Medimagazin logo

Yan Dal Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.
Yan Dal Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

8 Şubat 2011 SALI           Resmî Gazete                Sayı : 27840YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 –  28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.”  

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre yan dal uzmanlık eğitimi yapacak uzman tabipleri ve uzmanlık eğitimi verilen kurumları kapsar.”   

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

             “c) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Mevzuatı: 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği,”

             “ç) Kurum: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre yan dal uzmanlık eğitimi veren; Bakanlık ve Üniversiteler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Adli Tıp Kurumunu,”     

             “e) Uzmanlık eğitimi: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi, ”

             “g) Birim: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Adli Tıp Kurumunda, yan dal uzmanlık eğitimi verilen klinik, bilim dalı, servis ve laboratuarları,”

             “ğ) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – (1) Yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından her uzmanlık dalı için üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine ait olmak üzere yıllık toplam kontenjan olarak belirlenir.  Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen bu kontenjanlar her sınav döneminde üniversiteler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri için Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim kurumlarının kapasitesi ve kurumun eğitim imkanları göz önünde bulundurularak ülke ihtiyacına göre dağıtılır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – (1) Sınavlar yılda en az bir kez olmak üzere ÖSYM tarafından yapılır.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – (1) Sınavlar, ÖSYM tarafından internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kurumlar itibariyle yan dal eğitimi verilecek birimler, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, başvurunun yapılacağı yer, başvuru için istenilen belgeler, son başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilir.”     

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.

             “Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi

             MADDE 9/A – (1) Yabancı uyruklular;

             a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

             b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda,  Türkiye’de uzman unvanını almış olması veya yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin denkliğinin kabul edilmiş olması,

             c) Türkiye’de yan dal uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

             ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,

             d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,

             e) YDUS’da ilgili alana yerleştirilmiş olunması,

             kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

             (2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

             (3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, ikili antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok % 10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

             (4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – (1) Merkezi sistemle seçme işlemi, yan dalların kontenjanları, adayların Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılır. Yerleştirme işleminde Bilim Sınavı Puanı 100 üzerinden 50 veya daha yüksek olan adaylar arasından seçme yapılır. Yerleştirmede esas alınacak Bilim Sınavı Puanı 50 den düşük olan adaylar yapılacak yerleştirme işlemine dahil edilmezler. Adaylar, Yan Dal Uzmanlık Bilim Sınavı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine ve kadro kontenjanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilir. Bir uzmanlık dalına seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir. Sınav sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen yan dal için geçerlidir. Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildikten sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı %3 oranında düşürülür. Boş kalan kadrolara yerleştirme yedek adaylar arasından aynı usulde yapılır.”    

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi:28/4/2007
    

Sayısı:26506


    Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi:15/5/2007
    

Sayısı:26523

yan dal uzmanlık yönetmeliği
ydus
yönetmelik
yan dal
Yorum (3)
rahmi ırmak
Tus gibi sınavda yabancı dil şartı var ama YDUS gibi daha üst sınavda yabancı dil şartı olmaması bence yanlış.
0
Cevapla
ÖZKAY FOTALI
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.” Buradan Yan Dal eğitiminin Uzmanlık üstü bir eğitim olduğu anlaşılmakta.Ancak Uzman olan bir hekime verilen 'Bir Klinik/Laboratuvar'ı yönetme yetkisi' yan dalı da içerisinde barındırmıyor mu? Nihayetinde Uzmanlık Belgesi (Certificate=Sertifika) ve Yan dal Uzmanlık belgesi (Sertifikası) birer sertifikadırlar.Birer Diploma değildirler. hekimler için önemli olan önce hekim olmak (M.D) sonra Uzmanlık, Sonra da devam edecek mesleki çalışmaların sertifikaları olmalıdır. Sertifika için de bu kadar uzun süreli eğitime ve sınava gerek yoktur.Bu eğitim yapmak isteyen herkese belli bir sıra dahilinde açık olmalıdır.
0
Cevapla
çiğdem
neden eşitlik durumunda doğum tarihi yeni olana öncelik var,insanlar bazı nedenlerle yan dala girememiş ve sonra karar vermiş ise bu elde kalan son umut ve hakkı elden almak değil midir ? ben burdaki mantığı anlamış değilim gerekçesiyle bilgi verirseniz sevinirim...önceden bu ingilizce puanı idi,burdaki mantık ne peki ?
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300