Medimagazin logo

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

TIBBİATIKLARIN KONTROLÜYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların KontrolüYönetmeliğinin 4 üncümaddesindeki “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının KontrolüYönetmeliği”tanımıyürürlükten kaldırılmışve aynımaddede yer alan “Yakma Tesisi”tanımıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yakma tesisi: Atık kabul birimi, geçici depolama birimi, ön işlem birimi, atık besleme ve hava besleme sistemleri, kazan,  baca gazıarıtım sistemleri, yakma sonucu oluşan kalıntıların düzenli depolanmasıve atıksuların arıtılmasıiçin tesis içinde yer alan birimler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek ve yakma şartlarınıizlemek ve kaydetmek için kullanılan ölçüm cihazlarıve sistemler de dahil olmak üzere tesiste yer alan bütün birimleri  kapsayan, ortaya çıkan yanma ısısınıgeri kazanabilen veya kazanamayan, atıkların oksitlenme yoluyla yakılması, piroliz, gazlaştırma veya plazma işlemleri gibi diğer termal bertaraf işlemleri de dahil olmak üzere termal yolla bertarafına yönelik her türlüsistemi,”

MADDE 2 AynıYönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplanan ambalaj atıklarının, 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının KontrolüYönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri kazanımısağlanır.”

MADDE 3 AynıYönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi ve aynımaddeye aşağıdaki üçüncüfıkra eklenmiştir.

“f) Geçici atık depolarından bertaraf tesislerine taşınmasısırasında Tehlikeli Atıkların KontrolüYönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer alan esaslara uyulmasıve mezkûr Yönetmeliğin ekindeki EK-9A’da yer alan Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılmasızorunludur.”

“EK-1’de yer alan (c) bölümünde belirtilen ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların taşınmasısırasında ulusal atık taşıma formu kullanılmasışartıaranmaz; ancak tıbbi atıkların ünitelerden alınmasıesnasında tıbbi atık alındıbelgesi/makbuzu kullanılmasızorunludur.”

MADDE 4 AynıYönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tıbbi atıkların yakılmasısuretiyle bertaraf edilmesinden büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar, sterilizasyon işlemine tabi tutularak zararsız hale getirilmesinden büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar müteselsilen sorumludurlar.”

MADDE 5 AynıYönetmeliğin 33 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33 Büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanlarında günlük 10 tonun üzerinde tıbbi atık oluşmasıhalinde, tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilir. Üniteler tarafından münferit yakma tesisleri kurulamaz ve işletilemez.”

MADDE 6 AynıYönetmeliğin 34 üncümaddesinin birinci ve üçüncüfıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesinde, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen esaslara uyulur.”

“Tıbbi atıklar, acil durumlarda Bakanlığın izni dahilinde, afet durumlarında ise Valilik onayıile çevreye zarar verilmemesi, gereken tedbirlerin alınması, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin sağlanmasıve sürekli olmamak şartıyla yakma veya beraber yakma tesislerinde yakılabilir.”

MADDE 7 AynıYönetmeliğin 35 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 AynıYönetmeliğin 44 üncümaddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncümaddesi 1/7/2012 tarihinde,

b) 5 inci maddesi 1/1/2014 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımıtarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanıyürütür.

tıbbi
atıkların
kontrolü
yönetmeliğinde
değişiklik yapılmasına
dair
yönetmelik
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir