Medimagazin logo

Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge

Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol


KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ
HAKKINDA YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda ve verimlilik değerlendirme kriterleri çerçevesinde Kamu Hastane Birliklerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirmektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Kamu Hastane Birliklerini ve bağlı sağlık tesislerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Ara Karne: Her yılın altıncı ayının sonunda birlik, sağlık tesisleri ve birlik yöneticileri için Kurum tarafından düzenlenen karneyi,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Başarı Grubu: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden birlikler, sağlık tesisleri ve birlik yöneticileri için karne puanları dikkate alınarak belirlenen (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde tanımlanan grupları,
d) Başlangıç Karnesi: Birlik, sağlık tesisleri ve birlik yöneticileri için Kurum tarafından Ocak 2013’te düzenlenecek karneyi,
e) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliğini,
f) Birlik Başkanları: Birlik genel sekreterine bağlı olarak görev yapan tıbbi, idari ve mali hizmetler başkanlarını,
g) Birlik Gözlemcisi: Birlikler ve sağlık tesislerini belirli periyotlarda yerinde izleyip değerlendirmek üzere Kurum tarafından görevlendirilen kişiyi,
ğ) Birlik Hedefleri: Birlik için Bakanlık ve Kurum stratejisine uygun olarak belirlenen hedefleri,
h) Birlik Karnesi: Her yılın sonunda Kurum tarafından birlik, genel sekreter ve birlik başkanları için Kurum tarafından düzenlenen karneyi,
ı) Birlik Yöneticisi: Genel sekreter, birlik başkanları, hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcıları, müdür ve müdür yardımcılarını,
i) Geçici Karne: Birliklerin ilk kuruluşu aşamasında birliğin, sağlık tesislerinin ve birlik yöneticilerinin mevcut durumlarını gösteren karneyi,
j) Hizmet Sınıfı: Sağlık tesislerinin rolleri, kapasiteleri ve ürettikleri hizmetlerin çeşitliliği bakımından benzerliklerine göre Kurumca yapılan sınıflandırmayı,
k) Karne: Her yılın sonunda Kurum tarafından birlik, sağlık tesisi ve birlik yöneticileri için düzenlenen karneyi,
l) Karne Göstergeleri: Karne oluşumunda kullanılan ve Kurumca belirlenen oran, hedef ve verimlilik parametrelerini,
2
m) Kriter Grupları: Karne göstergelerinin türlerine göre; 1-tıbbi, 2-idari, 3- mali, 4- kalite, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyeti, 5-eğitim, 6-izlem, veri doğrulama ve kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme kriterleri olmak üzere altı grupta değerlendirilen ana başlıkları,
n) Kritik Verimlilik Göstergeleri: Birlik ve sağlık tesisi değerlendirmesinde kullanılan göstergelerden önemine binaen Bakanlık veya Kurumca ayrı statüde değerlendirilen göstergeleri,
o) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,
ö) Kurum Başkanı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanını,
p) Sağlık Tesisi: Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini veren hastaneler ve bağlı birimlerini, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve merkezleri ile benzeri sağlık kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Verilerin Temini ve Hizmet Sınıfları
Değerlendirmeye esas verilerin temini
MADDE 5- (1) Birliklerin ve sağlık tesislerinin değerlendirilmesine esas veriler aylık periyotlarda Bakanlık ve/veya Kurumca toplanır.
(2) Birlik genel sekreteri bu verilerin zamanında ve doğru olarak bildirilmesinden sorumludur.
Sınıflandırma
MADDE 6- (1) Sağlık tesisleri hizmet rolleri, kapasiteleri, ürettikleri hizmetler ve hizmet çeşitlilikleri bakımından benzerliklerine göre Kurumca hizmet sınıflarına ayrılır. Bu sınıflandırma sağlık tesislerinin verimlilik değerlendirmesinde esas alınır.
(2) Her bir sağlık tesisi kendi hizmet sınıfındaki sağlık tesisleri ile birlikte değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik ve Sağlık Tesisi Verimlilik Değerlendirmesi
Birlik ve sağlık tesisi değerlendirme esasları
MADDE 7- (1) Birlikler ve sağlık tesisleri; Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre birlik hedefleri ile kriter grupları yönlerinden altı aylık ve yıllık sürelerle, toplanan ve gözlem sonucu elde edilen verilerden değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Değerlendirme sonucunda Kurum tarafından birlik, sağlık tesisleri ve birlik yöneticileri için karne düzenlenir.
(3) Karne sonucunda belirlenen puanlar; birlik, sağlık tesisleri ve birlik yöneticilerinin başarı grubunun belirlenmesinde kullanılır.
(4) Ara karneler birlik ve sağlık tesislerinin ilk altı aylık verileri ve gözlemsel değerlendirme sonuçları esas alınarak Temmuz ayında düzenlenir.
(5) Karneler bir önceki yılın yıllık verileri ve gözlemsel değerlendirme sonuçları esas alınarak Ocak ayında düzenlenir.
(6) Düzenlenen ara karne ve karneler birlik sekreterine, yazılı ve/veya Kurumca belirlenen elektronik sistem aracılığı ile bildirilir.
Sağlık tesisi karne puanının belirlenmesi
MADDE 8- (1) Sağlık tesislerinin karne puanlarının belirlenmesinde;
a) Tıbbi kriterler,
b) İdari kriterler,
3
c) Mali kriterler,
ç) Kalite, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyeti kriterleri,
d) Eğitim kriterleri,
e) İzlem ve veri doğrulama, kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme ve genel değerlendirme kriterleri,
olmak üzere altı kriter grubu içerisinde yer alan karne göstergeleri esas alınır.
(2) Sağlık tesisi karne puanı hesaplanırken her bir kriter grubu 1.000 puan üzerinden değerlendirilerek elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması alınır.
(3) Kriter grupları ile bu gruplara ait karne göstergeleri ve puanları Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(4) Sağlık tesislerinin karne göstergelerinden alacağı puan hesaplanırken;
a) Göstergenin varsa Bakanlık veya Kurum hedefine uygunluğu,
b) Bakanlık hedefinin bulunmadığı göstergelerde sağlık tesisinin kendi hizmet sınıfının ortalaması ile mukayesesi,
c) Bazı göstergelerde ise gözlemsel değerlendirme sonuçları,
esas alınır.
(5) Sağlık tesisinin, kriter gruplarına ait karne göstergelerinden aldığı puanların toplamı ilgili kriter grubunun puanını, kriter gruplarının puanları toplamı ise sağlık tesisi karne puanını oluşturur.
(6) Birlik ve sağlık tesisinin göstergelerden alacağı karne puanının hesaplanma yöntemi için Kurum tarafından ‘Birlik Değerlendirme El Kitabı’ yayımlanır.
(7) Sağlık tesisi karnesi kullanılarak hastane yöneticisinin karnesi oluşturulur. Hastane yöneticisi ve diğer yöneticilerin karne puanlarının hesaplanma yöntemi Tablo-1’de gösterilmiştir.
Tablo-1: Sağlık Tesisi ve Hastane Yöneticilerinin Karne Puanlarının Hesaplanması Kriter gruplarına ait kısaltmalar: : Sağlık tesisinin tıbbi kriter grubundan aldığı toplam puan : Sağlık tesisi için belirlenen tıbbi kriter grubunun toplam puanı : Sağlık tesisinin idari kriter grubundan aldığı toplam puan : Sağlık tesisi için belirlenen idari kriter grubunun toplam puanı : Sağlık tesisinin mali kriter grubundan aldığı toplam puan : Sağlık tesisi için belirlenen mali kriter grubunun toplam puanı : Sağlık tesisinin kalite, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyeti kriter grubundan aldığı toplam puan : Sağlık tesisi için belirlenen kalite, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyeti kriter grubunun toplam puanı : Sağlık tesisinin eğitim kriter grubundan aldığı toplam puan : Sağlık tesisi için belirlenen eğitim kriter grubunun toplam puanı : Sağlık tesisinin izlem, veri doğrulama, kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme ve genel değerlendirme kriter grubundan aldığı toplam puan : Sağlık tesisi için belirlenen izlem, veri doğrulama, kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme ve genel değerlendirme kriter grubunun toplam puanı Sağlık tesisi ve hastane yöneticisi karne puanı = x 1.000 Başhekim, başhekim yardımcıları ile bakım hizmetleri müdürü ve müdür yardımcıları karne puanı = x 1.000 İdari ve mali işler müdürü ve müdür yardımcıları ile Kurum tarafından belirlenen diğer müdür ve müdür yardımcıları karne puanı = x 1.000
4
Birlik karne puanının belirlenmesi
MADDE 9- (1) Birlikler, bünyelerinde hizmet veren sağlık tesislerinin karne puanları ile birlik hedeflerini gerçekleştirme başarıları dikkate alınarak değerlendirilir.
(2) Birlik hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmesi için verilen süreler Kurumca belirlenerek genel sekretere bildirilir. Birlik hedefleri için belirlenen göstergeler ile bu göstergelerin puanları Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(3) Birlik hedefleri 1.000 puan üzerinden değerlendirilir.
(4) Birlik karne puanı, sağlık tesisleri karne puanlarının ağırlıklı ortalamalarının %70’i ile birlik hedefleri başarı puanının %30’u toplanarak hesaplanır.
(5) Birlik karne ve ara karne puanlarının hesaplanmasında sağlık tesisleri için kullanılacak ağırlık katsayıları her dönem Birlik Değerlendirme Komisyonunun görüşü üzerine Kurum Başkanı tarafından belirlenir.
(6) Birliklerin geçici ve başlangıç karnelerinin oluşturulmasında sağlık tesisleri karne puanlarının ağırlıklı ortalamaları hesaplanırken Tablo-2’deki ağırlık katsayıları esas alınır.
Tablo-2: Birlik Geçici ve Başlangıç Karnesi İçin Kullanılacak Olan Sağlık Tesisi Ağırlık Katsayıları Sağlık Tesisi Rolü Ağırlık Katsayısı A1 6,0 A1-Dal 5,5 A2 5,0 A2-Dal 4,5 B 4,0 C 3,0 D 2,0 E1 1,0 ADSH 2,5 ADSM 2,0
(7) Birlik geçici ve başlangıç karnesi oluşturulurken geleceğe yönelik belirlenen hedef ve stratejilerin puanı ara karne oluşturuluncaya kadar hesaplamada dikkate alınmaz. Bu durumda sağlık tesisleri karnelerinin ağırlıklı puan ortalamaları, birlik geçici ve başlangıç karne puanı olarak kabul edilir.
(8) Birlik karnesi aynı zamanda genel sekreterin karnesidir. Başkanların karne puanları belirlenirken;
a) Tıbbi hizmetler başkanı için; birlik genelindeki sağlık tesislerinin tıbbi kriter grubu puanlarının ağırlıklı ortalaması %80, diğer kriter grubu puanları %20,
b) İdari hizmetleri başkanı için; birlik genelindeki sağlık tesislerinin idari kriter grubu puanlarının ağırlıklı ortalaması %80, diğer kriter grubu puanları %20,
c) Mali hizmetler başkanı için; birlik genelindeki sağlık tesislerinin mali kriter grubu puanlarının ağırlıklı ortalaması %70, diğer kriter grubu puanları %30,
oranında etki eder.
(9) Birlik karne puanı ile genel sekreter ve birlik başkanlarının karne puanlarının hesaplanma yöntemi Tablo-3’de gösterilmiştir.
5
Tablo-3: Birlik ve Birlik Başkanlarının Karne Puanının Hesaplanması BH : Birlik hedefini gerçekleştirme başarısı : Sağlık tesisinin karne puanı (i=1,2,3,….n) k : Sağlık tesisinin rolüne göre katsayısı : Sağlık tesislerinin karne puanlarının ağırlıklı ortalaması ( ) ( ) : Birlikteki sağlık tesislerinin tıbbi kriter grubundan aldığı puanların ağırlıklı ortalaması : Birlikteki sağlık tesislerinin idari kriter grubundan aldığı puanların ağırlıklı ortalaması : Birlikteki sağlık tesislerinin mali kriterlerden aldığı puanların ağırlıklı ortalaması : Birlikteki sağlık tesislerinin eğitim, kalite, hasta ve çalışan güvenliği kriterleri ile izlem ve veri doğrulama kriterlerinden aldığı puanların ağırlıklı ortalaması Tıbbi hizmetler başkanı karne puanı = ( ) ( ) İdari hizmetler başkanı karne puanı = ( ) ( ) Mali hizmetler başkanı karne puanı = ( ) ( )
MADDE 10- Birlik ve sağlık tesisi karne puanı belirlenirken herhangi bir göstergede;
(1) Bakanlık veya Kurum planlamasının bulunmaması,
(2) Birliğin veya sağlık tesisinin ilgili göstergeden Kurumca muaf tutulması,
(3) Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre değerlendirmenin yapılmaması,
hallerinde planlaması bulunmayan, muaf tutulan veya değerlendirilmeyen göstergeler hesaplamaya dahil edilmez.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Başarı Gruplarının Belirlenmesi
Birlik, sağlık tesisleri ve birlik yöneticilerinin başarı gruplarının belirlenmesi
MADDE 11- (1) Karne puanları dikkate alınarak birlik, sağlık tesisleri ve birlik yöneticileri için (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde başarı grupları belirlenir. Başarı gruplarının belirlenmesinde tablo 4’de belirlenen puan aralıkları dikkate alınır.
Tablo 4: Kurumsal ve Bireysel Başarı Grupları
Puan Aralığı
Başarı Grubu
800 ≤ karne puanı ≤ 1.000
A
700 ≤ karne puanı < 800
B
600 ≤ karne puanı < 700
C
500 ≤ karne puanı < 600
D
karne puanı < 500
E
(2) Kurumca yapılan değerlendirme sonuçlarına göre birliğin;
a) Başarı grubunun düşürülmesi,
6
b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması,
c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması,
ç) Bünyesindeki sağlık tesislerinden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi,
d) (E) grubu olarak devralınan sağlık tesisinin ikinci değerlendirmede bir üst gruba çıkarılamaması,
hallerinde Kurumca genel sekreterin görevine son verilir. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin sağlık tesisi ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise genel sekreterce hastane yöneticisinin görevine son verilir.
(3) Başarısızlık sebebiyle genel sekreterin değişmesi halinde birlik başkanlarının ve başarısızlığa sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer.
(4) Kurumca Tablo-4’de yer alan puan aralıkları dikkate alınarak hesaplanan bireysel başarı gruplarına göre aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi durumunda genel sekreter ve hastane yöneticisi dışında kalan birlik yöneticilerinin görevine de son verilir:
a) Başarı grubunun düşmesi.
b) (D) başarı grubunda devralınması halinde üçüncü değerlendirmede bir üst başarı grubuna çıkarılamaması.
c) (E) başarı grubunda devralınması halinde ikinci değerlendirmede bir üst başarı grubuna çıkarılamaması.
(5) Kritik verimlilik göstergesinden puan alamayan veya belirlenen kritik hedefin altında kalan birlik veya sağlık tesislerine bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Kurumca süre verilebilir. Bu süre boyunca ilgili sağlık tesisi karne puanı %10 noksan hesaplanır.
(6) Birlik hedefleri için belirlenen kritik verimlilik göstergelerinde, verilen sürede düzelme sağlanamadığı taktirde birliğin grubuna bakılmaksızın Kurum tarafından genel sekreterin görevine son verilir.
(7) Kurumca belirlenen sürede kritik verimlilik gösterge puanlarında düzelme sağlanamadığı taktirde sağlık tesisinin grubuna bakılmaksızın ilgili hastane yöneticisinin görevine son verilir.
(8) Değerlendirme sırasında görevlerinde altı ayını doldurmayan birlik yöneticileri, bir sonraki değerlendirme dönemine tabii tutulur.
(9) Kritik verimlilik göstergeleri birliğin kuruluş tarihinden itibaren Kurum tarafından aylık olarak izlenir ve karne dönemlerine bağlı kalınmaksızın sonuç doğurur.
(10) Aşağıdaki şartların varlığı halinde birlik ve/veya sağlık tesislerinin değerlendirme usul ve esasları Birlik Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir:
a) Doğal afet ve olağanüstü hâller.
b) Hizmete yeni açılan sağlık tesisleri.
c) Hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla birleştirilen sağlık tesisleri.
ç) Kurumca rolü değiştirilen sağlık tesisleri.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yerinde Değerlendirme ve Komisyonlar
Yerinde değerlendirme
MADDE 12- (1) Kurumca belirlenen periyotlarda karne göstergelerinin yerinde değerlendirilmesi, sağlık tesislerince bildirilen verilerin doğruluğunun teyidi ve kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek üzere, birlik gözlem ekipleri kurulur.
7
(2) Yerinde değerlendirmenin usul ve esasları ile birlik gözlem ekiplerinin nitelikleri, Kurum tarafından yayımlanacak olan ‘Birlik Değerlendirme El Kitabı’nda belirlenir.
(3) Birlik gözlem ekipleri, birlik Değerlendirme Komisyonu veya Birlik İzleme Komisyonunca “yerinde değerlendirilmesi” kararı verilen sağlık tesislerini değerlendirmek üzere Kurum tarafından görevlendirilir.
(4) Yerinde değerlendirme sağlık denetçilerine ve diğer kamu veya özel kuruluşlara da yaptırılabilir.
(5) Yerinde değerlendirme yapan birlik gözlem ekipleri veya sağlık denetçileri, görevlendirildikleri tarihten itibaren 10 iş günü içinde gözlem raporlarını ilgili komisyona sunar.
(6) Birlik genel sekreteri ve/veya sağlık tesisi yöneticileri birlik gözlem ekiplerine görevleri süresince her türlü yardım ve kolaylığı sağlar.
Komisyonların teşekkülü
MADDE 13- (1) Kurum bünyesinde; göstergelerin izlenmesi ve takibi işlemlerini yürütmek üzere Birlik İzleme Komisyonu, 15 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ise Birlik Değerlendirme Komisyonu kurulur.
Birlik İzleme Komisyonu
MADDE 14- (1) Birliklerin ve sağlık tesislerinin karne göstergelerini izlemek üzere Kurum bünyesinde Birlik İzleme Komisyonu kurulur.
(2) Komisyon;
a) İzleme Ölçme Değerlendirme Başkan Yardımcılığından biri Verimlilik Daire Başkanı olmak üzere iki,
b) Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığından bir,
c) İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığından bir,
ç) Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığından bir,
olmak üzere beş daire başkanından oluşur. İhtiyaç halinde komisyona Kurum başkanı tarafından iki daire başkanı daha görevlendirilebilir.
(3) Komisyona Verimlilik Daire Başkanı başkanlık yapar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
(4) Komisyon; Verimlilik Daire Başkanlığınca aylık olarak izlenen Birlik ve/veya Sağlık tesislerinden gerekli görülenlerinin durumlarını gözden geçirmek üzere en az üç ayda bir üyelerin tamamının katılımı ile toplanır.
(5) İhtiyaç halinde ilgili birlik genel sekreteri ve/veya hastane yöneticisi komisyona davet edilir. Komisyon gerekli gördüğü kişilerden görüş alabilir.
(6) Komisyonca gerekli görüldüğünde sağlık tesisi veya birlik yerinde değerlendirilir.
(7) İzleme esnasında karne göstergeleri yönünden uyumsuzluk/uygunsuzluk olduğu düşünülen birlik ve sağlık tesisleri, karar verilmek üzere Birlik Değerlendirme Komisyonuna sevk edilir.
(8) Birlik İzleme Komisyonunun sekretarya iş ve işlemleri Verimlilik Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Birlik Değerlendirme Komisyonu
MADDE 15- (1) Kurum Bünyesinde;
a) Karneden gösterge çıkarma, yeni gösterge ekleme, göstergelerin kriter gruplarında ve gösterge puanlarında değişiklik işlemlerini yürütmek,
8
b) On dördüncü maddenin yedinci fıkrasına göre komisyona sevk edilen konuları karara bağlamak,
c) Kritik verimlilik göstergelerinden puan alınamadığı durumlarda birlik tarafından yapılan itiraz başvurularını değerlendirmek,
ç) Başarısızlığın karne puanlarına bağlı olduğu durumlarda birlik tarafından yapılan itiraz başvurularını değerlendirmek üzere Birlik Değerlendirme Komisyonu kurulur.
(2) Komisyon aşağıda belirtilen görevlilerin katılımıyla oluşur:
a) Kurum Başkanı.
b) İzleme Ölçme Değerlendirme Başkan Yardımcısı veya görevlendireceği daire başkanı.
c) Finans Hizmetleri Başkan Yardımcısı veya görevlendireceği daire başkanı.
ç) İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı veya görevlendireceği daire başkanı.
d) Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı veya görevlendireceği daire başkanı.
e) 1. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri.
f) Verimlilik Daire Başkanı.
(3) Yedi kişiden müteşekkil komisyona Kurum Başkanı, katılmadığı durumlarda ise İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
(4) Komisyon, itirazları değerlendirmek üzere veya gerekli görülen hallerde tüm üyelerin katılımı ile toplanır.
(5) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
(6) Birlikler tarafından değerlendirme dönemi içerisinde yapılan itiraz başvurularında Ek-3 sayılı İtiraz Başvuru Formu kullanılır.
(7) Komisyon, değerlendirmelerini on beş gün içerisinde karara bağlar. Komisyon, itiraz başvurularına istinaden yaptığı değerlendirme sonucunda “reddetme, yerinde değerlendirme, muaf tutma, yeni hedef belirleme ve/veya ek süre verme” kararlarından birini verir. “Yerinde değerlendirme, yeni hedef belirleme ve/veya ek süre verme” kararlarından birinin kabul edilmesi halinde, komisyon nihai kararını yerinde değerlendirme veya ek süre sonrasında verebilir.
(8) Komisyon kararları ilgili birlik sekreterine bildirilir.
(9) İhtiyaç halinde ilgili birlik genel sekreteri ve/veya hastane yöneticisi komisyona davet edilebilir.
(10) Komisyonun sekretarya iş ve işlemleri Verimlilik Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Geçici Madde 1- (1) Birliklerin kuruluş aşamasında geçici karneler, 2013 yılı Ocak ayında ise başlangıç karneleri düzenlenir.
(2) İlk ara karneler 2013 yılının ilk altı aylık verileri kullanılarak 2013 yılının Temmuz ayında; karneler ise 2013 yılının verileri kullanılarak 2014 yılının Ocak ayında oluşturulur.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönerge Bakan onayını müteakîp yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
9
EKLER
Ek-1 Sayılı Cetvel: Sağlık Tesisi Kriter Grupları, Karne Göstergeleri ve Gösterge Puanları
Kriter Grubu Gösterge Adı Gösterge Puanı Tıbbi Acil servis müracaat yoğunluğu 50 Acilden sevk edilen hasta oranı * 100 Acil etkinlik skoru 100 Poliklinik etkinlik skoru 100 Hasta yatışları 100 Yataklı servis etkinlik skoru 100 Ameliyat etkinlik skoru 100 Yoğun bakım yatak kullanımı 150 Laboratuvar bekleme süresi * 100 Görüntüleme bekleme süresi * 100 İdari Hastanenin rolünü karşılama oranı * 100 Bakanlık acil servis planlamasına uygunluk * 100 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon * 100 Klinisyen hekim başına aktif muayene odası temin oranı * 100 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kullanımı * 100 Sağlık bilgi sistemlerine veri gönderimi 100 Yatak kullanımı 100 Ameliyat masası başına günlük ameliyat sayısı 100 Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) * 50 16:00-08:00 saatleri arası yatan hasta başına düşen sağlık personeli sayısı (hemşire, ebe, sağlık memuru) 50 Sağlık hizmetleri için kullanılan kapalı alan / toplam kapalı alan 50 Enerji sarfiyatı 50 Mali Toplam tahakkuk geliri / toplam gider 150 Net borç / net hizmet tahakkuk tutarı 200 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı * 70 Gider bütçesi gerçekleşme oranı* 80 Borçluluk süresi 100 Tahakkukların muhasebeleştirilme süresi * 100 Mevcut stok tutarı / aylık ortalama tüketim tutarı 100 Hasta maliyetleri 100
Global bütçe dışı diğer tahsilat / Global bütçe dışı diğer tahakkuk 100 Eğitim Genel Eğitimler Kişiler arası iletişim * Hasta hakları ve güvenliği Çalışan hakları ve güvenliği El hijyeni Temizlik* CPR Bölüm bazlı eğitimler 300 Sertifikalı çalışan durumu 200 Tıbbi eğitimler Eğitim Araştırma Hastanelerinde eğitim görevlisi başına makale puanı Eğitim Araştırma Hastanelerinde poliklinik (Acil servis Sarı ve Kırmızı alanlar dahil) yapan uzman hekim oranı * Asistan ve öğrenci eğitimleri 500 Kalite, Memnuniyet, hasta ve çalışan güvenliği Hastane kalite standartları puanı 200 Hasta ve çalışan güvenliği puanı 150 Hasta memnuniyet oranı * 100 Çalışan memnuniyet oranı * 100 Ek ödeme dağıtım oranı* 100 Yoğun bakım enfeksiyon puanı 150 Klinik kalite * 200 İzlem, veri doğrulama ve kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme Birlik Değerlendirme El Kitabına göre gözlemciler tarafından yapılan değerlendirme * 1.000
* Sağlık tesisi için kritik verimlilik göstergesi
10
Ek-2 Sayılı Cetvel: Birlik Hedefleri Gösterge Mevcut Durum Birlik Hedefi Verilen Süre Gösterge Puanı Personel dağılımı * 75 Sezaryen oranı (primer, mükerrer) * 50 360o performans değerlendirme uygulanması 50 Birlik ve/veya il dışı sevkler * 75 Özellikli sağlık hizmetleri ve yatırım planlaması * 250 Birlik geneli yoğun bakım planlaması Diyaliz hizmetleri planlaması Yanık tedavi merkezi/ünitesi planlaması Kardiyo-vasküler cerrahi planlaması El cerrahisi hizmetleri Robotik cerrahi planlaması Toplum Ruh Sağlığı Merkezi planlaması Evde sağlık hizmetleri planlaması Genetik tanı ve tedavi planlaması Kemik iliği-organ nakli planlaması Kapsamlı onkoloji merkezi planlaması Kemoterapi-Radyoterapi planlaması Nükleer tıp, Pet-CT planlaması Perinatal merkez planlaması Hiperbarik oksijen tedavi merkezi planlaması Robotik yürüme-rehabilitasyon planlaması ROP Tanı-Tedavi Planlaması Kurumca belirlenen diğer sağlık hizmeti planlamaları ve yatırımlar Birlik gözlemci raporu * 500
* Birlik geneli için kritik verimlilik göstergesi
11
Ek-3 Sayılı Cetvel: İtiraz Başvuru Formu İtiraz Başvuru Formu Birlik adı : Sağlık tesisi adı : İtiraz edilen dönem : İtiraz alanı Birlik  Karne puanı  Kritik verimlilik göstergesi  Gözlemci raporu Sağlık Tesisi  Karne puanı  Kritik verimlilik göstergesi  Gözlemci raporu İtiraz edilen gösterge / rapor İtiraz gerekçesi 1 2 3 .. Tarih ….. / ….. / ……. Genel Sekreter Adı, soyadı, imzası ……………………….

kamu
hastane
birlikleri
verimlilik
değerlendirmesi
hakkında
yönerge
Yorum (1)
se
Hastaneler şirket değildir, başarı kriterleri çok farklıdır ve istatistiklerin ötesinde değerlendirme gerektirir..Alım satım ise teknik bir konudur, beceri gerektirmeyen ticari bir konudur, başarı değildir. Hastane olarak kar edersiniz ama yaptığınız bir işe yaramayabilir.
2
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir