Medimagazin logo

2014 yılı özel sağlık kurumları için planlama ilanı

2014 Yılı İllerde Yeni Özel Sağlık Kuruluşu Açılması ve Uygun Olan İllere Kadro Tahsisi Yapılması İle İlgili Planlama
2014 yılı özel sağlık kurumları için planlama ilanı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2014 YILI İLLERDE YENİ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU AÇILMASI VE UYGUN OLAN İLLERE KADRO TAHSİSİ YAPILMASI İLE İLGİLİ PLANLAMA İLANI

Gerekçe;

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bendi, 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) bendi kapsamında "ülkemizde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sisteminin yönetilmesi ve politikalarının belirlenmesi" görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

Mezkür mevzuat kapsamında yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ek 4 üncü maddesine göre Bakanlığımızca;

a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,

c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,

ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması amaçları doğrultusunda, 2014 yılı için aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılan planlamanın ilan edilmesine karar verilmiştir.

2014 yılı için ilan edilecek planlama usul ve esasları;

1. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2012 verilerine göre illerin toplam nüfusları ve 15.12.2013 tarihi itibariyle illerde Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman hekim sayıları dikkate alınarak mevcut durum tespit edilmiştir.

2. Her il için 15.12.2013 tarihi itibariyle; ildeki mevcut özel sağlık kuruluşları ile ön izin verilmiş özel hastanelerin Bakanlıkça tanımlanmış toplam uzman hekim kadro sayıları, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde aktif olarak çalışan toplam uzman hekim sayıları dikkate alınmıştır.

3. 2. maddede belirtilen esaslar doğrultusunda; Sağlık Bakanlığında 34.815, üniversitelerde 14.810 ve özel sağlık kuruluşlarında 22.780 olmak üzere toplam 72.405 uzman hekim bulunduğu tespit edilmiştir.

4. Mevcut kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması, atıl kapasite oluşturulmaması ve sağlık hizmetlerinde kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında dengenin sağlanması amacıyla planlama kapsamındaki kuruluşlardan özel hastane ve tıp merkezi dışındaki diğer özel sağlık kuruluşları ve üniteler için yeni bir kapasite ilanına ihtiyaç duyulmamıştır.

5. İlde özel sağlık kuruluşu açılması veya mevcut özel sağlık kuruluşlarına ilave uzman kadrosu ilan edilebilmesi için, ildeki toplam uzman hekim sayısının en fazla %15'inin özel sektör kadrolarında olması esası kabul edilmiştir.

6. Her il için, ilde bulunan toplam uzman hekim sayısının %15'i (özel için ayrılması öngörülen) ve TÜİK 2012 nüfusuna göre 72.405 toplam uzman hekim sayısından o ile düşen uzman hekim sayısı hesaplanmıştır. 2. maddede belirtilen esasa göre ildeki özel sağlık kuruluşları uzman hekim kadro sayılarının toplamı hesaplanan sayıdan çıkarılarak, özel sağlık kuruluşlarına verilebilecek uzman hekim kadro sayıları bulunmuştur. İl için özel sağlık kuruluşlarına verilebilecek uzman hekim kadro sayısı 5 ve 5'ten küçük olan illerde özel sağlık kuruluşları için 2014 yılında uzman hekim kadro kapasitesi planlanmamıştır.

7. İl için özel sağlık kuruluşlarına verilebilecek uzman hekim kadro sayısı 5'ten büyük olan illerde;

a. İl için özel sağlık kuruluşlarına verilebilecek uzman hekim kadro sayısı 33'ten fazla olan illerde yeni özel hastane açılması planlanmıştır. Yeni özel hastanelerin hangi illerde açılacağı, yatak kapasiteleri, planlamaya tabi birim ve cihazlar ek-1 sayılı tabloda yer almaktadır. Açılacak olan yeni özel hastanelerin kadroları ek-3 sayılı listeden Bakanlıkça belirlenecektir. Bu illerde faaliyet gösteren mevcut özel hastanelerden uzman hekim kadro sayısı 33'ten az olanlara uzman hekim kadro sayılarını 33'e tamamlamak amacıyla talep etmeleri halinde verimlilik kriterleri dikkate alınarak kadro verilecektir. Ancak mevcut özel sağlık kuruluşlarının kadro talebinde bulunabilmesi için mevcut uzman hekim kadrolarının tamamının dolu olması zorunludur.

b. İl için özel sağlık kuruluşlarına verilebilecek uzman hekim kadro sayısı 10 ile 32 arasında olan illerde yeni tıp merkezi açılması planlanmıştır. Açılmasına izin verilecek olan yeni tıp merkezlerinin asgari 10 uzman hekim kadrosuyla ve A tipi tıp merkezi olarak açılması planlanmıştır. Yeni tıp merkezi açılmasına izin verilecek iller ve tıp merkezi sayıları ek-1 sayılı tabloda gösterilmiştir. Açılacak olan yeni tıp merkezlerinin kadroları ek-4 sayılı listeden Bakanlıkça belirlenecektir.

c. İl için özel sağlık kuruluşlarına verilebilecek uzman hekim kadro sayısına göre yeni özel sağlık kuruluşu planlaması yapılamayan ve ek-2 sayılı listede yer alan illerde bulunan A tipi tıp merkezlerinden uzman hekim kadro sayısı 10'dan az olanlar ile özel hastanelerden uzman hekim kadrosu 33'ten az olanlara talep etmeleri halinde Bakanlıkça belirlenen verimlilik kriterleri dikkate alınarak kadro verilecektir. Ancak mevcut özel sağlık kuruluşlarının kadro talebinde bulunabilmesi için mevcut uzman hekim kadrolarının tamamının dolu olması zorunludur.

8. Bu planlama ilanı kapsamında açılan yeni özel sağlık kuruluşları ancak açıldıkları ilde faaliyet gösterebilecek olup başka bir ile taşınma talebinde bulunamayacaktır.

9. Bu planlama ilanına istinaden mevcut özel sağlık kuruluşlarına tahsis edilen kadrolar kuruluşların başka bir ile taşınmak istemeleri halinde planlamanın o il için yapılmış olması sebebiyle verilen kadrolar iptal edilecektir.

Sonuç:

Yukarıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde; 2014 yılı için aşağıdaki listede mevcut sağlık kuruluşlarına ek kadro tahsisi yapılabilecek iller, yeni özel hastane ve tıp merkezi açılabilecek iller, kadroları, uzmanlık dalları, yatak sayıları, planlamaya tabi birim ve cihazlar belirtilmiştir.

Başvuru tarihi, başvuru şartları ve hak sahipliğinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ayrıca ilan edilecektir.

EK-1 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU AÇILACAK İLLER LİSTESİ

İlin adı Planlanan Özel Sağlık Kuruluşu Türü Planlanan Özel Sağlık Kuruluşu Adedi Uzman Hekim Kadro Sayısı Yatak Sayısı Yoğun Bakım Yatak Sayısı Planlama ya tabi özellikli birim Planlamaya tabi tıbbi cihaz
Ağn Özel Hastane 1 33 90 10 - -
Ardahan Tıp Merkezi 1 10 - - - -
Artvin Tıp Merkezi 1 10 - - - -
Bayburt Tıp Merkezi 1 10 - - - -
Bilecik Tıp Merkezi 1 10 - - - -
Gümüşhane Tıp Merkezi 1 10 - - - -
Hakkari Özel Hastane 1 33 90 10 - -
Kars Özel Hastane 1 33 90 10 - -
Sinop Tıp Merkezi 1 10 - - - -
Sivas Özel Hastane 1 33 90 10 - -
Tokat Özel Hastane 1 33 90 10 - -
Tunceli Tıp Merkezi 1 10 - - - -

MEVCUT ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA EK KADRO VERİLEBİLECEK İLLER LİSTESİ

İlin Adı

Amasya

Erzurum

Kilis

Niğde

Şırnak

Çanakkale

Ek-3 ÖZEL HASTANELERE VERİLEBİLECEK UZMANLIK DALLARI LİSTESİ

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

İç Hastalıklan______________________

Genel Cerrahi__________________________

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları_____________

Göz Sağlığı ve Hastalıkları________________

Kulak Burun Boğaz Hastalıktan____________

Ortopedi Ve Travmatoloji Üroloji

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Radyoloji

Nöroloji

Göğüs Hastalıkları

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon_____________

Deri ve Zührevi Hastalıklan

Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Enfeksiyon Hastalıklan ve Klinik Mikrobiyoloji

Çocuk Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Kalp Damar Cerrahisi

Kardiyoloji

Tıbbi Patoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıklan

Acil Tıp

Ek-4 TIP MERKEZLERİNE VERİLEBİLECEK UZMANLIK DALLARI LİSTESİ

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

İç Hastalıktan___________________________

Genel Cerrahi

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıktan______________

Göz Sağlığı ve Hastalıktan________________

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları____________

Üroloji

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Radyoloji

Göğüs Hastalıklan

Enfeksiyon Hastalıklan ve Klinik Mikrobiyoloji Tıbbi Patoloji

2014
yılı
özel
sağlık
kurumları
için
planlama
ilanı
Yorum (6)
selami su
şaka mı bu?
0
Cevapla
bu nasıl meslek !
Dünya üzerinde başka bir meslek yok ki yularlar boynumuza geçirilmiş. Bakkala demiyor , avukata demiyor, sanayiciye diyemiyor. Doktora bu ülkede özgürlük yok. Beni atadın zorunlu hizmet diye, yaptım bitirdim, batıyı açmıyorsun tayin istiycem, özele gidiyorum konuşuyorum, adam ihtiyacım var ama kadrom yok diyor, adama kadro vermiyorsun. Muayeneyi zaten imkansız yaptınız. Doktora batı yasak mı? Yakında vize ile geçebilicez batıya. Allah sizin be.... versin.
0
Cevapla
ÖF
5. İlde özel sağlık kuruluşu açılması veya mevcut özel sağlık kuruluşlarına ilave uzman kadrosu ilan edilebilmesi için, ildeki toplam uzman hekim sayısının en fazla %15'inin özel sektör kadrolarında olması esası kabul edilmiştir. -Bu %15 hangi bilimsel araştırma sonucu ortaya çıkmıştır? -Devletin sağlık kuruluşu kamu hizmeti yapıyor da, Özel sağlık kuruluşu kamu hizmeti yapmıyor mu? -Herkesin istediği yerde bir işyeri açıp çalışabilme özgürlüğü yok mu? -Sağlık kurumlarından başka gerekli yeterliliği sağladıktan sonra başka hangi iş kolunda %15 gibi sınırlama var? -Devlet yol, köprü, Telekom, hava ve deniz limanları, fabrikaları özel sektöre devrederken, sağlık sektöründe en fazla %15 kısıtlaması 'Rekabet Kurulunca' mümkün mü? -TTB ve OHSAD neden bunun için dava açmaz anlamış değilim.
0
Cevapla
dr.mehmet
Ohsad niye itiraz etsin. Kadro sayısı az doktor ayısı çok olunca ne olur. Arz-talep dengesi icabı doktorlar artık özelde de çalışabilmek içn sözleşmeleri aşağıa inecek demektir....
0
Cevapla
DRSALİMS
YANDAL GÖREMEDİM? YANDAL YAPANLARIN GÜNAHI NE?
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir