Medimagazin logo

Yazın vazgeçilmezi klimalardaki büyük tehlike

Ya­zın vaz­ge­çil­me­zi olan kli­ma­lar, bir tür za­tür­re olan lej­yo­ner has­ta­lı­ğı­na ne­den ola­bi­li­yor. Evi­niz­de, ara­ba­da kli­ma kul­la­nı­yor, pla­za­lar­da ça­lı­şı­yor, AV­M’­ler­de çok za­man ge­çi­ri­yor­sa­nız za­tür­re ris­ki ile kar­şı kar­şı­ya­sı­nız de­mek­tir
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ
Yazın vazgeçilmezi klimalardaki büyük tehlike
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Kli­ma yo­luy­la bu­la­şan lej­yo­ner has­ta­lı­ğı, di­ğer za­tür­re­ler­den fark­lı ola­rak ak­ci­ğer­de yo­ğun­la­şan so­run­lar­dan da­ha çok kas ağ­rı­la­rı, hal­siz­lik, ateş gi­bi be­lir­ti­le­re bas­kın çı­kı­yor.
 
Kli­ma­nın te­miz­li­ği ih­mal edi­len fil­tre­le­rin­de üre­yen bak­te­ri­ler, ço­ğa­lıp, or­tam­da­ki ha­va­ya hız­la ya­yı­la­rak za­tür­re va­ka­la­rın­da rol alı­yor.
 
LEJYONLER HASTALIĞI NEDİR?
 
Le­gi­onel­le Pne­umop­hi­li­a ad­lı bir bak­te­ri­nin se­bep ol­du­ğu, bir za­tür­re tü­rü olan lej­yo­ner has­ta­lı­ğı, sal­gın­la­ra ne­den ola­bil­di­ği gi­bi, ki­şi­le­ri tek tek et­ki­le­yen va­ka­la­ra da ne­den ola­bi­li­yor. Kli­ma­la­rın fil­tre sis­tem­le­rin­de ken­di­ne üre­mek için uy­gun or­tam bu­lan bak­te­ri­ler, kli­ma­nın yay­dı­ğı ha­va so­nu­cu so­lu­num yol­la­rı­na ula­şı­yor.
 
KİMLER RİSK GRUBUNDADIR?
 
Otel, res­to­ran ve ben­ze­ri bü­yük ve ha­va­lan­dır­ma­ya ih­ti­yaç du­yu­lan yer­ler­de ça­lı­şan­la­rın bu has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­ma ko­nu­sun­da da­ha bü­yük risk gru­bun­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Em­sey Hos­pi­ta­l’­dan Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Si­nan Gür­kan, “An­cak, özel­lik­le yaz ay­la­rın­da ara­ba­ya bi­nen, evin­de kli­ma ça­lış­tı­ran, AV­M’­ler­de za­man ge­çi­ren pek çok ki­şi için de risk söz ko­nu­su­du­r” de­di.
 
Ek­lem, kas ağ­rı­sı, hal­siz­lik ya­par
 
Lej­yo­ner has­ta­lı­ğı­nın ti­pik olan ve kı­şın kar­şı­la­şı­lan za­tür­rre­den fark­lı ba­zı özel­lik­le­rinin mevcut olduğunu söyleyen Dr. Sinan Gürkan şu bilgileri paylaştı:
 
Direkt yü­ze, göğ­se gel­me­me­li
 
“Ör­ne­ğin; ak­ci­ğer­de ya­şa­nan yo­ğun tah­ri­bat ye­ri­ne sık­lık­la ek­lem ve kas ağ­rı­la­rı, hal­siz­lik, ateş, baş ağ­rı­sı, uy­ku­ya dal­ma­da güç­lük gi­bi be­lir­ti­ler var­dır. Bun­la­rın ya­nı sı­ra; ök­sü­rük, kon­san­tras­yon­da güç­lük, mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, is­hal de gö­rü­le­bi­lir.
 
Araç­lar­da ve ev­ler­de­ki kli­ma­la­rın di­rekt yü­ze ve göğ­se vur­ma­ya­cak şe­kil­de ayar­lan­ma­sı, yo­ğun za­man ge­çi­ri­len ev ve iş yer­le­rin­de­ki kli­ma­la­rın fil­tre ba­kım ve te­miz­lik­le­ri­nin be­lir­li ara­lık­lar­la ya­pıl­ma­sı bu an­lam­da ol­duk­ça önem­li­dir.”
 
Zatürre nedir? Nasıl oluşur?
 
 Za­tür­re; ak­ci­ğer­le­rin bak­te­ri, vi­rüs gi­bi mik­rop­lar­la olu­şan il­ti­ha­bı ola­rak ta­nım­la­nı­yor. Ha­va yol­la­rı il­ti­ha­bı bron­şit, ha­va ke­se­cik­le­ri­nin il­ti­ha­bı da za­tür­re ola­rak anı­lı­yor.
 
 Dün­ya­da sık gö­rü­len ve en faz­la ölü­me ne­den olan has­ta­lık­lar­dan bi­ri olan za­tür­re, gü­nü­müz­de an­ti­bi­yo­tik­le­rin yay­gın kul­la­nı­mı ve aşı­la­ma prog­ram­la­rı­na rağ­men hâ­lâ et­kin ve ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da 5. sı­ra­da.
 
So­lu­du­ğu­muz ha­va­da ok­si­jen, göz­le gö­rül­me­yen sa­yı­sız par­ti­kül­ler ya­ni toz zer­re­cik­le­ri ve mik­rop­lar var. Has­ta bir ki­şi ök­sü­rük­le 3500, hap­şı­rık ile 40 bin dam­la­cık sa­çar. Bu dam­la­cık­la­rın 10 mik­ron­dan bü­yük olan­la­rı bu­run ve bo­ğaz­da ka­lır.
 
ATEŞ, ÜŞÜME, ÖKSÜRÜK
 
Sağ­lık­lı ki­şi­le­rin ak­ci­ğer­le­rin­de bu­lu­nan ken­di­ne özel sa­vun­ma me­ka­niz­ma­la­rı bun­la­rı yok eder. Sa­vun­ma me­ka­niz­ma­la­rı ye­ter­siz ol­du­ğun­da ise mik­rop­lar yer­le­şir, ço­ğa­lır ve za­tür­re olu­şur.
 
Za­tür­re has­ta­la­rı dok­to­ra ateş, üşü­me, tit­re­me, ök­sü­rük, bal­gam, iş­tah­sız­lık, baş ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma, bo­ğaz, kas, ka­rın ağ­rı­sı hat­ta is­hal şi­ka­yet­le­riy­le ge­le­bi­lir­.
 
Vakaların yüzde 80’inde öksürük vardır. Hastada yüzde 40 batıcı yan ağrı olur. Bu durumda iltihap akciğer zarına ulaşmış de­mek­tir. 65 yaş üs­tü ki­şi­ler­de, zi­hin bu­la­nık­lı­ğı ve so­lu­num sa­yı­sın­da ar­tış za­tür­re işa­re­ti ola­bi­lir.
yazın
vazgecilmezi
klimalardaki
büyük
tehlike
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir