Medimagazin logo

GATA'da yeni düzenleme: Yabancı öğretim elemanı çalışabilecek

Gülhane Askeri Tıp Fakültesine (GATF) giriş koşullarında değişikliğe gidilirken GATA Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı.
GATA'da yeni düzenleme: Yabancı öğretim elemanı çalışabilecek
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Gülhane Askeri Tıp Fakültesine (GATF) giriş koşullarında düzenlemeye gidildi.
    

 Düzenlemeye göre, GATF'ye askeri liseler ile her yıl TSK Sağlık Komutanlığınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liselerden ve yatay geçişle diğer tıp fakültelerinden gerekli şartları taşıyan öğrenciler alınabilecek.
    

 Diğer tıp fakültelerinden naklen ara sınıflara öğrenci alımı, alt düzenleyici işlemler doğrultusunda yapılacak.
    

 Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Yönetmeliği, muvazzaf askeri tabip yetiştirmek amacıyla diğer üniversite tıp fakülteleri düzeyinde yapılacak eğitim ve öğretim ile ilgili ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeydeki eğitim ve öğretim, sınav, sınıf geçme ve değerlendirme esaslarını, diplomalarla ilgili hususları, öğrenci kaynaklarını, azami öğrenim süresini, öğrencilerde aranacak nitelikler ile kayıt ve kabul şartlarını, öğrencilerin devletçe karşılanacak ihtiyaçlarını, seferberlik ve savaş hallerinde öğrenime ara verilmesinden dolayı öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamalarına ilişkin hususları, öğrencilerin okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usulleri, çalışma ve denetleme esaslarını ve yabancı öğrencilerin tabi olacakları hususları düzenliyor.
    

Düzenlemeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında, TSK mensupları ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve TSK ile ilgili diğer konularda askeri kurumlarda muayene ve tedavileri öngörülenlerin ve diğer hak sahiplerinin ayaktan veya yatarak her türlü muayene ve tedavileri ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek GATF Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliğinin görevleri aşağıda belirtildi.
    
     -DİĞER TIP FAKÜLTELERİNDEN YATAY GEÇİŞ-
    
     Yönetmelikle GATF'ye giriş koşullarında da düzenlemeler yapıldı.
    

 Buna göre askeri lise mezunu öğrenciler için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavları esaslarına göre yeterli puan alanlar arasından Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen miktar kadar askeri öğrenci alınacak.
    

 Bu kişilerin, diğer koşulları taşımalarının yanında, taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile hükümlü bulunmamaları veya soruşturma altında olmamaları şartı aranacak.
    

GATF'ye, askeri liseler ile her yıl TSK Sağlık Komutanlığınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liselerden ve yatay geçişle diğer tıp fakültelerinden belirlenen şartları taşıyan öğrenciler alınabilecek.
    

 Diğer tıp fakültelerinden naklen ara sınıflara öğrenci alımı, alt düzenleyici işlemler doğrultusunda yapılacak.
    

Yönetmelik, yayımı tarihinden sonraki eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek.
    

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce GATF'de eğitim-öğretime başlayan öğrenciler hakkında, devam ettikleri eğitim-öğretim süresince 14/7/1984 tarihli ve 18458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği hükümleri uygulanmaya devam edecek.
    
     -GATA YÖNETMELİĞİ-
    
     Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği de bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Yönetmelik, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin ve organlarının; barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerindeki görev, işleyiş, yetki ve sorumluluklarını, GATA komutanı ve komutan yardımcılarının görevlerini, GATA dekanı, yardımcıları, eğitim hastanesi komutanı, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının görevlerini, akademide görev yapacak öğretim elemanlarının niteliklerini, seçilme, atanma, görevlendirilme, yetiştirilme ve gerektiğinde akademik unvanlardan mahrum bırakılma ile çalışma ve denetleme, eğitim-öğretim ile ilgili yayın ve yayım işlerinde uygulanacak esasları düzenliyor.
    

Düzenleme ayrıca, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılacak bilimsel ve teknik araştırma-inceleme ve yayımlarla ilgili esasları, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokullarında verilen mezuniyet öncesi ile tüm mezuniyet sonrası eğitim ve öğretimle ilgili hususları ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun uygulanmasıyla ilgili diğer hususları belirliyor.
   

  ''5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında; TSK'daki sağlık hizmetlerinde, personelin sağlığını ilgilendiren her türlü sorunlarda danışmanlık ve hakem görevi yapmak ve sağlık nedenleriyle yurt dışına gönderilecek TSK mensupları hakkında karar vermek, TSK mensuplarıyla, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askeri kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin, yüzde beşi geçmemek üzere sivil kişilerin, muayene ve tedavi hizmetlerini yapmak'' GATA'nın görevleri arasında sayıldı.
    

 Yönetmeliğe göre, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından kabul edilecek hastalar bakımından, ilgili hükümde belirtilen oran veya hasta sayısı, GATA Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek.
    

 Düzenlemeyle Profesörler Sağlık Kurulu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında, TSK personelinin sağlık sorunları ve raporlarıyla ilgili anlaşmazlıkları sağlık kurulu olarak ve hakem sıfatı ile kesin karara bağlayacak.
     Bu kurul ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında TSK kadrolarında görevli general ve amirallerin sağlık kurulu işlemlerini de yapacak.
    
     -YABANCI ÖĞRETİM ELEMANLARI-
    
     GATA'da sözleşme ile yabancı uyruklu öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak, GATA Komutanının önerisi üzerine ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile mümkün olabilecek.
    

 Bunlar, öğretim görevleri bakımından 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ile bu yönetmelikteki hükümlere tabi olacak.
   

  GATA'nın öğretim elemanı ihtiyacı; gerektiğinde, ek görevle diğer yükseköğretim kurumlarından veya kadrolu, sözleşmeli statüde dışarıdan öğretim elemanı alınarak karşılanacak.
    

GATA'daki öğretim elemanlarının çalışma süresi haftada kırk saat olacak.
    

Bu kişiler mesailerini kurumlarındaki çalışmalarına hasredecek. Yetkili öğretim elemanları ayrıca GATA'da hasta muayene ve tedavisi de yapacak.
    

 Uzmanlık, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, eğitimlerinin gerektirdiği öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamayacak ve muayenehane açamayacak.
    

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 14/7/1984 tarihli ve 18458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

gata'da
yeni
düzenleme:
yabancı
öğretim
elemanı
çalışabilecek
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir