Medimagazin logo

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastaneler, gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yataklı olarak açılabilir. Ayrıca yoğun bakım yatak sayısı ile kuvöz sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının yüzde 30’unu geçemez. Ruhsatlı ve faal özel hastanelerin bu Yönetmelikteki bina ve fiziki şartları mevcut binasında veya yeni binaya taşınarak sağlamaları kaydıyla;

a) Yatak sayısı yüzün altında olan ve uzman hekim kadrosu asgari 33 olan özel hastanelerin kapalı alanı 25 bin metrekareyi aşmaması halinde yatak sayılarının yüze çıkarılmasına izin verilir.

b) 25 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanda faaliyet göstermek isteyen özel hastanelerin tek başına veya birleşerek asgari uzman hekim kadrosunun 2 katı kadar klinisyen uzman hekim kadrosu olması durumunda bu alanı kullanmasına ve toplam yatak sayısı yüzün altında ise yüze çıkarılmasına izin verilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların açılmaları, denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Bakanlıkça bir  Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Komisyonu oluşturulur.

Bakanlık, gerekli gördüğünde, ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir.

Komisyon, Genel Müdürün veya yerine görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Genel Müdürlüğün özel hastanelerden sorumlu daire başkanı,

b) Genel Müdürlüğün sağlık hizmetleri planlamalarından sorumlu daire başkanı,

c) Genel Müdürlüğün hukuk ve mevzuat işlerinden sorumlu daire başkanı,

ç) Bakanlık tarafından belirlenecek bir mimar,

olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Komisyonun seçilmiş üyeleri iki yıl süre ile görev yapar. Üyeliği sona eren üyeler tekrar seçilebilir. İhtiyaca göre birden fazla yedek üye Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komisyon, salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.”

“Komisyon tarafından yerinde incelenmesi uygun görülen hastanelerde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Bakanlıkça yerinde inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, Genel Müdürlük yetkilisi başkanlığında;

a) Bir mimar,

b) Genel Müdürlük ilgili personelleri,

c) Gerektiğinde Genel Müdürlüğün hukuk ve mevzuat işlerinden sorumlu dairesinden bir temsilci,

ç) Gerektiğinde inşaat ve/veya makine ve/veya elektrik mühendisinden,

oluşur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji merkezi kurulması zorunludur.”

“Özel hastane bünyesindeki tıbbi laboratuvarlara, tıbbi laboratuvarlarla ilgili yönetmeliğe göre; radyoloji laboratuvarlarına ise radyoloji hizmetleri ile ilgili yönetmeliğe göre ruhsatname düzenlenir ve EK-7’de yer alan “II - Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” kısmına eklenir. Özel hastane bünyesindeki laboratuvarların faaliyetleri ilgili yönetmelikleri kapsamında yürütülür.

Tıpta tanı ve tedavi amacıyla iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ve radyonüklit uygulayan merkezler için hastane sahibi adına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Nükleer Düzenleme Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alınır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vakıf üniversiteleri tarafından açılacak hastanelerde yeterli kapasitenin sağlanması için en az üçüncü basamak bir hastanede aranan yatak sayısı kadar veya üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunmalıdır. Bakanlıkça vakıf üniversite hastanelerine/ek birimlerine verilen ön izinler, faal en az bir hastanesi olması kaydıyla ön izin alındığı ilden, planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu diğer bir ile taşınmak şartı ve Bakanlık onayı ile bir kereye mahsus devredilebilir. En az bir faal hastanesi olan vakıf üniversiteleri, faal diğer hastanelerini/ek birimleri veya askıda olan hastanelerini/ek birimlerini aynı ilde veya planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu diğer bir ile taşınmak şartı ve Bakanlık onayı ile bir kereye mahsus olmak kaydıyla devredebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız 

ozel hastane yonetmeligi
resmi gazete
saglik bakanligi
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir