Medimagazin logo

Danıştay Kararı: Genel Sekreterler ek ödeme tutarını değiştiremeyecek

Danıştay Kararı: Genel Sekreterler ek ödeme tutarını değiştiremeyecek
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

 

Sayı : 49022165-010.99 / 2014.5451.9173

Konu : Yürütmenin Durdurulması Kararı

GENELGE 2014/2

İlgi : 28/02/2013 tarihli ve 1714 sayılı 2013/2 No’lu Genelge,

15/01/2014

 

 

Bilindiği üzere, “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Mezkur Yönetmeliğin “dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler. Sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarı genel sekreterin onayıyla kesinleşir.”hükmü yer almaktadır.

 

Mezkûr Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik hususlarda açıklayıcı bilgileri içeren ilgi Genelge’nin 1 inci maddesinin 2 nci paragrafında ise “Mezkûr hüküm uyarınca dağıtılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde Hazine payı, SHÇEK payı ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan tutarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan oranlar dikkate alınarak belirlenen miktarının sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar esas alınacaktır. 209 sayılı Kanunda belirtilen bu oran hâlihazırda %50 olup, yasal paylar düşüldükten sonra kalan tutarın %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenen tutar sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpılarak dağıtılacak ek ödeme tutarı (karar alınan tutar) bulunacaktır. Bağış, faiz ve kira gelirleri personele ek ödeme olarak dağıtılmayacaktır. Sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarı tutanak altına alınarak genel sekreterliğe yazılı olarak bildirilecektir. Genel sekreter karar alınan tutarı aynen veya Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen sınırları geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylayabilecektir. Genel sekreterin açıklanan şekilde vereceği onay doğrultusunda karar kesinleşecektir” hükmü yer almaktadır.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası tarafından, mezkur Genelge’nin muhtelif hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile Kurumumuz aleyhine açılan davada Danıştay Onbirinci Daire tarafından verilen 05/11/2013 tarihli ve E.2013/2106 sayılı karar ile mezkur Genelge’nin 1 inci maddesinin 2 nci paragrafının 5 inci cümlesinde yer alan “Genel sekreter karar alınan tutarı aynen veya Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen sınırları geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylayabilecektir.” hükmünün yürütmesi durdurulmuş olup, bu karar 07/01/2014 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiş bulunmaktadır.

 

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı muvacehesinde; mezkûr Genelge’nin 1 inci maddesinin 2 nci paragrafının 5 inci cümlesinin uygulanma kabiliyeti bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla mezkur Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarı genel sekreterin onayıyla kesinleşir” hükmü uyarınca 2014 yılı Ocak ayından itibaren dağıtılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde; döner sermaye komisyonu tarafından mezkur Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarının tutanak altına alınarak genel sekreterliğe yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, genel sekreterin onayı neticesinde dağıtılacak ek ödeme tutarı kararı kesinleşecektir.

 

Danıştay Onbirinci Daire’nin söz konusu Yürütmenin Durdurulması kararı doğrultusunda, 2014 yılı Ocak ayından itibaren dağıtılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde genel sekreter tarafından dağıtılacak ek ödeme tutarı kararının değiştirilmesi ve Yönetmelikte öngörülen sınırlar dâhilinde yeniden dağıtılacak ek ödeme tutarı belirlenmesi mümkün değildir.

 

Bilgilerinizi ve konunun Birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerine duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU

Kurum Başkanı

danıştay
kararı:
genel
sekreterler
ek
ödeme
tutarını
değiştiremeyecek
Yorum (3)
Gürbüz
Bu ek ödeme sadece SB personeli içindi. SB dışındaki binlerce hekim bir Allah'ın kuruşu Ek Ödeme ve Döner ödemesi alamıyor hala..
0
Cevapla
emre
binlerce hekimin tek kuruş ek ödeme almadan çalıştığı bu ülkede bunları konuşmak zulümdür
0
Cevapla
SADİ
emre bey, ne yazık ki son derece haklısınız. bir ayette şöyle der: gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, kalpleri var hissetmezler, araf-179.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir