Medimagazin logo

Sağlık Bakanı yönetmelikte düzeltme için muayenehane hekimleriyle görüşüyor

Sağlık Bakanlığı muayenehanelerle ilgili yönetmelik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Sağlık Bakanı yönetmelikte düzeltme için muayenehane hekimleriyle görüşüyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ANKARA-Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik’te, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 7 Nisan 2011 tarihli değişikliklerle ilgili, Danıştay’da açılan davada, ilgili daire yönetmeliğin sadece 12/D maddesinin (e) ve (f) bentleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildiği, yönetmeliğin diğer bentleri hakkında ise yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği hatırlatıldı.

 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın 2 haftadan bu yana ilgili muayenehane hekimleri ile görüşmeler yaparak, hem fiziki standartlar hem de uyum süresi üzerinde gerekli esnekliklerin sağlanması hususunda, ilgili genel müdürlüğe çalışma talimatının verildiği belirtilirken  “Bu talimatla başlayan çalışmalar neticesinde planlanan komisyon toplantısı sonrasında vatandaşlarımızı mağdur etmeden muayenehane hekimlerimizin talepleri de dikkate alınarak yönetmeliğe son şekli verilecektir” denildi.

sağlık
bakanı
yönetmelikte
düzeltme
için
muayenehane
hekimleriyle
görüşüyor
Yorum (12)
dr.hukuk
TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 1219 Kanun Kabul Tarihi: 11/04/1928 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/04/1928 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 86 Madde 5 - Hususi muayenehane açmak veyahut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sanatını icra eylemek istiyen her tabip hasta kabulüne başladığından itibaren en çok bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz eylediği mahal ile mevcut ise ihtısas vesikalarını mahallin en büyük sıhhiye memuruna kaydettirmeğe ve muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur. Madde 12 - (Değişik madde: 17/01/1949- 5304/1 md.) Sanatını icra etmek üzere bir mahalde kayıtlı olan herhangi bir tabibin bizzat dükkan ve mağaza açmak suretiyle her türlü ticaret yapması memnudur. (Değişik fıkra: 21/01/2010-5947 S.K./7.mad) * Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki (İptal tümce: Anayasa Mah.nin 16/07/2010 tarihli ve E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı Kararı ile.) sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir: a) Kamu kurum ve kuruluşları. b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri. c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası. (Değişik fıkra: 21/01/2010-5947 S.K./7.mad) * Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir. Bu maddenin uygulanması bakımından Sosyal Güvenlik Kurumunca branş bazında sözleşme yapılan özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversiteleri yalnızca sözleşme yaptıkları branşlarda (b) bendi kapsamında kabul edilir. Mesleğini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir. Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir. Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir. kanun çok açık; hekim sağlık müdürlüğünden veya bakanlıktan izin almak zorunda değildir, sadece açtığı muayenehanenin bildirimini yapar, hal böyle iken yönetmelik nasıl kanundan üstün oluyor? birisi bana açıklayabilir mi? hukukçular bu konuda bilgilendirebilir mi?kanun çok açık muayenehane açar ve amirlerine bildirir şeklinde!!!
0
Cevapla
drxyz
TABABET KANUNUNA GÖRE MUAYENEHANELER BİR OFİSTİR. SAĞLIK KURULUŞU DEĞİLDİR. OFİS VE SAĞLIK KURULUŞU ARASINDA HUKUKEN FARK VARDIR. BAKANLIĞIMIZ MUAYENEHANELERİ SAĞLIK KURULUŞU OLARAK TANIMLIYOR. BUNUN GÖZÖNÜNE ALINMASI GEREKİR. AVUKAT OFİSİ, MİMAR OFİSİ NEYSE DOKTOR OFİSİ DE ODUR VE HEKİMLER SERBEST ÇALIŞMA HAKKINA SAHİPTİR. OFİS AÇMANIN KURALLARI NEYSE O UYGULANMALIDIR
0
Cevapla
Özgür Erdem
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın 2 haftadan bu yana ilgili muayenehane hekimleri ile görüşmeler yaparak, hem fiziki standartlar hem de uyum süresi üzerinde gerekli esnekliklerin sağlanması hususunda, ilgili genel müdürlüğe çalışma talimatının verildiği belirtilirken “Bu talimatla başlayan çalışmalar neticesinde planlanan komisyon toplantısı sonrasında vatandaşlarımızı mağdur etmeden muayenehane hekimlerimizin talepleri de dikkate alınarak yönetmeliğe son şekli verilecektir” denildi. AYRINTILAR ÖNEMLİDİR! Vatandaş mağdur edilmeden demekle yani bakanımızın sıkça söylediği gibi kamu ile muayenehane bağlantısı kesilecek söylemi büyük olasılık yürürlüğe girecek anlamında yorumlanabilir. Bakanlık ayrıca sıkça söylediği gibi kamudaki hekim açığını arttırmamak için yeni başvuruların çok da kolay kurgulanabilir olmasını engelleyecektir. Muayenehane hekimlerimizin talepleri de dikkate alınarak ve fiziki standartlar ve uyum süresi konusunda esneklik söylemi ile sadece serbest hekimlik yapan doktorların daha kabul edilebilir ölçütlerle işlemlerine izin verilecek olarak yorumlanabilir. İlgili yönetmelikte hala geçerli olan temel maddeler gereği var olan aktif muayenehanelerin çoğuna inşaat girecek veya yer değiştirmek zorunda kalacaktır. Bundan sonra hiçbir şey hocalarımızdan öğrendiğimiz modeller gibi olmayacaktır. Mali nedenlerle de bireysel yapılanım ayakta kalmakta zorlanacaktır. Bu durum şartların zorlaması ile birleşmelere yani branş polikliniklerine veya bireysel işletmelerin kapanıp kamu veya özel hastanelere çalışan olarak yönelmelere neden olacaktır. Saygılarımla,
0
Cevapla
patolog/radyolog
Sayın Bakan,umarız muayenehane yönetmeliği, laboratuvar (patoloji,mikrobiyoloji,biyokimya,genetik) ile müessese denilen radyoloji, nükeer tıp,radyasyon onkolojisi ve fizik tedavi dallarını kapsayan diğer yönetmelikte aksayan noktaları ayrı ayrı değerlendirirsiniz. Eşitsizlikleri ve imkansız yönetmelik maddelerini gözden geçirirsiniz. Örnek: 6 ocaktan sonra yeni lab ve müessese neden açılmıyor. Üniversitede 5'ten sonra klinik dallar uygunluk belgesi ile çalışabilirken, patolog niye çalışamıyor ve 8 saat muayenehanesinde kalacak koşulu isteniyor.Bu mümkün mü? Patolog,radyolog muayenehansinde değilken preparatları ve radyolojik incelemeleri teknisyenin yapacağı varsayılıyor.Böyle şey mümkün mü sayın bakan? Siz çocuk hematoloğusunuz.Periferik yayma ve ilik aspirasyonunda ALL;AML tanısınıhematolog mu yoksa teknisyen mi koyar?? Onun için lütfen dallar arasında ayırım yapmayın; imkansızı isteyip muayenehaneleri kapatmaya zorlamayın.Basit, eşitlikçi mantıklı ve insanın serbest çalışma hakkıyla uyumlu koşullar isteyin. Üniversitede muayenehane 5'ten sonra yasal ama patolog,radyolog nükleer tıpçı iseniz mümkün değil.Bu olabilir mi? Yasa eşitlik sağlıyor ama siz yönetmelikle yasanın eşitliğini engelliyorsunuz. Saygılarımla, (isim adresimi veremiyorum çünkü kendimi kamuda çalışan bir uzman olarak rahat hissetmiyorum).
0
Cevapla
Halim Selim
Bakan konuşmasında "VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMEDEN..." lafını da araya soktuğuna göre korkarım "Hekimlerin mağduriyeti" devam edecektir:(
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir