Medimagazin logo

Sevk zorunluluğu uygulanan yerde <b>107 aile hekimine soruşturma</b> açıldı

05.12.2008 tarihinde haftanın son iş günü olan Cuma günü, Isparta Sağlık Müdürlüğü teklif ve önerisi ile Isparta Valiliği tarafından Isparta ilinde sözleşmeli çalışan 117 Aile Hekiminin 107 tanesine Aile Hekimlerinin koruyucu hekimlik görevleri arasında olan <b>gebelik tespiti ve takiplerini yapmadıkları iddiası </b>ile &#8216;Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik&#8217;in <b>&#8216;sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi&#8217; </b>başlığı altındaki 16. madde kapsamında yazılı savunmaları istendi
Sevk zorunluluğu uygulanan yerde <b>107 aile hekimine soruşturma</b> açıldı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı’ndan:

05.12.2008 tarihinde haftanın son iş günü olan Cuma günü, Isparta Sağlık Müdürlüğü teklif ve önerisi ile Isparta Valiliği tarafından Isparta ilinde sözleşmeli çalışan 117 Aile Hekiminin 107 tanesine Aile Hekimlerinin koruyucu hekimlik görevleri arasında olan gebelik tespiti ve takiplerini yapmadıkları iddiası ile ‘Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik’in ‘sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi’ başlığı altındaki 16. madde kapsamında yazılı savunmaları istendi. Savunmalarını da 9 günlük bayram tatilinin dahil olduğu 10 günlük süre içinde vermeleri istenmiştir.

107 sözleşmeli Aile Hekiminden istenen savunmanın gerekçesini ise 19.02.2008 tarih 2008/ 13 sayılı Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “ Doğum öncesi Bakım izlenim Protokolü” doğrultusunda belirtilen gebelik tespiti ve takiplerinin adı geçen aile hekimlerince yapılmadığı oluşturmakta.“ Doğum Öncesi Bakım İzlenim Protokolü” Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, ilgili meslek örgütlerinden oluşturulan bir Bilim kurulu tarafından geliştirilmiş ve 19.02.2008 tarihinde 2008/13 genelge adı altında tüm valiliklere uygulanması ve takibi hususu ile bildirilmiştir. Bu protokole göre “ Doğum Öncesi Bakım Protokolünde Belirtilen muayene ve tetkikler belirlenen haftalarda risk değerlendirme formu ile herhangi bir risk tespit edilmeyen tüm gebelere en az 4 izlem olarak sunulacaktır” denilmekte.

“Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik” in 4.maddesinin (c) bendinde Aile Hekimlerinin Koruyucu Hekimlik görevleri tanımlanmıştır. Gebelik tespiti ve takipleri de bu görevleri arasına dahildir. Aile Hekimlerine yapılan aylık ücret ödemeleri bakmakla yükümlü oldukları nüfus, koruyucu hekimlik hizmetlerinin de dahil olduğu aylık performans kriterlerine ve diğer çalışmalarına göre yapılmaktadır.

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik’ in Aile Hekiminden yapılacak kesintiler kısmındaki madde 18’ in (b) diğer kesintiler fıkrasında; Koruyucu hekimlik hizmetlerinde aşı takibi, gebe takibi ve çocuk, bebek takibi için bu hizmetler yapılmaz ise, bu suçun cezası olarak brüt ücretlerinden yapılacak ayrı ayrı kesinti oranlarının nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Yine ‘Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik’ in Aile Hekimi ile yapılan “sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” alt başlığın madde 16’ da sözleşme ile çalıştırılan Aile Hekimlerinin hangi durumlarda sözleşmelerinin sona erdirileceği tarif edilmiştir.

Madde 16’ nın (a) fıkrasında: görev tanımında belirtilen işleri yapmamak veya eksik yapmak ve bu eksiklikleri 7 günden az olmamak üzere verilen sürede gidermemek.
(h) fıkrasında: Koruyucu hekimlik uygulamalarından aşı, gebelik veya çocuk, bebek takip oranlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, % 80’ in altına düşürmek; durumlarında Aile Hekiminin sözleşmesinin sona erdirileceği belirtilmiştir. Yine madde 16’ da bir Aile Hekiminin bir sözleşme yılı içinde aynı suçu iki defa veya farklı tarif edilen üç tane suçu bir sözleşme yılı içinde işlerse sözleşmenin ilgili vali tarafından sona erdirileceği yazmakta.

Isparta ilinde Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına geçilmesi ile 1.Basamak sağlık hizmetlerinde sağlık hizmeti veren tesis, hekim, hemşire ve yardımcı sağlık elemanı sayısında büyük oranda azaltmaya gidilmiştir. Gebe takibi ve izlemi, çocuk, bebek takibi ve aşılamasında çok önemli rolleri olan, hastalar ile birebir yakın temas kuran ebeler, köylerdeki, mahallelerdeki görev yerlerinden alınmış, Aile Hekimliği merkezlerinde masa başı görevlerine getirilmiştir. 3000-4000 kişilik nüfustan sorumlu tutulan Aile Hekimleri bir yardımcı sağlık elemanı ile koruyucu, tedavi edici sağlık hizmetleri ile ev ziyaretlerinden sorumlu kılınmışlardır. Aile Hekimleri bu görevlerinin dışında defin ruhsatı, ehliyet için, işe giriş için, spor lisansı, av teskeresi vs için sağlık raporu vermekte ve en son uygulama ile yönetmelikte Toplum Sağlığı Hekimlerinin bakmakla yükümlü oldukları il dışı hastalara da hizmet vermekle sorumlu kılınmışlardır.

Biz Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı olarak mevcut Aile Hekimliği yapılanması ile 1.Basamak sağlık hizmetlerinin verilmesinin mümkün olmadığını tekrar tekrar belirtmemize rağmen dikkate alınmadık, gerçekleri görmemekle suçlandık. Mevcut aile hekimliği yapılanması ile yeterli 1. basamak sağlık hizmetleri verilemezken son iki aydır ilimizde sağlık kurumları arasında ‘Pilot Sevk Uygulaması’ başlatıldı. Bu sevk uygulaması ile aile hekimliğinde verilmeye çalışılan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri hiç verilemez hale gelmiş, Aile Hekimleri sadece hasta sevk yapar hale getirilmişlerdir. Isparta ilinde 1. Basamak sağlık hizmetlerinde bu sıkıntılar yaşanırken, Isparta-Burdur Tabip Odası olarak biz bu sıkıntıları dile getirirken, Sağlık Müdürlüğünce 1. Basamak sağlık hizmetlerinin çok güzel gittiği hasta ve hekimlerin çok memnun olduğu, sağlık ocağı sisteminde yapılamayan koruyucu sağlık hizmetlerinin Aile Hekimliği ile yapılır hale geldiği sürekli vurgulandı durdu.

05.12.2008 tarihinde Isparta ilinde çalışan 117 Aile Hekiminin 107’ sinden (tüm aile hekimlerinin % 91’i) koruyucu hekimlik hizmetlerinden olan gebelik tespiti ve takiplerinin yapılmadığı gerekçesi ile savunma istenmesi, gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu savunma istemi ile yapıldı diye iddia edilen koruyucu sağlık hizmetlerinin yapılamadığı, çok iyi gitti diye söylenen 1. basamaktaki Aile Hekimliğinin iyi gitmediği artık ortaya çıkmıştır.

Aile Hekimliğinde bu sıkıntılı gerçekler ortada iken 107 Aile Hekiminden görevlerini yapamıyor diye savunma istemek, olmazı olur kılmak, başarısızlığı başarı diye gösterebilmek, sistemin hatalarını ve olmazlığını Aile Hekimlerinin üstüne yıkma işleminden başka bir şey değildir. Sevk zinciri pilot uygulaması ile tamamen kilitlenme noktasına gelmiş olan 1. basamak sağlık hizmetlerinin olduğu bir ortamda, iş yüklerinin had safhada arttırıldığı sözleşmeli aile hekimlerinden yeni sözleşmelerin yapılacağı şu günlerde bu savunmaların Aile Hekimlerinin % 91’ inden istenmesi ayrıca dikkat çekici ve manidardır. Diğer dikkat çekici uygulama Aile Hekimlerinden savunma istenirken izlenen yol ve içeriktir. Şöyle ki: “Aile Hekimliği Pilot Uygulama Hakkında Yönetmelik” in 4.maddesinde Aile Hekimlerinin koruyucu hekimlik görevleri tanımlanmıştır. Bu koruyucu hekimlik görevlerini yaparken Aile Hekimlerinin aylık aşı, gebelik veya çocuk, bebek takip oranlarına bakılır, bu görevlerinde eksiklik var ise, yine aynı yönetmeliğin ‘Aile Hekiminden yapılacak kesintiler’ alt başlığındaki madde 18 (b) bendine göre brüt maaşından kesintiye gidilir. Eğer Aile Hekiminin aylık aşı, gebelik, çocuk- bebek takip oranları yönetmeliğin madde 16 (h) bendindeki gibi % 80’ in altına düşmüş ise yine madde 16 (a) bendindeki gibi görev tanımında belirtilen işleri yapmadığı veya eksik yaptığı için bu eksiklikleri gidermek için 7 günden az olmamak üzere uyarı ile kendilerine süre verilir. Bu süre zarfında eksiklikler ve hatalar giderilmez ise ve bir sözleşme yılı içinde aynı suç iki defa veya farklı suç sayısı üç defa işlenirse sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi uygulamasına gidilir.

“Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik” te Aile Hekimlerinin görevleri, görevlerini eksik veya hiç yapmadıkları zaman aile hekiminden yapılacak kesintiler ve sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi konularında izlenecek yol ve yapılması gerekenler açık ve belli iken Isparta’ da çalışan 107 Aile Hekiminden savunma istenirken bu yollar izlenmemiş, direkt ‘sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi’ alt başlığındaki 16. maddeden savunma istenmesi ilginç ve dikkate değerdir. Ayrıca savunmaya gerekçe olarak gösterilen görev eksikliklerine bakıldığında, görev kusurlarının genelde 2-10 ay arası önceki zamanı kapsadığı aşı, gebelik ve çocuk takip oranlarının % 80’ in altına düşmediği görülmekte. Normalde eksikliklerin tespit edilip 7 gün içinde gidermesi için Aile Hekiminin uyarılması gerekirken iddia edilen görev eksikliğinin üzerinden 10 aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen şimdiye kadar susulması görmezlikten gelinmesi, Aile Hekimlerinin yeni sözleşme imzalayacakları bir sırada direk ‘sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesini’ içeren bir madde ile suçlamaları ayrıca manidardır.

Biz Isparta-Burdur Tabip Odası olarak diyoruz ki; mevcut aile hekimliği yapılanması ile hele sevk zinciri uygulaması sonrası 1. basamak sağlık hizmetlerinin tam olarak yerine getirilmesi mümkün değildir. Koruyucu hekimlik hizmetlerini yapmak imkansız hale getirilmiştir. Tescillenmiş hatalarda ısrar etmek ciddi sağlık problemlerine davetiye çıkarmaktır. Aile Hekimliğinin gerçek yüzünün ortaya çıkmaya başladığı şu zamanlarda, bu sistemin yürümezliğini görmezlikten gelip problemleri başka yerde aramak iş güvencesiz çalışan sözleşmeli aile hekimlerini suçlu göstermek çaba ve gayretlerini anlamak mümkün değildir.

Biz Isparta-Burdur Tabip Odası olarak Aile Hekimlerine yapılan yanlış soruşturma işlemini Aile Hekimliğini her türlü kötü sonuca rağmen inatla uygulamaya çalışan sağlık yöneticilerinin, bu işlemi zorla, baskı ile uygulayabilmek için, Aile Hekimlerini sindirebilmek, Aile Hekimlerine gözdağı verme, susturma işlemi olarak görmekteyiz.

Biz Tabip Odası olarak tekrarlıyoruz; mevcut Aile Hekimliği uygulaması bu hali ile sürdürülemez. Bu sistemin hatasını biz hekimler olarak kabul etmiyoruz, suçlusu da değiliz. Yetkililerden rica ediyoruz. Hekimler ve tüm sağlık çalışanları üzerinde, halkın sağlığı üzerinde oynanan oyunlara artık son verin.

Uz.Dr. Metin AYDIN
Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı

sevk
zorunluluğu
uygulanan
yerde
<b>107
aile
hekimine
soruşturma</b>
açıldı
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir