Medimagazin logo

Kış kilolarından kurtulmak için yeşil çay tüketin

Ya­za form­da gir­mek için ba­har ay­la­rın­da me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dır­mak ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Fi­to­te­ra­pist Prof. Dr. Er­dem Ye­şi­la­da, “Kı­şın al­dı­ğı­nız faz­la ki­lo­la­rı ver­mek için ye­şil ça­yın yağ ya­kı­cı ve an­ti­ok­si­dan et­ki­sin­den ya­rar­la­na­bi­lir­si­ni­z” dedi.
Kaynak: BUGÜN
Kış kilolarından kurtulmak için yeşil çay tüketin
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Kış gün­le­rin­de da­ha dur­gun ge­çen ya­şan­tı­nın me­ta­bo­liz­ma­da ya­vaş­la­ma­ya se­bep ol­du­ğu­nu söy­le­yen Dr. Er­dem Ye­şi­la­da, me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dır­mak için ba­har ay­la­rı­nın iyi bir fır­sat ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ye­şil ça­yın güç­lü bir an­ti­ok­si­dan de­po­su ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Prof. Ye­şi­la­da, “İ­çin­de bu­lu­nan ka­fe­in tü­rev­le­ri ne­de­niy­le fi­zik­sel hal­siz­li­ği gi­de­ri­ci ve ener­ji ve­ri­ci bir içe­cek ola­rak bi­lin­mek­te­dir. Ka­fe­in tü­rev­le­ri id­rar ar­tı­rı­cı et­ki­si ile yi­ne vü­cut­ta öde­min sö­kül­me­si­ne yar­dım­cı olur.Ye­şil çay, yağ ya­kı­cı ve gli­ko­je­no­li­tik özel­lik­te­dir. Yağ ya­kı­cı et­ki­si kli­nik ça­lış­ma­lar ile de or­ta­ya ko­nul­muş­tu­r” di­ye ko­nuş­tu.
kış
kilo
kurtulmanın
yolu
yeşil
çay
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir