Medimagazin logo

Bunaltan sıcaklara serinleten öneriler

Ha­va sı­cak­lık­la­rı nor­mal de­ğer­le­rin üze­rin­de sey­re­di­yor. Nem­le bir­le­şen sı­cak­lık özel­lik­le met­ro­pol­ler­de ya­şa­yan­la­rı çi­le­den çı­ka­rı­yor.
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ
Bunaltan sıcaklara serinleten öneriler
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Sı­cak­la­ra kar­şı alın­ma­sı ge­re­ken et­ki­li yön­tem­le­ri Uz­man Dr. Bü­lent yar­dım­cı ak­tar­dı:
 
Ne yapmalı?
 
Aşı­rı sı­cak­lar ka­pı­dan içe­ri gir­di. Bir de­niz, ha­vuz ke­na­rı bu­la­ma­yan­lar, ağaç­la­rın al­tın­da pü­für pü­für se­rin­le­me im­ka­nı ol­ma­yan­lar için du­rum va­him! Pe­ki na­sıl ko­ru­na­ca­ğız. Ne yi­ye­ce­ğiz? Ne ka­dar su içe­ce­ğiz? Han­gi sa­at­ler­de gü­ne­şe çı­kıp, gü­neş­le dost ola­ca­ğız? İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si'nden Uzm. Dr. Bü­lent Yar­dım­cı'nın öne­ri­le­ri...
 
Ne giyelim 
 
Ya­za uy­gun se­rin tu­ta­bi­len sen­te­tik içer­me­yen pa­muk­lu, acik renk­li ve in­ce kı­ya­fet­ler ter­cih edin.
 
Güneşe dikkat
 
Gü­neş ışın­la­rı­nın dün­ya­mı­za dik gel­di­ği sa­at­le­de (özel­lik­le öğ­le sa­at­le­ri) müm­kün ol­du­ğun­ca di­rekt işın­la­ra ma­ruz kal­mak­tan ka­çı­nın.
 
KRONİK HASTALIĞINIZ VARMI
 
Kronik hastalığınız varsa, sağlık kontrollerinizi yaptırarak ilaçlarınızın dozlarını ayarlayın.
 
Ne yiyelim 
 
Ağır yi­ye­cek­ler­den ka­çı­nın, Ak­de­niz mut­fa­ğı ile bes­len­me­yi ter­cih edin.
 
Sebze ve meyveyle dans
 
Yaz ay­la­rın­da as­lın­da bes­len­me dü­ze­ni oluş­tur­mak da­ha ko­lay­dir. Çün­kü bir çok yaz mey­ve ve seb­ze­si çı­kar. Bu ne­den­le seb­ze ve mey­ve tü­ke­ti­mi­ni­zi ar­tı­rın.
 
Spora biraz mola
 
Özellikle sıcak saatlerde fiziki faaliyetlerinizi azaltın ve spor yapmayın.
 
İş ortamınıza hava
 
Çalıştığınız ortamlarda pencerelerden faydalanarak hava akımını sağlayın.
 
Hayatımızın temel taşı su
 
Or­ta­la­ma bir in­san gün­lük 1,5 lit­re ci­va­rın­da sı­vı tü­ke­tir.Ya­zın 3 lit­re­le­re ka­dar çı­ka­bi­li­ri­si­niz.
 
Şeker hastaları dikkat!
 
Şeker hastasıysanız aşırı meyva tüketiminden kaçının.
 
Beslenme
 
Ne kadar tuz ve potasyum içeren gıda tüketeceğinizi öğrenin...
 
Sigara!
 
Sigara yaz-kış aynı zararı verir! Özellikle sıcak havalarda ağız kuruluğuna neden olur.
 
Yağlı gıdalar
 
Yağ­lı gı­da­la­ra dik­kat! Yağ ih­ti­ya­cı­nı­zı zey­tin­ya­ğı ve ay­çi­çek ya­ğı gi­bi sı­vı yağ­lar­la gi­de­rin.
 
Düzenli bir ilaç mı kullanıyorsunuz?
 
Bel­li bir ya­şın üze­rin­dey­se­niz ve ilaç kul­la­nı­yor­sa­nız, sü­rek­li ve acil du­rum­lar­da kul­la­na­ca­ğı­nız ilaç­la­rı­nı­zı ta­ti­le gi­der­ken ya­nı­nız­da bu­lun­du­run.
 
Unutmayalım
 
Ge­re­ğin­den­faz­la su tü­ke­ti­min­de de su ze­hir­len­me­le­ri­ne se­bep olur...
 
Sıvı alımına dikkat
 
Sı­vı alı­mı­nı­zı dü­zen­le­yin.Ma­den su­yu ve ay­ran tü­ke­tin.
 
Bol balık tüketin
 
Bol bol balık tüketin. Ancak, karides kalamar gibi yoğun kolesterol içeren deniz ürünlerinden uzak durun...
 
Güneşle dostluk
 
Güneşin yükselmediği sabah 11.00 e kadar olan saatte veya saat 16.00-17.00’den sonra denize girebilirsiniz.
bunaltan.
sacaklara
serinleten
öneriler
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir