Medimagazin logo

Kadınları gebelik şansını yüzde 10'a düşüren yaş dönemi

Do­ğum plan­la­rı­nı er­te­le­yen ka­dın­la­rı ba­zı olum­suz­luk­lar bek­li­yor. 35 ya­şın­dan son­ra ge­be­lik şan­sı­ yüz­de 10’la­ra dü­şü­yor ve ço­ğul ge­be­lik­ler ar­tı­yor
Kaynak: BUGÜN
Kadınları gebelik şansını yüzde 10'a düşüren yaş dönemi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Do­ğur­gan­lık için en ve­rim­li yıl­lar 20’li yaş­lar iken, ar­tan yaş­la bir­lik­te üre­me hı­zın­da be­lir­gin bir azal­ma ya­şa­nı­yor. An­cak gü­nü­müz­de ka­dın­lar ha­yat­la­rı­nı dü­ze­ne koy­mak ve ka­ri­yer plan­la­rı­nı er­te­me­le­mek için do­ğum plan­la­rı­nı ile­ri­ki yaş­la­ra er­te­li­yor. Bu da 30 ya­şın üze­rin­de­ki  ka­dın­lar­da ge­be­lik is­te­min­de es­ki yıl­la­ra oran­da bü­yük bir ar­tış ya­şan­ma­sı­na ne­den olu­yor. 20’li yaş­lar­da her ay için ge­be­lik şan­sı yüz­de 20-25 ci­va­rın­da iken, 35 ya­şın­dan son­ra bu ora­nın yüz­de 10’la­ra düş­tü­ğü­nü be­lir­ten Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Ka­dın Has­ta­lık­la­rı ve Do­ğum Uz­ma­nı Op. Dr. Zey­nep Yıl­maz bu ora­nın 40 ya­şın­dan son­ra ise yüz­de 5’le­re ka­dar in­di­ği­ni söy­le­di.
 
5 KADINDAN 2’Sİ GEBE KALIYOR
 
35 ya­şın­dan son­ra da­ha be­lir­gin ol­mak üze­re, 30’lu yaşlardan sonra doğurganlığın azalmaya başladığını anlatan Dr. Yılmaz, “Buradaki en belirgin neden yumurtalıklarda genetik olarak sağlıklı, kaliteli yumurta sayısının azalmasıdır. 40 yaşından sonra çocuk sahibi olmak isteyen her  5 kadından ancak 2’sinin gebe kalması mümkün­dür. Tüp be­bek de­ne­me­le­rin­de ise 40 yaş üs­tün­de ge­be­lik oran­la­rı ge­li­şen tek­no­lo­ji­le­re rağ­men ma­ale­sef çok art­ma­mış­tı­r” de­di.
 
YUMURTA SAYINIZ AZALINCA
 
35 yaşın üzerinde olan ve gebelik planlayan anne adaylarını çoğul gebelikler konusunda uyaran Dr. Yılmaz “Yaş arttıkça, yumurtalıklarınızda yumurta sayısının azalmasına bağlı olarak, vücudunuz yumurtlamanızı sağlayan hormonu daha fazla üretir, birden fazla yumurta üretilip atılabilir ve döllenme gerçekleşirse çoğul gebelikler meydana gelebilir” dedi.   
kadınların
gebelik
şansı
ileri
yaşta
düşüyor
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir