Medimagazin logo

Bu da devletin özel hastanesi

Ulus­la­ra­ra­sı stan­dartlar be­nim­se­ne­rek ile­ri tek­no­lo­ji ile do­na­tı­lan, hiz­met ala­nın mem­nu­ni­ye­ti­nin en üst dü­zey­de ol­du­ğu, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı Fa­tih Sul­tan Meh­met Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne ge­len has­ta­lar özel has­ta­ne­ye gel­dik­le­ri­ni zan­ne­di­yor
Bu da devletin özel hastanesi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Ulus­la­ra­ra­sı stan­dartlar be­nim­se­ne­rek ile­ri tek­no­lo­ji ile do­na­tı­lan, hiz­met ala­nın mem­nu­ni­ye­ti­nin en üst dü­zey­de ol­du­ğu, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı Fa­tih Sul­tan Meh­met Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne ge­len has­ta­lar özel has­ta­ne­ye gel­dik­le­ri­ni zan­ne­di­yor.

Has­ta­la­rı­na, in­ter­net­ten “ran­de­vu al­ma”, “dok­tor seç­me” gi­bi bir­çok ko­lay­lık sağ­la­yan ve “oto­mas­yon sis­te­mi” ile ta­nı­nan has­ta­ne, ul­tra lüks C blo­ğun ta­mam­lan­ma­sıy­la ka­pa­si­te­si­ni iki­ye kat­la­dı. Acil Ser­vis, 20 yo­ğun ba­kım ya­ta­ğı, 7 Ame­li­yat­ha­ne­si, 60 adet tek ki­şi­lik ve 52 adet çift ki­şi­lik ol­mak üze­re 112 oda­sı olan ye­ni C Blok­ta, ay­rı­ca her oda ban­yo, te­le­viz­yon, te­le­fon ve kli­ma sis­tem­le­ri ile do­na­tıl­mış du­rum­da. Has­ta­ne­ye ye­ni bi­na­lar ve ser­vis­ler ek­le­ne­ce­ği­ni be­lir­ten Baş­he­kim Doç. Dr. Ke­mal Me­mi­şoğ­lu, bu he­def­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ve per­so­nel sa­yı­sı­nın bi­ne çı­ka­rıl­ma­sı du­ru­mun­da gün­de 3 bin ki­şi­ye sağ­lık hiz­me­ti ve­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
bu
da
devletin
özel
hastanesi
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir