Medimagazin logo

İşte kalp krizini tetikleyen risk faktörleri

Ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da ilk sı­ra­da yer alan kalp ra­hat­sız­lık­la­rı­na kar­şı ba­zı dav­ra­nış­la­rın son­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. İş­te kalp kri­zi­ni te­tik­le­yen risk fak­tör­le­ri...
Kaynak: BUGÜN gazetesi
İşte kalp krizini tetikleyen risk faktörleri
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Sağ­lık so­run­la­rı ara­sın­da kalp ilk sı­ra­da ge­li­yor. Ön­le­ne­bi­lir bir has­ta­lık ol­ma­sı­na kar­şın ba­zı alış­kan­lık­la­rı ter­k et­me­mek kriz ris­ki­ni ar­tırı­yor. Özel Med­li­ne Ay­dın Has­ta­ne­si­’n­den Kar­di­yo­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Fa­tih Çam bu alış­kanlık­la­rı şöy­le özet­le­di:
 
SİGARA
 
Si­ga­ra, kalp ra­hat­sız­lık­la­rı­nın da en önem­li ne­den­le­ri ara­sın­da yer alır ve kalp ra­hat­sız­lık­la­rı ris­ki­ni iki kat ar­tı­rır. Si­ga­ra du­ma­nıy­la bir­lik­te vü­cu­da bin­ler­ce ze­hir­li mad­de gi­rer, bu mad­de­ler da­ma­rın ya­pı­sı­nı bo­zar ve er­ken tı­kan­ma­sı­na ne­den olur. Tüm bu ne­den­ler­den do­la­yı; si­ga­ra içi­yor­sa­nız bı­rak­ma­lı, içi­len or­tam­lar­dan uzak dur­ma­lı­sı­nız.
 
SAĞLIKSIZ BESLENME
 
Yan­lış bes­len­me alış­kan­lık­la­rı kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­nın en önem­li te­tik­le­yi­ci­le­rin­den. Bu ne­den­le seb­ze ve mey­ve ağır­lık­lı bir bes­len­me­yi ter­cih et­me­li­si­niz. Kır­mı­zı et ye­ri­ne be­yaz; kı­zart­ma ye­ri­ne ız­ga­ra gı­da­la­rı tü­ket­me­li­si­niz. Den­ge­li ve sağ­lık­lı bes­len­me; kalp ra­hat­sız­lık­la­rı­nın önem­li bir ne­de­ni olan ko­les­ter­olün de den­ge­len­me­si için öne­mi­lidir.
 
ŞİŞMANLIK
 
Obe­zi­te te­da­vi edil­me­di­ğin­de hi­per­tan­si­yon, ko­les­te­rol yük­sek­li­ği ve şe­ker has­ta­lı­ğı gi­bi kalp da­mar has­ta­lı­ğı­nın da ris­ki­ni ar­tı­rır. Bu ne­den­le ki­şi­le­rin ide­al ki­lo­la­rı­na sa­hip ol­ma­la­rı ve onu ko­ru­ya­bil­me­le­ri çok önem­li­dir.
 
HAREKETSİZ YAŞAM
 
Yaş ve ki­lo ay­rı­mı yap­ma­dan her­ke­sin ken­di­ne uy­gun bir eg­zer­siz be­lir­le­ye­rek bu eg­zer­si­zi ya­şam bi­çi­mi ha­li­ne ge­tir­me­si ge­re­kir. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, ha­re­ket­siz bir ya­şa­mın kalp has­ta­lık­la­rı açı­sın­dan en önem­li risk fak­tö­rü ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Özel­lik­le otu­ra­rak ça­lı­şan­lar ani kalp kri­zi açı­sın­dan da­ha yük­sek risk al­tın­da­dır.  
 
STRES
 
Yük­sek stres vü­cut di­ren­ci­nin düş­me­si­ne se­bep olur. Vü­cut stre­se ad­re­na­lin hor­mo­nu sa­lı­nı­mı­nı ar­tı­ra­rak ya­nıt ve­rir. Bu da kalp ve so­lu­num hı­zı­nın art­ma­sı­na ve tan­si­yo­nun yük­sel­me­si­ne se­bep olur. Tan­si­yon, ko­les­te­rol, kalp ra­hat­sız­lık­la­rı gi­bi bir­çok ra­hat­sız­lı­ğın ne­den­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan stres ile mü­ca­de­le ede­bil­mek de çok önem­li­dir.
kalp
krizini
tetikleyen
faktörler
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir