Medimagazin logo

Formunuzu korumak için bol bol pedal çevirin

Bisiklete binmek kasları güçlendirip, nefes alımını düzenliyor, aşırı kilo alımını önlüyor. Kolesterol, yüksek tansiyon, eklem ve romatizma ağrılarına da iyi gelen bisiklet, stresi azalttığı gibi doğayı da koruyor
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ
Formunuzu korumak için bol bol pedal çevirin
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Bi­sik­let sür­mek; yüz­me ve yü­rü­yüş gi­bi her ya­şa ve her şar­ta uyum­lu olan spor dal­la­rın­dan bi­ri. Özel­lik­le Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de ula­şım amaç­lı ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı için, tra­fik so­ru­nu­na ve ener­ji ta­sar­ru­fu­na çö­züm ge­tir­me­si se­be­biy­le tüm dün­ya­da ay­rı bir öne­me sa­hip.   
 
Stres, şiş­man­lık ve sırt ağ­rı­sı­na bi­re­bir
 
Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar bi­sik­let kul­lan­ma­nın baş­ta stres ol­mak üze­re; şiş­man­lık, sırt ağ­rı­sı, me­ta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rı ve yük­sek tan­si­yo­nu gi­der­di­ği­ni or­ta­ya ko­yu­yor.
 
Cen­tral Hos­pi­ta­l’­dan Fiz­yo­te­ra­pist Fzt. Se­na Tür­koğ­lu, “Bi­sik­let ay­nı za­man­da ki­şi­nin da­ya­nık­lı­lık gü­cü­nü ar­tır­dı­ğı için stres­le baş et­me­si­ne yar­dım­cı olu­yor. Yağ ya­kı­mı ve ki­lo kon­tro­lü­nü sağ­la­yıp, ek­lem­le­ri güç­len­dir­di­ği, sırt, ba­cak, ba­sen, kal­ça, ka­rın ve kol kas­la­rı­nı ça­lış­tır­dı­ğı ve kon­dis­yo­nu ar­tır­dı­ğı için de tam bir sağ­lık dos­tu­” de­di.Tür­koğ­lu bi­sik­let kul­la­nı­mı­nın fay­da­la­rı­nı da ak­tar­dı...
 
Han­gi bi­sik­let­ler ter­cih edil­me­li?
 
 Nor­mal bi­sik­le­te bin­mek, dü­zen­li ve rit­mik ha­re­ket­ler­le ya­pıl­dı­ğı için stres at­ma­ya yar­dım­cı olur. Bi­sik­let gi­bi uzun sü­re­li ya­pı­lan fi­zik­sel spor­lar­da, in­san vü­cu­du 40 da­ki­ka son­ra, mut­lu­luk hor­mo­nu olan en­dor­fin sal­gı­la­ma­ya baş­lar ve bu du­rum­da ki­şi­de psi­ko­lo­jik ola­rak ra­hat­lat­ma sağ­lar. Ay­rı­ca ba­cak kas­la­rı­nı da ça­lış­tır­dı­ğın­dan, tüm vü­cu­dun uyum içe­ri­sin­de ha­re­ket et­me­si­ne de ola­nak ta­nı­yor.
 
1 sa­at­te 600 ka­lo­ri
 
Her gün dü­zen­li bir şe­kil­de 30 da­ki­ka bi­sik­let kul­la­nıl­dı­ğın­da, ay­da or­ta­la­ma 2-3 ki­lo ve­ri­le­bi­li­yor. Pe­dal çe­vir­mek, bir sa­at­te 600 ka­lo­ri ya­kıl­ma­sı­na yar­dım­cı olur.
 
Kalp ve da­mar dos­tu: ‘Kon­dis­yon bi­sik­let’
 
Kon­dis­yon bi­sik­le­ti yo­ğun efor ge­rek­ti­ren ve ol­duk­ça faz­la ka­lo­ri ya­kıl­ma­sı­nı sağ­la­yan bir kar­di­yo eg­zer­si­zi. Kalp ve da­mar sağ­lı­ğı için de çok fay­da­lı­dır. Kon­dis­yon bi­sik­le­ti ile ça­lış­mak, kalp do­la­şım sis­te­mi­ni olum­lu yön­de et­ki­le­ye­rek hız­la za­yıf­la­ma­yı sağ­lar.
 
Kon­dis­yon bi­sik­le­tin­den doğ­ru fay­da sağ­lan­ma­sı için haf­ta­da en az 3 gün, 45 da­ki­ka ile 1 sa­at ara­sı eg­zer­siz ya­pıl­ma­lı. 40 da­ki­ka­dan az ya­pı­lan eg­zer­siz­de is­te­ni­len so­nu­ca ula­şı­la­maz.
 
Elip­tik bi­sik­let­le tüm vü­cut ça­lı­şır
 
Da­ha çok spor sa­lon­la­rın­da rast­la­nı­lan elip­tik bi­sik­let; mer­di­ven tır­man­ma, ko­şu ban­dı ve eg­zer­siz bi­sik­le­ti ha­re­ket­le­ri­ni tek bir alet­te bir­leş­ti­ri­yor. Elip­tik bi­sik­le­tin en önem­li fay­da­sı eg­zer­siz sı­ra­sın­da­ki dar­be­le­ri azalt­ma­sı.
 
Me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rı­yor
 
Elip­tik bi­sik­let yüz­me ve yü­rü­me­de ol­du­ğu gi­bi en az 40 da­ki­ka ve haf­ta­da 3-4 kez ya­pıl­ma­lı. Bu ça­lış­ma dü­ze­ni kalp hı­zı­nın ye­ter­li se­vi­ye­ye ulaş­ma­sı­nı sağ­lar. Kalp hı­zı­nın yük­sek tu­tul­ma­sıy­la da vü­cu­dun me­ta­bo­lik hı­zı ar­tar, ki­lo ver­me ko­lay­la­şır. Epi­lip­tik ci­haz­la da­ki­ka­da or­ta­la­ma 8-10 ka­lo­ri har­ca­nır.
 
Ek­lem­le­re za­rar ver­mez
 
Elip­tik bi­sik­let kul­la­nı­lır­ken ba­cak­lar ma­ki­ney­le de­vam­lı te­mas ha­lin­de­dir ve ek­lem­le­rin ze­mi­ne dar­be yap­ma ha­re­ke­ti­ni kı­sıt­lar. Ko­şu­ya ben­zer bir ça­lış­ma sağ­la­sa da ek­lem­ler­de aşın­ma ya da yıp­ran­ma­ya se­bep ol­maz. Üst ve alt vü­cut ya­ni kol, ka­rın, bel ve kal­ça bir­lik­te ça­lı­şır. Alt sırt, diz, kal­ça prob­le­mi ve di­ğer ek­lem so­run­la­rın­dan ya­şa­yan ki­şi­ler ve yaş­lı­lar ta­ra­fın­dan ra­hat­lık­la kul­la­nı­la­bi­lir.
 
Ke­mik­le­ri güç­len­di­rir ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür
 
Bi­sik­let, tem­po­lu yü­rü­yüş ve yüz­me gi­bi rit­mik spor­lar, an­cak 40 da­ki­ka­dan son­ra vü­cu­da yağ yak­tır­ma­ya baş­lar. Kon­dis­yon bi­sik­le­ti vü­cut di­ren­ci­ni ar­tı­rır, me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır, faz­la ki­lo­lar­dan kur­tul­ma­yı sağ­lar ve fit bir gö­rü­nü­me ka­vuş­tu­rur. Ay­rı­ca ke­mik­le­ri güç­len­di­re­rek kas ya­pı­sı­nı da kuv­vet­len­di­rir. Bu sa­ye­de kan ba­sın­cı kon­trol al­tı­na alın­mış olur ve ko­les­te­rol dü­şer. Ki­şi ken­di­ni sağ­lık­lı, dinç, ener­jik ve po­zi­tif his­se­der.
formunuzu
korumak
için
pedal
çevirin
bisiklete
binin
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir