Medimagazin logo

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik ile ATT Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik ile ATT Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%20’sinin” ibaresi “üçte birinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Sağlık raporları

EK MADDE 12 - Özel hastaneler tedavi ettiği hastaların; istirahat/iş göremezlik raporlarını, tedavilerinde kullanılan ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına yönelik sağlık raporlarını ve ilgili mevzuat kapsamında sürücü/sürücü adayı sağlık raporlarını düzenleyebilirler. Bakanlıkça, bölgenin ihtiyacı, kamu sağlık hizmet sunucularının kapasitesi, özel sağlık hizmet sunucusunun kadro durumu ve raporun türüne göre değerlendirme yapılarak raporlara ilişkin izin verilebilir. Bakanlıkça izin verilen haller hariç olmak üzere; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özel hastaneler; bu fıkrada belirtilenler dışında durum bildirir raporları düzenleyemezler. Özel hastanelere durum bildirir sağlık raporu düzenleme izninin verilebilmesi için iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarının hastane ruhsatında kayıtlı bulunması ve bu branştaki kurul üyesi hekimin de hastanede tam gün esasına göre çalışması zorunludur.

Raporlara ilişkin yapılacak itirazlar ile raporların şekil şartlarına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 17 nci maddesinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi 31/12/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Poliklinikler sadece A tipi ya da B tipi poliklinik olarak ruhsatlandırılır. A tipi poliklinik, en az iki tabip tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan; B tipi poliklinik ise en az iki tabip tarafından müştereken işletilebilen sağlık kuruluşudur. Poliklinikte asgari iki tabip kadrosu bulunur. İki ve daha fazla kadrosu bulunan polikliniklere Bakanlıkça ek kadro verilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Tabip” ibaresi “Tabip/uzman tabip”, “tabip” ibaresi “tabip/uzman tabip” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Özel sağlık kuruluşları tedavi ettiği hastaların; istirahat/iş göremezlik raporlarını, tedavilerinde kullanılan ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına yönelik sağlık raporlarını ve ilgili mevzuat kapsamında sürücü/sürücü adayı sağlık raporlarını düzenleyebilirler. Bakanlıkça, bölgenin ihtiyacı, kamu sağlık hizmet sunucularının kapasitesi, özel sağlık hizmet sunucusunun kadro durumu ve raporun türüne göre değerlendirme yapılarak raporlara ilişkin izin verilebilir. Bakanlıkça izin verilen haller hariç olmak üzere; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özel sağlık kuruluşları; bu fıkrada belirtilenler dışında durum bildirir raporları düzenleyemezler. Özel sağlık kuruluşlarına durum bildirir sağlık raporu düzenleme izninin verilebilmesi için iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarının özel sağlık kuruluşlarının ruhsat/faaliyet izin belgesinde kayıtlı bulunması ve bu branştaki kurul üyesi hekimin de özel sağlık kuruluşunda tam gün esasına göre çalışması zorunludur.

(3) Raporlara ilişkin yapılacak itirazlar ile raporların şekil şartlarına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- (1) Sağlık kuruluşları tarafından yapılacak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Özel sağlık kuruluşları; EK-6’da yer alan Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Formlarında belirtilen kriterlere göre denetlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin on üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ve on dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşları aynı il sınırları içinde tıp merkezi bünyesinde birleşebilir.”

“(14) Bu Yönetmelikte poliklinik odası için tanımlanmış gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla, tıp merkezi, poliklinik ve muayenehaneler bünyesinde; deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan tabiplerce eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında, bulunduğu sağlık kuruluşunda izin verilen tıbbi uygulamalar çerçevesinde, estetik amaçlı sağlık hizmetleri sunulabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesinde yer alan “31/12/2023” ibareleri “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18- (1) 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında halihazırda bir tabip/uzman tabip kadrosu bulunan polikliniklere Bakanlıkça ek olarak bir tabip kadrosu verilir. Anılan hüküm kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce farklı isimlerle ruhsatlandırılmış olan polikliniklerin ruhsat belgeleri yenilenerek eski ruhsat belgesi iptal edilir. Bu işleme istinaden ruhsat belgeleri yenilenen polikliniklerden ruhsat harcı alınmaz. Bu işlemler 31/12/2024 tarihine kadar tamamlanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin EK-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-15’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesi 31/12/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

ozel hastaneler yonetmeligi
resmi gazete
yonetmelik
Yorum (1)
Dr
sayın editör bu zaten resmi gazetede yayınlanıyor. haber olması için sizin de ufak dahi olsa bir görüş, düşünce, fikir, ilave bir bilgi eklemeniz gerekmez mi? 5n1k nerede?
2
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir