Medimagazin logo

Göbek yağları kanser ve alzheimer riski oluşturuyor

Karın yağları; cilt altı yağlar ve karın içi yağlar olmak üzere iki şekilde görülüyor.
Kaynak: BUGÜN
Göbek yağları kanser ve alzheimer riski oluşturuyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Cilt altı yağ ‘sıkabildiğiniz’ yağ demek. İkinci tip ise çok daha tehlikeli ve yok edilmesi zor olan karın içi yağlar. Kalbe ve karaciğere yakınlığı nedeniyle iç yağlar, kalp, şeker, kanser ve Alzheimer’a kadar uzanan geniş hastalık yelpazesinde ciddi risk faktörü
 
“Düm­düz bir ka­rın, in­ce­cik bir be­le ka­vuş­mak ha­yal de­ğil... Her şey­den ön­ce bu he­de­fe ulaş­ma­ya ke­sin ka­rar ver­me­li­si­niz. ‘Ka­rar ver­me­k’ de­mek, dav­ra­nış de­ği­şik­li­ği­ni ba­şar­ma gü­cü de­mek...” Böy­le di­yor İç Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya ve ek­li­yor. “İş­te bu gü­cü or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nız an­da o im­ren­di­ği­niz man­ken­le­rin vü­cut­la­rı­na ka­vu­şa­cak­sı­nız de­mek­tir. İnan­mak de­mek, ba­şar­mak de­mek­tir!” İş­te Dr. Ka­ya­’dan düz bir ka­rın ve in­ce be­le sa­hip ol­mak için önem­li tü­yo­lar:
 
He­def be­den ima­ji be­lir­le­yin
 
Kla­sik bir mo­ti­vas­yon yön­te­mi­dir ama her za­man işe ya­rar! Çok be­ğen­di­ği­niz ve ün­lü bir kadı­nın boy fo­toğ­ra­fı­nı gö­zü­nü­zün önün­de tu­ta­rak işe baş­la­yın ve “Ben de böy­le bir vü­cu­da sa­hip ola­ca­ğım!” de­yin. Bak­tık­ça mo­ti­vas­yo­nu­nu­zu güç­len­di­re­cek, da­ha da hırs­la­na­cak­sı­nız. Unut­ma­yın, eğer bir he­de­fi­niz olur­sa, o he­de­fe gi­den yol­la­rı da ne ya­par eder bu­lur­su­nuz.
 
Vü­cut ti­pi­ni­zi öğ­re­nin
 
El­ma mı­sı­nız, ar­mut mu? Vü­cut ti­pi­niz, yağ­lan­ma eği­li­mi­niz ko­nu­sun­da si­ze fi­kir ver­cek­tir. Eğer el­may­sa­nız işi­niz bi­raz da­ha zor, çün­kü al­dı­ğı­nız her ki­lo gö­be­ği­niz­de ve bel çev­re­niz­de bi­ri­ke­cek­tir.
 
Eg­zer­si­zi eğ­len­ce­li kı­lın
 
Si­zi en çok eğ­len­di­ren fi­zik­sel fa­ali­ye­ti dü­şü­nün; dans et­mek mi, park­ta, bah­çe­de yü­rü­mek mi, spor sa­lo­nun­da ter at­mak mı.. Na­sıl ya­par­sa­nız ya­pın ama mut­la­ka ha­re­ket edin! Ama lüt­fe­n otur­ma­yın!
 
Vü­cu­dun su tut­ma­sı­na izin ver­me­yin
 
Da­mar için­den sı­zan sı­vı­nın cilt al­tın­da yer­leş­me­si­ne ‘ö­de­m’ de­nir. Öde­min en önem­li se­be­bi de aşı­rı tuz tü­ke­ti­mi­dir. Bu yüz­den siz siz olun, serp­ti­ği­niz tu­zu her ge­çen gün azalt­mak için ken­di­ni­zi eği­tin. En iyi ödem sök­tü­rü­cü su­dur. Bol bol, bık­ma­dan su için. May­da­noz sa­pı kay­na­tıp su­yu­nu için, müm­kün­se ana­nas tü­ke­tin.
 
Gaz­dan kur­tu­lun
 
Şiş bir kar­nın mü­seb­bip­le­rin­den bi­ri de ba­ğır­sak­lar­da bi­ri­ken, in­sa­nı kıv­ran­dı­ran gaz­dır. Re­ze­ne ve ana­son iyi gaz sö­kü­tü­rür. Kim­yon da gaz gi­de­rir. Eğer ga­za yat­kın bir bün­ye­niz var­sa si­ze şi­şi­ren gı­da­lar­dan uzak dur­ma­lı, doğ­ru pi­şir­me yön­tem­le­ri keş­fet­me­-
li­si­niz.  
 
Bel çevresi yağlanmasından kurtulmak için 3 şeyden uzak durun
 
Unlu mamuller
 
Karbonhidratlı besinler vücutta hızla şekere, sonra da yağa dönüşürler. Ağzınıza attığınız her lokmada bilin ki o lokma vücudunuzda dönecek dolaşacak ve göbeğinize yağ olarak yerleşecek. Şimdi bir o manken fotoğrafına, bir de önünüzdeki börek tabağına bakın...
Seçim sizin...
 
Gizli yağlar
 
Oturup da margarin kaşıklamasanız da bu yağları bir şekilde alıyorsunuz! Peki ama nerden? Başta hazır yiyeceklerden... Açma, poğaça, kek, kuruyemiş, zeytin, peynir ve cipslerden... Eğer gün içinde vücudunuza giren gizli yağları size bardağın içinde gösteriyor olabilseydim, emin olun dudaklarınıza fermuar dikmeye karar verirdiniz!
 
Basit şekerler
 
Çikolata, şekerleme, hazır meyve suyu, kola, gazlı içecekler, baklava, sütlaç... Bunların hepsi “basit şeker” içeriyor. Şeker demek “yağ” demektir. Her lokma tatlı ya da her yudum meyve suyu belinizi biraz daha kalınlaştırır!
göbek
yağları
kanser
aizheimer
riski
oluşturuyor
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir