Medimagazin logo
<b>Bakanlığın açıktan atama kura ilanı</b>
<b>Bakanlığın açıktan atama kura ilanı</b>
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Sağlık Bakanlığından :
Resmi Gazete ilanı: 20.03.2007

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek-1 inci maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlülüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına 30.03.2007 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR
1- Bu kuraya;
a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri ve Eczacılar, "-

b) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden 05.07.2005 tarihinden önce ihtisas eğitimlerini tamamlayanlar ile Bakanlık kadrosuyla 05.07.2005 tarihinden önce yan dal uzmanlık eğitimlerini tamamlayanlar,

c) İhtisas eğitimlerini 05.07.2005 tarihinden sonra tamamlamış olsalar dahi Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde veya Bakanlık adına diğer kurumlarda ihtisas eğitimini tamamlayan uzman tabipler,

d) 5371 sayılı kanun gereği Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan, Bakanlığımız kadrolarında atanmak istedikleri unvan dışında herhangi bir unvanda çalışanlardan uzman tabip ve tabip olarak atanmak isteyenler, (Sadece Sağlık Bakanlığı kadrolarını tercih edebileceklerdir, başka kurumlar için açılan kadroları tercih etmeleri durumunda başvuruları kabul edilmeyecek olup, başvurusu sehven kabul edilenlerin kuraları ve atamaları iptal edilecektir. )

Not: Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyen Asistan ve Uzman Tabiplerin başvuruları kabul edilmeyecek olup, başvuruları sehven kabul edilmiş olanların kuraları ve atamaları iptal edilecektir.

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındakiler (Ancak bu durumda olanların en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumları ile ilişiklerinin kesilmiş olması gerekmektedir.)
Başvurabileceklerdir.

2- Bu kuraya;
a) Birinci maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde durumları belirtilenler dışında, 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

b) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar,
Başvuramayacaklardır.
Başvuranların başvuruları geçersiz sayılacak olup, başvuruları sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve atamaları iptal edilecektir.

3- Adayların kuraya müracaat edebilmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

4- Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 97 nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, PBS' den son başvuru tarihi (22.03.2007) itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

5- Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atamaları derhal yapılacak olup, başvuru formundaki adres bilgileri tebligata esas adres olacağından eksiksiz (posta kodu dahil) bildirilmesi gerekmektedir.

6- Kura sonuçları 30.03.2007 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir.

7 – Yukarıdaki şartlara uymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven kura ile atanmaları halinde atamaları iptal edilecektir.

8- Sağlık Bakanlığı kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

9- Kura noter tarafından 30.03.2007 Cuma günü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde bildirilecek olan yer ve saatte yapılacaktır.

B- İSTENEN BELGELER
1- Kura Başvurusunda ;
a) Halen bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapanların görev yaptıkları birim amirine, diğer adayların ise notere onaylattıkları PBS Başvuru Formunu,
b) Adli sicil kayıt belgesini,
c) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belgeyi (Bakaya durum belgesi gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek olup, sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve atamaları iptal edilecektir.),
En geç 26.03.2007 Pazartesi gün
<b>bakanlığın
açıktan
atama
kura
ilanı</b>
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300