Medimagazin logo

Hem ruhu hem beyni gençleştiren besinler

'Eyvah unuttum!’ Gün içinde çoğumuzun başına gelen unutkanlık sorununu besinlerle önlemek mümkün.
Kaynak: BUGÜN
Hem ruhu hem beyni gençleştiren besinler
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Di­ye­tis­yen El­van Oda­ba­şı Ka­nar unut­kan­lık so­ru­nu­nun gi­de­rek alt yaş grup­la­rı­na in­di­ği­ni, bu­nun en bü­yük ne­de­ni­nin de mo­dern ya­şa­mın ge­tir­di­ği yo­ğun­luk, te­laş ve bes­len­me­de­ki yan­lış­lar ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ka­nar, unut­kan­lık so­ru­nu ya­şa­yan­la­ra bey­ni genç tu­tan yi­ye­cek lis­te­si ver­di...
 
B12 tak­vi­ye­si alın!
 
D vi­ta­mi­ni bey­nin genç kal­ma­sı­nı sağ­lar. Her gün 15 da­ki­ka gü­neş­le­nin ya da 1000IU D vit3 tab­le­ti kul­la­nın. E vi­ta­mi­ni en te­mel an­ti­ok­si­dan­lar­dan. Özel­lik­le ta­hıl­lar­da bol­ca var. Bu ne­den­le bul­gur, es­mer pi­rinç, ka­ra­buğ­day, çav­dar, ki­no­a, yu­laf gi­bi be­sin­le­re gün­lük di­ye­ti­niz­de mut­la­ka yer ve­rin. Bey­nin yaş­lan­ma­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız her öğün­de en az 1 di­lim ek­mek tü­ke­tin. Unut­ma­yın, ek­mek­siz di­yet bey­nin yaş­lan­ma­sı­na ne­den olu­yor! Po­li­fe­nol içe­ri­ği yük­sek kır­mı­zı mey­ve­ler de bey­ni genç tu­tan be­sin­ler ara­sın­da.  B12 vi­ta­mi­ni; et, ta­vuk, ba­lık, süt, yu­mur­ta gi­bi hay­van­sal kay­nak­lı be­sin­ler­de var.   Haf­ta­da 3 gün B12 kay­nak­la­rın­dan fay­da­la­na­bi­lir­si­niz. Eğer ha­la B12 ek­sik­li­ği gö­rü­lü­yor­sa dok­to­ru­nu­zun re­çe­te­si ile B12 en­jek­si­yo­nu kul­la­nın. B12 en­jek­si­yo­nu ki­lo yap­mı­yor. Ak­si­ne vü­cu­dun di­yet mo­ti­vas­yo­nu­nu ar­tı­ra­rak kar­bon­hid­ra­tın ya­kıl­ma­sı­nı hız­lan­dı­rı­yor.
 
Ka­ka­o, ku­ru­ye­miş
 
Ce­viç hem E vi­ta­mi­ni hem de ome­ga-3’le be­yin hüc­re­le­ri­ni­ze sağ­lık, ve­ri­yor. Her gün kah­val­tı­da 2 tüm ce­viz tü­ke­tin. 1 tat­lı ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı ve bol li­mon ile tü­ke­te­ce­ği­niz bir ta­bak ha­vuç sa­la­ta­sı unut­kan­lı­ğı­nı­za ilaç gi­bi ge­lir. Ka­ka­o hem ru­hu hem bey­ni genç tu­tu­yor.   Ba­dem, ce­viz, yer fıs­tı­ğı yağ asi­di örün­tü­sü ba­kı­mın­dan zen­gin kay­nak­la­rı­mız­dan. Ara öğün ola­rak her gün 10 adet çiğ ba­dem tü­ke­tin, bey­ni­ni­zi genç tu­tun.
hafızaya
iyi
gelen
besinler
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir