Medimagazin logo

Günde 3 kupa biberiye çayı hazımsızlığa bire bir

Türk Fi­to­te­ra­pi Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ek­rem Se­zik, hem ha­zım­sız­lı­ğı ön­le­mek hem de an­ti­ok­si­dan et­ki için gün­de 2-3 ku­pa bi­be­ri­ye ça­yı iç­me­yi öner­di.
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ
Günde 3 kupa biberiye çayı hazımsızlığa bire bir
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Prof. Dr. Ek­rem Se­zik, bi­be­ri­ye yap­ra­ğı­nın kul­la­nım şe­kil­le­ri ve fay­da­la­rı ile il­gi­li şu bil­gi­le­ri ver­di: Bi­be­ri­ye yap­ra­ğı çok es­ki de­vir­ler­den be­ri de­ği­şik amaç­lar için kul­la­nıl­mış­tır, hât­tâ es­ki Yu­na­n’­da­ki tıp me­tin­le­rin­de ha­fı­za kuv­vet­len­di­ri­ci ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı ka­yıt­lı­dır. Av­ru­pa İlaç Ku­ru­mu, bi­be­ri­ye yap­ra­ğı­nın ha­zım­sız­lı­ğın be­lir­ti­le­ri­ni ha­fif­let­me ve sin­di­rim sis­te­min­de­ki ha­fif ka­sıl­ma­la­rı gi­de­ri­ci ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nı ka­bul et­mek­te­dir.
 
Son yıl­lar­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da an­ti­ok­si­dan, or­ta de­re­ce­de enf­la­mas­yon gi­de­ri­ci hât­tâ fa­re­ler­de­ki tü­mör­le­rin bü­yü­me­si­ni ya­vaş­la­tı­cı et­ki­le­ri­nin ol­du­ğu bu­lun­du. Özüt­le­ri sen­te­tik an­ti­ok­si­dan­la mu­ka­ye­se edi­le­bi­lir de­re­ce­de yük­sek an­ti­ok­si­dan et­ki­ye sa­hip. 1-2 gr. ka­ba par­ça­lan­mış bi­be­ri­ye yap­ra­ğı üze­ri­ne 150-250 ml. kay­nar su ilâ­ve edin, 5-10 da­ki­ka bek­le­tin sü­zün. Gün­de 2-3 de­fa içi­le­bi­lir.”
3
kupa
biberiye
çayı
hazımsızlığa bire bir
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir