Medimagazin logo

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği (Kim kimin amiri?)

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği (Kim kimin amiri?)
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİKURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerinin tespiti ile 4924 sayılıEleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasıile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasıHakkında Kanun kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli Devlet memurlarıile 663 sayılıSağlık Bakanlığıve BağlıKuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi ve 4924 sayılıEleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasıile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 124 üncümaddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılıSağlık Bakanlığıve BağlıKuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncümaddesinin yedinci fıkrasıve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Disiplin Kurullarıve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncımaddesine,

b) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılıEleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasıile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasıHakkında Kanunun 9 uncu maddesine,

dayanılarakhazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

c) Kurum Başkanı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanını,

ifadeeder.

İKİNCİBÖLÜM

Disiplin Amirlerinin Tespiti ile Disiplin Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Disiplin amirleri ve disiplin cezasıverme yetkisi

MADDE 5 (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli Devlet memurlarıve sözleşmeli personelin disiplin amirleri ekli I, II ve III sayılıcetvellerde gösterilmiştir.

(2) Devlet memuru veya sözleşmeli personelin disiplin amiri ile müşterek fiillerinde, disiplin amiri bakımından ceza tayin edecek olan amir, memur veya sözleşmeli personel hakkında da ceza tayin etmeye yetkilidir.

(3) Disipline aykırıbir fiili gerçekleştiren Devlet memuru veya sözleşmeli personelin soruşturmaya başlanılmadan evvel ya da soruşturma esnasında başka bir yere nakli durumunda disiplin cezası, fiilin gerçekleştirildiği yerdeki disiplin amiri tarafından tespit edilir.

(4) Devlet memuru veya sözleşmeli personelin kadrosunun bulunduğu yerden başka bir yere görevlendirilmesi durumunda görevlendirildiği yerdeki disipline aykırıfiilleri sebebiyle verilecek disiplin cezasımemurun görevlendirildiği yerdeki disiplin amirince takdir edilir.

(5) Kurum Başkanı her kademedeki Devlet memuru ve sözleşmeli personelin üst disiplin amiridir. Valiler il, kaymakamlar ise ilçe sınırlarıiçerisinde görevli Devlet memuru ve sözleşmeli personel hakkında, disipline aykırı fiillerinden dolayıdoğrudan disiplin cezasıvermeye yetkilidir. 

4924 sayılıKanun kapsamında çalışan sözleşmeli personelin disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 6 (1) 4924 sayılıKanun kapsamında çalışan sözleşmeli personele verilecek disiplin cezalarından;

a) Aylıktan kesme cezası, brüt ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması,

b) Kademe ilerlemesinin durdurulmasıcezası, ücretinin belirlenmesinde esas alınan kıdem süresinde fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl arasında indirim yapılması,

c) Devlet memurluğundan çıkarma cezası, sözleşmenin feshedilmesi,

suretiyleyerine getirilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 7 (1) 4924 sayılıKanun kapsamında çalışan sözleşmeli personel hakkında bu Kanun hükümleri saklıkalmak kaydıyla disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet MemurlarıKanunu ile Disiplin Kurullarıve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.

 

I SAYILI CETVEL

MERKEZ TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN
AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A)   KURUM BAŞKANLIĞI

 

1

Kurum Başkanı

Bakan

-

 

2

Kurum Başkanlığı Sekretaryasında Çalışan Personel

Kurum Başkanı

-

B)   KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

 

1

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

-

 

2

Daire Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

 

3

Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı        

Kurum Başkan Yardımcısı

 

4

Diğer Personel

Daire Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

C)    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

1

1. Hukuk Müşaviri

Kurum Başkanı

-

 

2

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

Kurum Başkanı

 

3

Diğer Personel

1. Hukuk Müşaviri

Kurum Başkanı

Ç)    DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1

Denetim Hizmetleri Daire Başkanı

Kurum Başkanı

-

 

2

Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı

Denetim Hizmetleri Daire Başkanı

Kurum Başkanı

 

3

Diğer Personel

Denetim Hizmetleri Daire Başkanı

Kurum Başkanı

D)   STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kurum Başkanı

-

 

2

Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kurum Başkanı

 

3

Diğer Personel

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kurum Başkanı

 

 

II SAYILI CETVEL

TAŞRA TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN              AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

   GENEL SEKRETERLİK

 

1

Genel Sekreter

Vali

 Kurum Başkanı

 

2

Başkan

Genel Sekreter

Vali

 

3

Avukat

Başkan

Genel Sekreter

 

4

Diğer Personel

Başkan

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

III SAYILI CETVEL

TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN               AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

     HASTANE YÖNETİCİLİĞİ

 

1

Hastane Yöneticisi

Genel Sekreter

Vali

 

2

Başhekim,  Müdür

Hastane Yöneticisi

Genel Sekreter

 

3

Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu / İdari Sorumlu)

Başhekim

Hastane Yöneticisi

 

4

Eğitim verilen Klinik ve Laboratuvarlar bünyesinde çalışan Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Asistan, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Tıbbi Teknolog, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Sağlık Memuru ve diğer personel

Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu)

Başhekim

 

5

Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist,

Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Laborant,  Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni ve diğer personel

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

 

6

Müdür Yardımcısı, Hemşire, Ebe ve müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri)

Hastane Yöneticisi

 

7

Müdür Yardımcısı ve müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (İdari ve Mali İşler)

Hastane Yöneticisi

 

 

 

türkiye
kamu
hastaneleri
kurumu
disiplin
yönetmeliği
Yorum (44)
dr.h.k.
tamamen anayasaya aykırıdır.milletvekillerimize duyurulur.
0
Cevapla
dr.c.k.
657 sayılı yasaya tabii devlet memurunun disiplin amiri sözleşmeli vatandaş olamaz..sözleşme imzalayan genel sekreter ve de hele sözleşmeli genel sekreterle doğrudan sözleşme imzalayan diğer sözleşmeli vatandaşlar bir devlet memurunun disiplin amiri kanunen asla olamaz.zaten ilk idari mahkeme kararında göreceğiz,
0
Cevapla
se
Bence uzman doktorların disiplin amiri müdür yardımcıları olsun..böylelikle herkes rahat eder.
0
Cevapla
sürgün dr.
Dikkat ettiniz mi tüm hekim(uzmanlar dahil) ve sağlık personelinin 2. disiplin amiri başhekimken ebe-hemşire, idari personelin 2. disiplin amiri hastane yöneticisi. bu şu demek artık statü olarak ebe-hemşire ve idari memurlardan daha aşağıdayız.
0
Cevapla
mehmet demirci
ee arkadaşlar hayırlı olsun yeni yönetmelik,disipilin amiri olamaz diyenler bal gibide olmuş değilmi
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir