Medimagazin logo

Tıp merkezlerine ek kadro

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tıp merkezlerine ek kadro
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 Buna göre, tıp merkezleri kadro devralma yoluyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen uzman kadrolarının yüzde 25'ine kadar ek kadro devralabilecek, ancak kuruluş birleşmelerinde bu oran dikkate alınmayacak. Sağlık kuruluşlarının kadroları Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi'ne kaydedilecek.
   

  İlan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tanımlanacak ve tüm merkezlerinin kadro devri iş ve işlemleri, hekim ayrılış ve başlayışları ile poliklinik ve muayenehanelerin açılış işlemleri bu sistem üzerinden yürütülecek.
    

Tıp merkezlerine ruhsat verilmesinden sonra, personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya mesleki diğer kariyerleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu personel listesi, kadro dışı çalışan tabipler de dahil olmak üzere tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilecek.
    

Müdürlük tarafından personelini tamamladığı tespit edilen tıp merkezi, en geç 5 iş günü içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek. Bakanlıkça, yedi iş günü içinde Faaliyet İzin Belgesi verilen tıp merkezi hasta kabulüne başlayacak.
    

Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içinde Faaliyet İzin Belgesi alarak hasta kabulüne başlamayan tıp merkezinin ruhsatnamesi iptal edilecek.
    
     -İlave ücret-
    
     Tıp merkezleri, acil servise başvuran hastalara, gerekli ilk müdahalenin yapılması, gerekiyorsa hastanın yatışının yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse komplikasyonların tedavisinin tamamlanmasından sorumlu olacak.
    

Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların tıp merkezinde sağlanamaması durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde hastanın sevki sağlanacak.
    

Acile başvuran hastalara gerekli müdahaleyi yapmayan, gerekiyorsa hastanın yatışını sağlamayıp tedaviyi tamamlamayan, hastanın sağlık güvencesi olup olmadığını, ödeme gücü bulunup bulunmadığını veya tedavi masraflarını nasıl karşılayacağını sorgulayan sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulacak ve mesul müdürü uyarılacak.
    

Aykırılığın bir yıl içinde tekrarında sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü on gün süreyle valilikçe durdurulacak ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilecek.
    

Aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulacak ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilecek. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde dördüncü tespitinde ise Bakanlıkça sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi iptal edilecek.
    

Acil ünitesine başvuran bir hastanın, tedavisi veya sevkinin ilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda sağlık kuruluşunun mesul müdürü uyarılacak. İlave ücrete ilişkin bir yıl içinde ikinci tespitte sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulacak. Aynı yıl içinde ilave ücret alındığının üçüncü ve daha fazla tespitinde ise başka kapatma ve iptal cezaları uygulanacak.
    
     -Yabancı hekim çalıştırabilecekler-
    
     Taşınma, birleşme veya özel hastaneye dönüşüm talebiyle Bakanlığa başvuru süresi 31 Aralık 2013 tarihinde sona erecek. Başvurusu Bakanlıkça uygun görülen sağlık kuruluşları, Bakanlıkça verilen izin kapsamında; taşınma ve birleşme işlemlerini iki yıl içinde, tıp merkezi veya özel hastaneye dönüşümde ön izin işlemlerini bir yıl içinde ve ruhsatlandırma işlemini ön izin tarihinden itibaren üç yıl içinde sonuçlandıracak.
    

Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilecek veya faaliyetini askıya alabilecek.
   

  Sağlık kuruluşları bu tarihten itibaren aktif faaliyet gösteremeyecek ve kuruluşunu devredemeyecek. Belirtilen süreler sonunda işlemlerini sonuçlandıramayan sağlık kuruluşunun Bakanlıkça verilen izni iptal edilecek.
    

İzni iptal edilen kuruluşun, askı süresi sonunda tekrar faaliyete geçememesi halinde ruhsatı iptal edilecek.
   

  Tıp merkezinde görev yapan bir uzman hekimin ayrılması halinde, aynı dalda uzman hekim süre kaydı aranmaksızın istihdam edilecek. Ayrılan hekimin uzmanlık dalında kamu hizmetinde aksama olması halinde kuruluşun kadro hakkı saklı kalmak kaydıyla bu kadroya hekim başlayışı en fazla bir yıl süreyle geçici Bakanlıkça durdurulabilecek.
    

Tıp merkezleri, Bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilecek. Ancak bu şekilde verilecek izin, tıp merkezine planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı vermeyecek.
    
     -Havaalanı ve gümrüklerde sağlık hizmeti-
    
     Havaalanı ve gümrüklü alanlarda, uçuş güvenliği, gümrükle geçiş yapılabilen bölgelerdeki hastalar ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla, yolcu ve havaalanı personeline hizmet sunmak üzere sağlık üniteleri kurulabilecek.
   

  Sağlık ünitelerinin fiziki özellikleri ve hizmet sunumuna yönelik diğer hususlar ile asgari kadroları her bir havalimanı ve gümrüklü alan için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın görüşleri alınarak Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek.
   

  Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimlerinin faaliyeti, on sekiz ay sonra sona erecek.
    

On sekiz ayın sonunda kapatılmadığı tespit edilen birimler ilgili Sağlık Müdürlüğünce kapatılacak.

tıp
merkezlerine
ek
kadro
Yorum (1)
Adnan Öbek
Tam "Komünist Dikta Rejimleri" ndeki Devletçi müdahale gibi... Özal, bu zihniyeti yıkmıştı... Recep Efendiler oy için diriltiyor... Vatandaşı samimi olarak sevseydiler; Belediye deki mühendisler bedava plan çizer, vatandaş soyulmazdı... Vergi Daireleri esnafın tüm işlemlerini yapar, muhasebeciye gitmesine gerek kalmazdı... Hakim ve Savcılar vatandaşın hukukunu korur , Avukata gitmesine gerek kalmazdı... Aklı olana bu kadar örnek yeter. Riyakarların da zekası varsa komik duruma düştüklerini anlarlar...
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir