Medimagazin logo

10 adımda ağız kokusundan kurtulmanın yolları

Ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re ki­şi­nin en ya­kı­nı bi­le ağız ko­ku­su ko­nu­sun­da uyar­mı­yor, ko­ku var­sa söy­le­me­ye çe­ki­ni­yor.Sağ­lık­tan bo­şan­ma­ya ka­dar gi­den so­run­dan ba­sit yön­tem­ler­le kur­tul­mak müm­kün.
Kaynak: BUGÜN GAZETESİ
10 adımda ağız kokusundan kurtulmanın yolları
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Ağız ko­ku­su, ki­şi­nin sos­yo­lo­jik ve psi­ko­lo­jik ha­ya­tı­nı olum­suz et­ki­li­yor. Diş He­ki­mi Ar­zu Yal­nız Zo­gun, 10 adım­da ağız ko­ku­suy­la na­sıl ba­şa çı­kı­la­ca­ğı­nı an­lat­tı...
 
Diş­le­ri­ni­zi ve di­şet­le­ri­ni­zi ko­ru­yun
 
Diş çü­rük­le­ri, diş eti il­ti­hap­la­rı ağız ko­ku­su­nun önem­li ne­den­le­rin­den­dir. Ağız içi her­han­gi bir en­fek­si­yon bak­te­ri üre­me­si­ni ar­tı­ra­ca­ğı için dai­ma ağız ko­ku­su­na ne­den olur.
 
Ağ­zı­nız­da­ki pro­tez ve köp­rü­le­ri kon­trol et­ti­rin
 
Ağız için­de var olan es­ki­miş köp­rü ve pro­tez­le za­man­la gı­da bi­rik­me­si­ne yol aça­ca­ğın­dan kö­tü ko­ku­la­ra ne­den ola­bi­lir. Mut­la­ka köp­rü alt­la­rı­nı ve ara­la­rı­nı diş ipi ve ara yüz fır­ça­sı ile te­miz­le­mek ge­re­kir.
 
Sa­kız çiğ­ne­yin
 
Şe­ker­siz sa­kız çiğ­ne­mek tü­kü­rük sal­gı­nı­zı ar­tı­ra­rak ağız te­miz­li­ği­ni­ze yar­dım­cı olur.
 
Tar­çın kul­la­nın
 
İçe­cek­le­ri­niz­de ve uy­gun yi­ye­cek­le­ri­niz­de tar­çın kul­la­na­bi­lir­si­niz.
10
adımda
ağız
kokusundan
kurtulmanın
yolları
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir