Medimagazin logo

Kamu Hastane Birliklerine geçiş sürecine yönelik sık sorulan sorular (Yeni)

Kamu Hastane Birliklerine geçiş sürecine yönelik sık sorulan sorular  (Yeni)
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

PERSONEL İLE İLGİLİ

1      Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde ve bağlı sağlık tesislerinde 663 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli yöneticilerin göreve başlama işlemleri nasıl yapılacaktır?                      TARİH

        Genel Sekreterler başlayışlarını kendilerine gönderilen e-posta ekindeki formla, diğer sözleşmeli yöneticilerin başlayışlarını ise bir liste halinde kuruma bildirim yapacaklardır.                                                   

 

2      Kadrosu Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışında bir kamu idaresinde olan kişilerin muvafakatı nasıl alınacaktır?                                                                                                                                          

        Bu kapsamda yer alan ilgililerin muvafakat talep işlemleri Kurum tarafından gerçekleştirilecek olup ilgili kurumların muvafakatları alındıktan sonra sözleşme yürürlüğe girecektir.                                    

 

3      Personelin aylıksız izinli sayılması için bir onay alınmasına gerek var mıdır?                           

        Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 31.10.2012 tarih ve 2012/36 sayılı genelgesinin 1. ve 2. Maddelerinde  “Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlar kadrolarında görev yapan ve kurumumuzca kendileri ile sözleşme imzalanan personelin sözleşme tarihi itibariyle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere aylıksız izinli sayılmaları hususu Bakanlık Makamı’nın 30/10/2012 tarih ve 63574 sayılı Onayı ile uygun görülmüş olup; bu personelin aylıksız izinli sayılmasına ilişkin ayrıca bir onay alınmayacak ve ÇKYS modülü üzerinden gerekli kayıt işlemleri ilgili birimlerce tesis olunacaktır. İlgili personelin görevden ayrılış ve başlayış işlemleri birimlerince yapılacak ve Kurum’a bilgi verilecektir.”   Hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, ücretsiz izinli sayılacak personel ile ilgili yukarıda belirtilen onaya istinaden ÇKYS ye aktarma işlemi devam etmekte olup işlemler tamamlanınca sözleşme tarihine göre Kurumca sisteme işlenecektir.                                                                                                          

 

4      Sözleşme imzalayan personelin ne zaman göreve başlaması gerekir? İl dışından atananlar birkaç gün sonra başlayabilir mi?                                                                                                                                   

        Sözleşme imzalayan personelin sözleşme tarihi itibari ile göreve başlaması gerektiğinden 2012-36 sayılı genelgeye istinaden mevcut görevinden ayrılarak yeni görevine başlaması gerekmektedir.         

 

5      Genel Sekreterliklere Uzman Personel ve Büro Personeli ne zaman alınacak                           

        Birliklerde görevlendirilecek uzman ve büro görevlilerine yönelik alım yöntemleri ve birliklere sayısal dağılımı konusunda çalışmalar devam etmektedir. Tamamlanmasına müteakip bilgilendirme yapılacaktır.   

 

6      Kamu Hastaneleri Kurum dışında ki kurumlardan sözleşme imzalayan yöneticilerin muvafakat işlemleri nasıl olacaktır?                                                                                                                                             

        Muvafakatları kurum tarafından alınmaktadır. Alınmasını müteakip sözleşme imzalayarak görevlerine başlayacaklardır. Ancak sürecin hızlandırılması açısından ilgililerin elden takip yapmaları önem arz etmektedir.       

 

7      Birlik bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev alan personelimizden mecburi hizmet kapsamında olanların sözleşmeli çalışma süresi mecburi hizmet süresinden sayılacak mıdır?                                            

        663 Sayılı KHK 33. maddesine eklenen Devlet Hizmeti Yükümlülüğü yapmakta olan personel atanmış olduğu sağlık kurumunda bu madde kapsamında sözleşmekli personel olarak çalıştırılabilir. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır hükmü gereği sözleşmeli çalıştığı süre yükümlülükten sayılacaktır.                                                                                                               

 

8      Görevli olan doktorların  kongre’ye katılmak üzere yurt dışına  çıkmak için izin kağıdı almak istediklerinde Genel Sekreterin onayı yeterli mi ?                                                                                                     

        SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ'nin İzin işlemleri başlıklı 13'üncü maddesinde "Her derece ve unvandaki personelin yıllık izin, ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve yurtdışı izin işlemlerine ilişkin onaylar, ilgili personelin disiplin amiri tarafından imzalanacaktır." hükmü yer almaktadır.
Kurumumuz Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin yazım çalışmaları tamamlanmış ve yayın aşamasına gelinmiştir. Yayınlandığında ilgili personelin disiplin amiri kim olacaksa ona göre işlem yapılacaktır.             

 

9      Sözleşme imzalanan personel Ek ödemelerini nasıl alacaklar?                                                  

        Konu ile ilgili olarak yönerge çalışmaları sonlandırılmak üzere olup yakın tarihte yayınlanacaktır.

 

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi

İDARİ İŞLER İLE İLGİLİ

1      Kamu Hastaneleri Birlikleri adları ve genel bütçe kodları nelerdir?                                         

        Kamu Hastaneleri Birlikleri adları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu web sayfasında yayınlanmıştır. Genel bütçe kodları genel sekreterlerin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Ulaşmayan veriler için tkhkdonersermaye@gmail.com e-posta adresine mail gönderilmesi gerekmektedir.

 

2      Birliğe bağlı sağlık tesislerinin isimlerinde herhangi bir değişiklik yapılacak mıdır?                

        Birliğe bağlı sağlık tesislerinin isimlerinde geçiş sürecinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.       

 

3      Mühürlerin standartına yönelik bir çalışma var mıdır? Genel sekreterler mührü nereden tedarik edecektir?          

        Mühürlerin standardına yönelik çalışmalar yapılmakta olup, duyurulacaktır. Genel sekreterliklerce Darphaneden tedarik edilecek mühür gelinceye kadar mevcut sağlık tesislerin mühürleri kullanılabilecektir.        

 

4      Hastane Tabelalarındaki isimlerde değişiklik olacak mı? Genel sekreterlikler, sağlık tesisi olan hastane ve ADSM'ler için hazırlanmış tabela standardı var mıdır?                                                                      

        Kamu Hastane birliğine bağlı sağlık tesisleri yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut isim tabelalarını kullanmaya devam edeceklerdir. Standart çalışmaları devam etmektadir.                                    

 

5      Disiplin amirleri yönetmeliği yayınlandı mı?                                                                              

        Disiplin amirleri yönetmeliği çalışmaları devam etmekte olup Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmıştır. Yayınlanma aşamasındadır.                                                                                             

 

6      Sağlık Tesislerindeki İdari ve Mali Hizmetlere bakan Müdürün kaşesinin içeriği nasıl olacaktır?    

        "İdari ve Maliİşler Müdürü" şeklinde olacaktır.                                                                      

 

 

FİNANS İŞLERİ İLE İLGİLİ

1      Genel sekreterliklerde ve sağlık tesislerinde çalışan sözleşmeli personel için SGK bildirgeleri kim tarafından yapacaktır?                                                                                                                                         TARİH

        663 Sayılı KHK göre sözleşme imzalayan her kademedeki personelin tamamı için (Sağlık tesislerindekiler de dahil) SGK’ya gönderilecek bildirge, genel sekreterliklerce yapılacaktır.                                        

 

2      Birlik personelinin niteliği ve statüsü nasıl olacaktır?                                                                 

        Sözleşme yapılan personel; kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaktır. 663 sayılı KHK Birlik personelinin niteliği ve statüsü başlıklı 32. Maddesinin 6. Fıkrası gereği “Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir. Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, bir ay içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır.”  ve 7. fıkrası “Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlerden bu maddenin altıncı fıkrası kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler.” Hükümlerinde belirtilmiştir.                               

 

3      Genel sekreterlik bünyesinde bulunan sağlık tesislerinde birden fazla muhasebe yetkilisi (Saymanlık Müdürü) bulunması durumunda muhasebe yetkilisi kim olacaktır?                                                                  

        Sağlık tesislerinin muhasebe iş ve işlemlerini yürüten Maliye Bakanlığı’na bağlı döner sermaye saymanlıkları 2012 yılı sonuna kadar birliklere bağlı sağlık tesislerinin muhasebe iş ve işlemlerini yürüteceklerdir. 2013 yılı başından itibaren her bir birliğe bir döner sermaye saymanlığı Maliye Bakanlığı İle koordineli olarak tahsis edilecek olup, bu saymanlık ikinci bir duyuruya kadar birliğin merkezi ve bağlı sağlık tesislerinin muhasebe iş ve işlemlerini yürütecektir.Konu ile ilgili genel sekreterlere e-posta olarak bilgilendirme yapılmıştır.     

 

4      Genel sekreterlik adına Hangi Banka Şubesine hesap açtırılacak?                                            

        Finans yönetiminin sağlanabilmesi ve mali hareketliliğin takip edilebilmesi amacıyla, mali uygulamalarda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliği adına Halk Bankasına hesap açtırılması ve parasal işlemlerin bu hesap üzerinden takip edilmesi,                                   

5      2012 yılı Kasım – Aralık aylarına ait SGK dan alınacak fatura bedelleri Hangi banka hesabına gönderilecektir?         

        Birliklere bağlı sağlık tesislerinin fatura tahakkuklarına istinaden Global Bütçe kapsamında SGK dan alınan fatura bedelleri, 2012 yılı Kasım – Aralık aylarında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sağlık tesisinin Halk Bankasında bulunan daha önceki ödeneklerin gönderildiği hesabına gönderilecek olup, mali işlemlerin bu hesaplardan gerçekleştirilmeye devam edilmesi gerekmektedir                                                    

 

6      Hastaneler bünyesinde çalışmakta olan sözleşmeli yöneticilerin maaş işlemleri Genel Sekreterlik tarafından yeni açtırılmış olan birim kodundan mı yoksa; her hastanenin  kendi birim kodundan mı yapılacaktır?             

        Sağlık tesislerindeki sözleşmeli yöneticilerin maaş işlemleri de dahil olmak üzere; genel sekreterlik bünyesinde açtırılmış olan birim kodları üzerinden yapılacaktır.                                                     

 

7      Personel özlük ödemelerine ait tahakkuk işlemlerini yürüten personelin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda ne yapılacak?                                                                                                   

        Birliğe bağlı sağlık tesislerinden herhangi birinde, personel özlük ödemelerine ait tahakkuk işlemlerini yürüten personelin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, birliğe bağlı diğer sağlık tesislerinden personel özlük ödemelerini tahakkuk ettirecek personelin görevlendirilerek maaş, eködeme ve özlük işlerine ait diğer ödemelerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,                                                     

 

8      Bağlı sağlık tesislerinin mevcut stok fazlaları kimin onayı ile devredilecektir?                         

        Depolarında stok fazlası veya ihtiyaç fazlası mal ve malzeme bulunan sağlık tesislerinden, ihtiyacı olan sağlık tesislerine veya acil ihtiyacı olmayan sağlık tesislerinden acil ihtiyacı olan sağlık tesislerine Genel sekreterin onayı ile mal ve malzeme devri yapılacaktır.                                                                                             

 

9      Devam eden ihalelerde komisyon üyelerinin 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayıp idareden ayrılması, aynı sağlık tesisinde mevcut yöneticilik sıfatının sona ermesi yada aynı sağlık tesisinde 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli yönetici olması durumunda ihale komisyon işlemleri nasıl yapılacaktır?    

        Bilindiği üzere Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde ihale komisyonu üyeliği unvana bağlı bir görev değildir. Başka bir ifadeyle ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonu görevlendirmeleri isim belirtilmeden Hastane Müdür Yardımcısı olarak yapılmamakta bizzat kişinin adı-soyadı ile birlikte unvanları belirtilerek yapılmaktadır.
Dolayısıyla Başhekim Yardımcısı veya Müdür Yardımcısı iken ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişilerin bu görevlerinden (unvanlarından) ayrılmaları nedeniyle ihale komisyon üyelikleri kalkmamaktadır.
Yine bu kişilerin benzer şekilde muayene ve kabul komisyonu ile kontrol teşkilatındaki görevleri de devam etmektedir. Bununla birlikte muayene ve kabul komisyonu ile kontrol teşkilatı için ilgili mevzuat dâhilinde yeni görevlendirmelerde yapılabilir.
Bununla birlikte her ne kadar genel uygulama bu olmakla beraber ihale komisyonu görevlendirme onaylarının incelenerek kişilerin adı ve soyadı belirtilmeden unvan bazında genel bir görevlendirme  (Örneğin; Satın Almadan Sorumlu Başhekim Yardımcısı veya Müdür Yardımcısı İhale Komisyonu Başkanıdır gibi) yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucunda böyle bir görevlendirme yapılmışsa bu kişilerin ihale komisyonu görevleri sona ermektedir. Bu durumda yedek üyeler ile devam edilmesi gerekmektedir.

 

ŞİFRELER İLE İLGİLİ

1      TDMS şifresi nereden ve nasıl alınacaktır?                                                                                TARİH

        TDMS şifreleri genel sekreterlerin e-posta adreslerine gönderilecektir. TDMS şifresi ile döner sermaye bütçe sistemine de giriş yapılabilecektir.                                                                                                    

 

2      MKYS şifresi nereden ve nasıl alınacaktır?                                                                                 

        MKYS şifreleri İl Sağlık Müdürlükleri bünyesindeki Stok koordinasyon biriminden alınacaktır.      

 

3      Genel Sekreterlikler; Kamu Bilgi Sistemi (KBS), Harcama Yönetim Sistemi (HYS), ve Say2000i için şifreler nereden ve nasıl alınacaktır?                                                                                                              

        Genel Sekreterlikler; ilin defterdarlık muhasebe müdürlükleri ile irtibata geçecektir.           

 

4      ÇKYS-İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) şifresi nereden ve nasıl alınacaktır?                 

        ÇKYS-İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) şifresi genel sekreterlere Kurum tarafından bildirilecektir.       

 

5      İlaç raporları için SGK 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme yapan başhekimlere yeni şifre verilecek mi?         

        İlaç raporları için kullanılan şifreler kişiye özel olmayıp kuruma verilen şifrelerdir. Bu nedenle mevcut şifreler kullanılmaya devam edilecektir. Ancak şifreye ulaşılamıyor ise yeni başhekim SGK İl Müdürlüğüne giderek şifre alacaktır.

 

6      Medula Dönem sonlandırması için yeni şifre tahsisi yapılak mı?                                               

        Sağlık tesislerince Medula Sisteminde dönem sonlandırılması yapabilmesi amacıyla sağlık tesisleri adına yeni yöneticiler ve kullanıcılar için SGK dan Medula işlemleri için şifre alınacaktır.                             

kamu
hastane
birliklerine
geçiş
sürecine
yönelik
sık
sorulan
sorular
(yeni)
Yorum (12)
CİHAN
Bu ülkeye çok yazık oldu.Daha nitelikli yönetim diye kandırıp,ne kadar torpilli, işi bilmeyen,iki cümle kurmaktan aciz insan varsa masa başına yönetici yaptılar.ama herkes hak edildiği şekilde yönetilirmiş.Çok yazık oldu,çoookkk..
0
Cevapla
gününübekleyenuzman
bizde işbaşına getirilmeler gayet demokratik oldu..biraz iktidarın adamı,biraz cemaatin adamı,biraz eski yöneticiler..benim itirazım yok valla.olan da haksızdır ya hükümet ya cemaat çarpar..ağzı eğrilir..elbette gün gelecek..bekliyor olacağız.kalpak başımızda çok şükür..
0
Cevapla
Ali
Eşi SSK veya Bağkurlu olan hekimlerin kurum içi atamalarında eş yanına atanabilmesi için Atama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı mı? Bilen var mı acaba?
0
Cevapla
Aslı F.
Yeni atanan genel sekreterler,yardımcıları,idarecileri 15 000-20 000 alırsa hastanelerde çalışan hekimler arası gelirde 10 000 lira civarında fark oluşursa emekli hekimine asgari ücret düzeyinde ücret verilirse bu sağlık sisteminin adil olmadığı her zaman tartışılacağı ve geniş bir hekim kitlesinde huzursuzluk yaratacağı sonucu çıkar!
0
Cevapla
ayşea
muğla da hekimlik yapıyorum 1.9 bin tl maaş 1.5 bin sabit ek ödeme ve 300 tl de performans yani toplamda 3500-4000 tl aylık gelirim var bozdurup bozdurup harcıyorum.söylemeye utanıyorum ama söyliyim yinede ben uzman dr um.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir