliyor. hoş özel farkı olmayan EAH da aylar sonraya ultrason günü veriliyor. özel farkı olmalı ama işte böyle "ifrat ve tefrit " arası sonuçları olan bir sistem. özel olmadığı dönemde de hocalar hastaya acil dışı el sürmüyordu.
26
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir