Medimagazin logo

Uzman doktorlara zorla tutturulan acil nöbetleri hakkında

Kaynak: MEDİMAGAZİN OKUYUCU KÖŞESİ
Uzman doktorlara zorla tutturulan acil nöbetleri hakkında
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Değerli arkadaşlar,
 
Genel sekreterlik olayından sonra dayatmalar iyice artmaya başladı. Biz bu konuda dilekçe vereceğiz. Tüm uzman doktor arkadaşlara tavsiye ederim. Kendinizi sağlama alma açısından çok önemlidir. Aksi taktirde bir sorun olursa kimse arkamızda durmamaktadır, hukuki açıdan da bu dilekçe verilmez ise biz o nöbeti isteyerek tutmuşuz şeklinde değerlendirilmektedir. Kendi dilekçem şu şekildedir, TTB'den aldığım dilekçeyi biraz daha durumumuza uyarlayarak düzenlendim.
 
 
GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA
 
 Hastanemiz kardiyoloji Kliniği’nde yaklaşık 21 aydır görev yapmakta olan uzman hekimim. Kliniğimizde mevcut durumda, sabah 8.30 ile akşam 16.30 arasında poliklinik hizmeti yapmakta; ayrıca ayda 7 tane icap nöbeti tutmaktayım.
 
Ancak Başhekimliğiniz tarafından Aralık 2012 itibariyle, ben de dahil olmak üzere Hastanemizde görev yapan uzman hekimler, acil/karantina nöbeti tutmakla da görevlendirildik. Bu uygulamanın gerekçesi ise, aile hekimliği uygulamasının başlaması ve bu nedenle acilde görev yapan pratisyen hekimlerin hastanemiz ’deki görevlerinden ayrılması olarak açıklanmaktadır.
 
Oysa bu görevlendirme, öncelikle ilgili mevzuata aykırıdır. Uzun yıllardır görev yaptığım uzmanlık alanının dışındaki branşlarda hizmet sunmamı gerekli kıldığından, hem benim yönümden hem sağlık hizmetinden yararlananlar yönünden geri dönülmez zararlara ve hak kayıplarına yol açabilecek niteliktedir. Şöyle ki;
 
1- Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 43. maddesinde “Tabip Nöbetleri” düzenlenmiştir. Buna göre;
 
 “C) Acil nöbetler: Uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete ilave olarak ayrıca acil nöbeti konulabilir. Bu takdirde acil nöbetine iştirak edecek diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kimler olacağını ve bunların miktarını baştabip tesbit eder.

Acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilmezler. Acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak, çağrıya ilgili dal uzmanı ve diğer personel uymaya zorunludur.”
 
Maddenin tamamı incelendiğinde de görüldüğü gibi nöbet; hekimin eğitimini aldığı ve bilfiil icra ettiği branşın nöbetidir.
 
Hekimin kendi branşıyla ilgili olmayan vakalara, ilgili dal uzmanının müdahale edeceği de açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla göz hastalıkları uzmanı bir hekimin, farklı uzmanlık dallarının değerlendirmesi gereken başvurulara bakmak üzere acil/karantina nöbetiyle görevlendirilmesi ilgili (nöbete ilişkin kuralları düzenleyen) mevzuata uygun değildir.Ayrıca maddede belirtilene göre sadece bir bölümde nöbet düzenlenebileceği belirtilmiştir. Aksine tarafıma ise, yönetmeliğe aykırı şekilde hem kardiyoloji icap nöbetleri hem de acil servis nöbeti konulmaktadır.
 
2- Bu düzenleme acil sağlık hizmetlerini düzenleyen hukuk kurallarını da ihlal etmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 15. maddesinde de;
 
“Hizmetler; uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilir. Bütün görevlilerin acil servis birimindeki görev, yetki ve sorumlulukları yazılı olarak hazırlanır ve acil serviste görülebilecek bir yere asılır.
    
Bu birimlerde görevlendirilecek personel; hizmetin hedefleri, çalışma standartları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları konusunda hizmet öncesi resmi bir eğitim programına alınır, hizmet sırasında sürekli izlenir ve sonuçlar periyodik olarak değerlendirilir.”
 
düzenlemesi yer almaktadır. Buna karşılık acil sağlık hizmetleri konusunda herhangi bir eğitimim ve deneyimim olmadığı halde, sadece hekim olmam yeterli bulunarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. 
 
Bilindiği gibi acil tıp hekimliği başlı başına bir tıp disiplini ve uzmanlık alanıdır. Acil tıp uzmanı olabilmek için en az 4 yıllık bir eğitim sürecinin gerekli olduğu düşünülünce, söz konusu görevlendirmeyi gerektiği gibi yerine getirebilmem için, sadece tıp fakültesi mezunu veya kardiyoloji alanında uzman hekim olmamın yeterli olamayacağı açıktır. Zira belirtmeliyim ki 2005 yılında tıp fakültesinden mezun oldum ve 2010 yılında kardiyoloji uzmanı olmaya hak kazandım. Yaklaşık 2 yıldır da kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Oysa acil/karantina nöbetinde, uzmanı olduğum branşın dışında, pek çok acil vakaya müdahale etmem, acil cerrahi, yaralanma, travma başvurularına veya çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları, ortopedi hastalarına da sağlık hizmeti vermem beklenmektedir. Bu durumda acil servise başvuracak hastaların tanı ve tedavilerinde, eksilikler ve hatta hatalı uygulamalar olması, istenmeden hastalara zarar verilmesi adeta kaçınılmazdır.
 
3- Öte yandaneğitimini almadığım bir branşta, üstelik acil servis gibi çok hızlı karar vermeyi ve müdahale etmeyi gerektiren bir alanda, nöbet tutmaya zorlanmam halinde, sadece hastalar değil, ben de mağdur olacağım. Çünkü yapacağım (veya yapamayacağım) her işlem, hakkımda şikayetlere, disiplin soruşturmalarına, cezai yargılamalara, belki de yüksek bedelli tazminat davalarına neden olabilecek ve şuan mevcut Mesleki Sorumluluk Sigortaları acilde tutulan nöbetlerden ve kendi uzmanlık alanı dışında muayene ettiği hastadan doğacak hukuki yargılama neticesinde aleyhimize oluşabilecek tazminatları karşılamamaktadır. Tüm bu süreçlerin ne denli uzun sürebileceği, beni maddi ve manevi olarak ne denli mağdur edeceğini de takdirlerinize sunuyorum.
 
Bu nedenlerle, (ihtisas alanımın dışında olan ve özel bir eğitim gerektiren acil tıp alanında) acil servis nöbeti tutmak zorunda kalmam ve olası hata ve ihlallere yol açmam halinde; bu görevlendirmeyi yapan amir ve yöneticilerin de istenmeyen sonuçtan hukuken sorumlu olacağı kanısındayım.  
 
4- Açıklanan nedenlerle;uzmanlık branşım yönünden de, hasta sağlığı ve hakları yönünden de, mesleğim ve geleceğim yönünden de olumsuz sonuçlara yol açan bu görevlendirme işleminin ivedilikle düzeltilmesini/geri alınmasını ve uzmanlık branşım dışındaki acil servis hizmetlerinde tekrar görevlendirme yapılmamasını arz ve talep ederim.
Saygılarımla.
 
Uz.Dr.N.O.
 
 
 
 
uzman
doktorlara
zorla
tutturulan
acil
nöbetleri
hakkında
Yorum (50)
emre ertan
sayın hocam,,aile hekimi tutmaz,ketemci tutmaz,siz uzmanlar haşa Allah olmuşsunuz tutmazsınız,boylu boyunca tutmuşuz biz.kim çalışacakSA bu acilde onuda yazarmısınız dilekçenizde...
0
Cevapla
veli teke
Acil uzmanlık eğitimi almış kimseler tutacak nöbeti emre kardeş. Yeterli sayıda uzman yoksa Kardiyoloji uzmanı,aile hekimi,..vb normal polikliniğini hiç yapmadan ayda 5 kez güniçi 2 kez hafta sonu nöbet tutacak. Acile bakan pratisyenler bu koşulda çalışırken polikliniği olan biri niye polikliniğe ek acil nöbeti tutsun. Zaten acil uzmanı dışı kim tutsa, haybeye tutuluyor nöbet.
0
Cevapla
dr murat
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ'e göre branşında 6 tane olan uzman acil servis bünyesinde branş nöbetini tutacak zaten sizin hastanede 4 kardiyolog var ise dahiliye pediatri genel cerrahi anestezi kadın doğum 6 dan az değildir diye tahmin ediyorum yönetmelikte yazan tüm branşlarda acil branş nöbeti düzenlemeye yetecek sayı yok ise acil dahili havuz nöbetine dahil olacaksınız kardiyolog olarak gelen tüm dahili branş hastalarından sorumlu olacaksınız ilgili maddeler : (2) Kadrosunda beş ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu tabip nöbeti tutulur. (3) Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti düzenlenir. (4) Müstakil acil branş nöbetleri, öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon branşlarında düzenlenir. Bu branşlarla birlikte, ilave olarak, hasta yoğunluğuna göre uzman tabip sayısı yeterli olan klinisyen branşlarda müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilir. Acil uzman tabip nöbeti gerektirmeyen fizik tedavi ve rehabilitasyon, cildiye gibi klinik branşlar ile biyokimya ve patoloji gibi diğer branşlardaki klinisyen olmayan uzman tabipler idari uzman tabip nöbetine dahil edilir. (5) Branş nöbetlerinin acil servis bünyesinde tutulması esastır. Bu amaçla acil servis bünyesinde branş nöbeti ile yükümlendirilen her bir uzman tabip için ilgili branşın gerektirdiği şartları haiz uygun bir acil muayene odası ayrılır. Uzman tabip sayısının yetersiz olması ve her bir branş için müstakil acil branş nöbeti düzenlenememesi hâlinde, sağlık tesisi bünyesindeki mevcut klinisyen uzman tabipler arasında dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenir. Dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için; tüm dahili ve cerrahi klinisyen branşların her ikisinde de toplam 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabip bulunması gerekir. ayrıca yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine göre branş hekim sayısı 4 ise servis nöbeti tutulması maddesi var sizde 4 kişi iseniz serviste kardiyoloji nöbeti tutmanız lazım Baştabib dahil iki veya üç uzman bulunan kurumlarda sadece ev nöbeti tutulur. Baştabib dahil dört ve daha yukarı tabib bulunan kurumlarda normal nöbet tutulur. eğer hastanenizin acil hasta yoğunluğu fazla ise bu dahili branş havuz nöbeti cerrahi branş havuz nöbetini ile çalşışan 2 hekim hastalara yetişemiyor ise ek hekim görevlendirmesi yapar başhekimlik zaten pratisyen olsa bile uzman SORUMLULUK VE DENETİMİNDE HASTA BAKMASI ESASTIR maddesi mevcut gene yönetmelikte Acil servislerde var ise acil tıp uzmanı, bulunmaması hâlinde baştabibin görevlendireceği bir baştabip yardımcısı veya bir uzman tabip ya da bir tabip acil servis sorumlu tabibi olarak görev yapar. Yeterli sayıda acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde acil servise başvuran vakaların, bu uzmanların denetim ve sorumluluğunda değerlendirilmesi gerekir. Sağlık tesisinde tek acil tıp uzmanının bulunması hâlinde bu değerlendirme mesai saatleri ile sınırlıdır. Acil serviste Ek-1'de gösterilen uzman tabip, tabip ve hemşire asgari standardına ilave olarak hizmetin yoğunluğu ve vakaların niteliğine göre acil servisin bu Tebliğ uyarınca belirlenen seviyesinin gerektirdiği, acil sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte sağlık ve diğer personel planlaması yapılır. Acil servis hizmetlerinin, yeterli sayıda uzman tabip bulunması hâlinde uzman düzeyinde, sayının yetersiz olması durumunda bir uzman tabibin denetim ve sorumluluğunda tabip tarafından verilmesi esastır.
0
Cevapla
Ahmet
Biz pratisyenler uzman doktorlar kadar eğitimli değiliz onlar kadar acillerde hastalara faydalı olmayız vatandaşın daha kaliteli sağlık hizmeti alması için uzman hekimlerin nöbet tutması gerekir.
0
Cevapla
o.mete
Acil nöbeti tutmak isteseydim acil uzmanı olurdum.Önümüze TUS sınavı koyup sonrasında kural değiştiren zihniyetler...sağlık politikası bunları öngöremiyorsa ve faturası uzmanlık yapmış meslektaşlarımıza kesiliyorsa ve bu haksızlıgın karşısında hala özveriyle çalışan hekimler madur ediliyorsa bu sistemi getirenlere bir sormak lazım amacınız ne?neden içinden çıkılamayan herşey doktordan çalışandan sorulur? Burda çözüm merci biz değiliz Emre Ertan kardeş.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir