Medimagazin logo

Birinci basamak için teşvik ek ödeme yönergesi yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler kapsamında birinci basamak için düzenlenen teşvik ek ödeme yönergesi 1 Ekim 2022 itibari ile yürürlüğe konuldu
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Birinci basamak için teşvik ek ödeme yönergesi yayımlandı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Birinci basamak için teşvik ek ödeme yönergesi yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıda teşvik ek ödeme yönergesinin 1 Ekim 2022 itibari ile yürürlüğe konulduğu ifade edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE BİRİMLERİ KURUM HİZMET VE TEŞVİK EK ÖDEME YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen hizmet sunum şartları ve hedefleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, verimliliği gibi unsurlar esas alınarak, il sağlık müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğü birimlerinde görev yapan personele döner sermayeden yapılacak taban ödeme ile işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre personele döner sermayeden yapılacak teşvik ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, il sağlık müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğü birimlerinde görevli olan memur ve sözleşmeli personeli, açıktan vekil olarak atananları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre bu kuruluşlarda görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve en az bir ay süreyle bu kuruluşlarda görevlendirilen sağlık personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 12/08/2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 112 Acil Sağlık Hizmetleri: İl ambulans servisi başhekimliği, komuta kontrol merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarını,

Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

Bilimsel çalışma destek puanı: Yönerge kapsamında bulunan personele Ek-5 sayılı tabloda yer alan bilimsel çalışmaları belgelemesi ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon tarafından onaylanması halinde onayı takip eden 6 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,

ç) Birim Teşvik Hedefleri: Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve birimleri için Ek-7 sayılı tabloda belirlenen (0) ile (2.000) arasında puanlanan hedefleri,

Birim Teşvik Hedef Gerçekleşme Katsayısı: İl Sağlık Müdürlüğü ve birimleri için Ek-7 sayılı tabloda belirlenen hedeflerden alınan puanın 2.000’e bölümü sonucu bulunan katsayıyı,

Birim Teşvik Oranları; İl Sağlık Müdürlüğü ve birimleri için Ek-3 sayılı tabloda personelin görev yeri esas alınarak belirlenen oranları,

Birim Teşvik Katsayısı: İl Sağlık Müdürlüğü ve birimleri için Ek-3 sayılı tabloda personelin görev yeri esas alınarak belirlenen birim teşvik oranlarının birim teşvik hedef gerçekleşme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan (0) ile (1,00) arasında değişen katsayıyı,

Ek Teşvik Katsayısı: Personelin görev yeri, görev süresi, yapmış olduğu faaliyetler ile benzeri iş ve işlemler için bu Yönergenin Ek-4 sayılı tablosunda öngörülen katsayıları,

ğ) İl sağlık müdürlüğü: Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlüklerini,

İl Sağlık Müdürlüğü Birimleri: İlçe sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi başhekimlikleri ve komuta kontrol merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, EII- EIII rolündeki entegre ilçe devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarını,

ı) Kurum Hizmet Hedefleri: Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve birimleri için Ek-6 sayılı tabloda belirlenen (0) ile (2.000) arasında puanlanan hedefleri,

Kurum Hizmet Katsayısı: İl Sağlık Müdürlüğü ve birimleri için belirlenen hedeflerin aylık olarak gerçekleşme durumuna göre 0,5 ile 1,00 arasında değişen katsayıyı,

Net Teşvik Katsayısı: Bu Yönergenin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan katsayıyı,

Tavan Ek Ödeme: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının, Ek-1 sayılı tabloda yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

Yönetmelik: Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğini, ifade eder.

 Temel esaslar

MADDE 5- (1) Personele yapılacak ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur:

Temel ek ödeme, sabit ödeme ile taban ödeme toplamından oluşur.

Sabit ödeme; Personelden tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarı ile tabip dışı personel için aynı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi gereği merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarıdır.

Taban ödeme; motivasyon ve ödüllendirme amacıyla personele yapılan ödemedir. Bu ödeme, personelin kadro unvanına göre Ek-2 sayılı tabloda belirlenen taban katsayısı ile en yüksek Devlet memuru aylığı ve aktif çalışma gün katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.

ç) Teşvik ek ödemesi: İşin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, Bakanlıkça belirlenen kriterler ile personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınarak belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre personele yapılan ek ödemedir. Bu ek ödeme, personelin kadro unvanına göre, hak ettiği taban ödemenin birim teşvik katsayısı ve aktif çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.

Temel ve teşvik ek ödeme tutarının toplamı tavan ek ödeme tutarını geçemez.

Taban ödeme ve teşvik ek ödemesi personele hizmete fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri, çalışılmış gün olarak kabul edilir.

Taban ödeme;

İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinin kurum hizmet hedef puanları, her dönem için hesaplanır.

Ek-6 sayılı tabloda yer alan kurum hizmet hedeflerinin aylık olarak gerçekleşme durumuna göre aynı tabloda gösterilen kurum hizmet puanının 1,500’e bölümü sonucu kurum hizmet katsayısı bulunur. Bu katsayı 0,5’den küçük ve 1,00’den büyük olamaz.

Kurum hizmet hedefleri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personel, il sağlık müdürlüğü il kurum hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.

Taban ek ödeme hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

ç) Kurum hizmet hedefleri belirlenen birimlerde görev yapan personel için: Taban ödeme brüt tutarı = kurum hizmet katsayısı x personelin Ek-2 tabloda belirlenen taban katsayısı x en yüksek Devlet memuru aylığı x aktif çalışma gün katsayısı

Teşvik ek ödeme;

İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinin teşvik hedef puanları, her dönem için hesaplanır.

Ek-7 sayılı tabloda belirlenen birim teşvik hedeflerinin aylık olarak gerçekleşme durumuna göre aynı tabloda gösterilen birim teşvik puanının 2.000’e bölümü sonucu birim teşvik hedef gerçekleşme katsayısı bulunur.

Birim teşvik hedefleri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personel, il sağlık müdürlüğü il birim teşvik puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.

Teşvik ek ödeme tutarına esas net teşvik katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Net Teşvik Katsayısı = [(Birim Teşvik Katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek Teşvik katsayısı) + (Bilimsel çalışma destek katsayısı)]

ç) (c) bendine göre yapılan hesaplamalar sonucu bulunan katsayı 1,00’i geçemez. Bulunan sonuca bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen katsayılar ilave edilir.

5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendine göre artırım uygulanacak personelin net teşvik katsayısı anılan bend de belirtilen artırım oranı ile çarpılmak suretiyle uygulanır.

Ödenecek teşvik ek ödeme brüt tutarı, personelin net teşvik katsayısının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunur. Tavan ek ödeme tutarını aşamaz.

Teşvik Ek Ödeme Hesaplaması: (En yüksek Devlet memuru Aylığı x Net teşvik katsayısı x Taban ek ödeme katsayısı)

Taban ve teşvik ek ödemenin brüt tutarından gelir vergisi ve damga vergisi kesilmek suretiyle taban ve teşvik ek ödeme net tutarı bulunur.

Personel görevlendirmesi ile ilgili olarak Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

Afet ve acil durumlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda alınan sağlık tedbirleri kapsamında kurulan seyyar hastanelere görevlendirilen personelin taban ödeme ve teşvik ek ödeme hesaplamasında kurum hizmet ve birim teşvik katsayısı 1,00 esas alınarak kadrosunun bulunduğu birim üzerinden ek ödeme yapılır.

17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen personele görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu birim üzerinden taban ödeme ve teşvik ek ödeme yapılır.

Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağandışı durumlarda görevlendirilen personel ve Bakanlık tarafından veya amirince yılda toplam 3 ayı geçmemek üzere hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele, eğiticilere, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci maddesinin birinci fıkrası gereği insani ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici olarak kurulan veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolü gereği işletilen sağlık hizmet birimlerine veya hastanelere görevlendirilen personele, aile hekimliği ile ilişkilendirilmemiş ceza infaz kurumlarına görevlendirilen personel ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17’nci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında görevlendirilen personele; İl Sağlık Müdürlüğü il kurum hizmet puan ortalaması üzerinden taban ödeme ve Ek-3 sayılı tabloda İl Sağlık Müdürlüğü için belirlenen oran üzerinden il birim teşvik puan ortalaması esas alınarak teşvik ek ödeme yapılır.

ç) İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personel (“c” bendinde belirtilenler hariç) ile Bakanlık tarafından veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele bu sürenin yılda toplam 3 ayı geçmesi halinde kadrolarının bulunduğu il sağlık müdürlüğü üzerinden İl Sağlık Müdürlüğü il kurum hizmet puan ortalaması üzerinden taban ödeme ve Ek-3 sayılı tabloda İl Sağlık Müdürlüğü için belirlenen oranın 0,70’i üzerinden il birim teşvik puan ortalaması esas alınarak teşvik ek ödeme yapılır.

Profesör ve doçent unvanlı personel, entegre ilçe devlet hastanesi başhekimi, toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvarı sorumlusu olarak görev yapan personel ile yan dal uzmanlarının (Çevre Sağlığı, Epidemiyoloji, İş ve Meslek Hastalıkları, Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Viroloji) teşvik ek ödeme tutarı %20 artırımlı uygulanır.

İl Sağlık Müdürlüğü ve birimlerinden Bakanlık veya Bakanlığa bağlı kuruluşların merkez teşkilatına görevlendirilen personele, görevlendirme süresince İl Sağlık Müdürlüğü il kurum hizmet puan ortalaması üzerinden taban ödeme ve Ek-3 sayılı tabloda İl Sağlık Müdürlüğü için belirlenen oran üzerinden il birim teşvik puan ortalaması esas alınarak teşvik ek ödeme yapılır.

Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdürlüklerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden taban ödeme ve teşvik ek ödeme yapılır.

İl Sağlık Müdürlüğü ve birimlerinden Bakanlık veya Bakanlığa bağlı kuruluşlar dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçici görevlendirilen personele taban ödeme ve teşvik ek ödemesi yapılmaz.

ğ) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca, haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ile aynı maddenin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcilerinin izinli sayıldığı bu sürelerde İl Sağlık Müdürlüğü il kurum hizmet puan ortalaması üzerinden taban ödeme ve Ek-3 sayılı tabloda İl Sağlık Müdürlüğü için belirlenen oran üzerinden il birim teşvik puan ortalaması esas alınarak teşvik ek ödeme yapılır.

Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlara, kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aylıklara ilişkin hükümler kapsamında merkezi yönetim bütçesinden yapılan sabit ödeme dışında ek ödeme yapılamaz.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Bölümünün “Performans puanı” başlıklı 2 inci maddesi hükmünde geçen 0,15 puan “0,15”, “Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele ek puan” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan %7 ek puan “0,07” ve “Kadro unvan katsayısı” başlıklı 28 inci maddesinde yer alan 0,10 puan “0,10” katsayı olarak aktif çalışılan gün katsayısı oranında ilgili personelin net teşvik katsayısına eklenmek suretiyle teşvik ek ödeme yapılır.

Ekim, Kasım ve Aralık 2022 dönemi taban ödeme ve teşvik ek ödemesi

Geçici Madde 1- (1) Ekim, Kasım ve Aralık 2022 dönemi için taban ödemesi “İl Sağlık Müdürlüğü ve Birimleri Kurum Hizmet Yönergesi” ile belirlenen kurum hizmet hedefleri üzerinden hesaplanan kurum hizmet katsayısı esas alınarak, teşvik ek ödemesi ise birim teşvik hedef gerçekleşme katsayısı “0,75” esas alınarak uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 6- (1) 26/08/2022 tarihli ve E.844 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren İl Sağlık Müdürlüğü ve Birimleri Kurum Hizmet Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönerge 1/10/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Katsayı tabloları:

tesvik ek odeme
birinci basamak
il saglik mudurlugu
Yorum (5)
RADYOLOG
4924 balonu neden haber olmuyor? yandalcılar başta olmak üzere a'dan z'ye skandal...
23
Cevapla
MİSAFİR
aynı geleneğe devam ... verdikleri üç beş kuruş teşvik yüz bin türlü formulasyondan geçiyor, falanın yüzdesi filanın yüzdesi , izin kullandın mı , hasta oldun mu. diğer kurumlarda , öğretmenlerde , yargıda , askeriyede bu neden yok. herkes aynı aldığı için kim ne alacağını bilir. ya sağlıkta.
34
Cevapla
Sağlık memuru
şaka gibi.çalışan personele ek teşvik yok diye anlıyorum.evde sağlık,tütün denetimi,smear alımı,aşı gibi hiçbir alan yok.gerçekten yazık.hasta hakları il koordinatörü %0,30 şaka gibi.
5
Cevapla
Tüm Hekimlere Sözleşme Hakkı veya Maaşı Verilsin
@radyolog 4924 haklarının tüm hekimler için geçerli olmasını istemek doğru taleptir yoksa torpilli olan bir şekilde işini halleder ve meslektaşlar arası iş barışı bozulur. siz hiç örn eş kıdemde bir hakimin örn ağır ceza hakimin asliye hukuk hakiminin 3 katı maaş aldığını duydunuz mu?
15
Cevapla
sağlık çalısanı
şube müdürlüğü hala nasıl kalıyor bu bakanlıkta ya tüm yöneticiler sözleşmeli kadroluyuz diye doğru düzgün çalışmayan da çok
2
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir