Medimagazin logo

Asistanlardan nöbet ve döner sermaye isyanı

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları hastanelerinde uygulanmakta olan nöbet uygulaması ve döner sermayedeki problemler nedeniyle Dekanlığa dilekçe verdi
Asistanlardan nöbet ve döner sermaye isyanı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları, hastanelerinde uygulamakta olan nöbet ücretlerinin ödenmemesi, yönetmelikte belirtilen döner sermaye kat sayılarına göre uygunsuz şekilde düşük döner sermaye verilmesi ve mahkeme kararı olmasına rağmen branş dışı acil serviste usulsüz nöbet tutturuldukları iddiasıyla Dekanlığa dilekçe verdi.

İşte o dilekçe:

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

KARS

 

         Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezinde asistan doktor olarak görev yapmaktayım. Hastanemizin uygulamakta olduğu nöbet ücretlerinin ödenmemesi, yönetmelikte belirtilen döner sermaye kat sayılarına göre uygunsuz şekilde düşük döner sermaye verilmesi, mahkeme kararı olmasına rağmen branş dışı acil serviste usulsüz şekilde nöbet tutturulması hususunda aşağıda belirtilen genelge ve yönetmeliklere uyulması konusunda;

        Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

Ekler:

15.04.2011 tarihli B. 10. 0. SEG. 0.65. 00.04 sayılı genelgeye göre

Madde 2 : Tutulan nöbet karşılığında izin kullandırılmayan hallerde, nöbet ücretleri en geç müteakip ayın 15 ine kadar ödenecektir. ( Ocak 2016 tarihi itibari ile en son eylül 2015 nöbet ücretini almış bulunmaktayız. Son 3 ayın nöbet ücretleri ödenmemiştir. Ödenmeyen nöbet ücretlerinin ivedilikle tarafımıza ödenmesini ve sonraki dönemlerde yatacak olan nöbetlerin Madde 2 ye göre bir sonraki ayın 15i ne kadar ödenmesini talep etmekteyiz.)

Madde 7: Asistanlar uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren iş ve işlemleri klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabiplerin gözetiminde ve nezaretinde yapmaktadırlar. ( acil serviste acil uzmanı yokken branş dışı nöbet tutturulmaktadır.)

 

14.02.2013 tarihli 28559 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik MADDE 10 a göre;

Üçüncü basamak sağlık tesislerinde net performans puanının hesaplanması

MADDE 10 – (1) Mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar:

1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, acil kliniklerde ise pratisyen tabipler: Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,25)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı + [(Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (Klinik hizmet puan ortalaması x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

2) Asistanlar: Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,75)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

(Yani bir bölümdeki eğitim görevlisine verilen döner sermaye ücretinin 1/3 ü kadarı asistan hekimlere verilmesi gerekmektedir, mevcut usulsüz uygulamada 1/20 oranında verilmektedir.) 

Ek ödeme zamanı

           MADDE 12 – (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılmasına             karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde  hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde tahsilatı takip eden ilk ödeme döneminde ödeme yapılır.

( Son 6 ayda asistan hekimlere toplam yatan döner sermaye ücreti sayısı 3 tür. Sürekli gecikmeli olarak yatmaktadır.)

26.04.2014 tarihli 28983 sayılı Tıpta ve Diş hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi yönetmeliği

MADDE 11 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.

(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir.

(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.

(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır.

(7) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.

13.01.1983 tarihli e 17927 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 42. Maddenin ( c ) ve ( d ) fıkrasında acil ve branş nöbetleri şöyle düzenlenmiştir.

Madde 42 - Nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütülür. Acil ve branş nöbetlerinin hangi hallerde tutulacağı hastanenin türüne, iş durumuna, personel mevcuduna, hizmetin gereklerine göre baştabip tarafından tespit edilir. Eğitim Hastanelerinde de uzman ve uzmanlık eğitimi görenlerden kimlerin hangi nöbete gireceklerini ve ne nöbeti tutacaklarını da baştabip tespit eder.

 C) Acil nöbetler : Uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete ilave olarak ayrıca acil nöbeti konulabilir. Bu takdirde acil nöbetine iştirak edecek diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kimler olacağını ve bunların miktarını baştabip tespit eder. Acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilmezler. Acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak, çağrıya ilgili dal uzmanı ve diğer personel uymaya zorunludur.

 D) Branş nöbeti : Birden fazla genel cerrahi, iç hastalıkları klinikleri ve kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunan yataklı tedavi kurumlarında uzman ve klinik adedi gözönüne alınarak acil hizmet için kliniklere bütün personeliyle birlikte branş nöbeti tutturulabilir. Gerek görülürse ve uzman adedi yeterli bulunduğu takdirde acil vak'ası bulunan dallardan birer uzman, yoksa kıdemli uzmanlık eğitimi görenler de bu ekibe eklenebilir veya davet edilebilir. Branş nöbetini üstlenen klinikler, gece nöbetini ifa edecek tabip ve personel ekiplerini düzenleyerek gereği yapılmak üzere baştabipliğe verirler. Bu kliniklere gereğinde başka hizmetlerden personel takviyesi yapılabilir. Branş nöbetlerini üstlenen klinikler o dalın acillerinin yatarak tedavi hizmetlerini de ifa ederler ve bu klinik personeline başkaca nöbet hizmetleri verilmez.

Aynı yönetmeliğin 46. Maddesinde ise uzmanlık eğitimi alanların nöbet hizmetleri düzenlenmiştir.

Madde 46 - Kurumda üçten fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu hallerde genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutulur. Bu nöbeti baştabip düzenler. Genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutanlar genel hastane nöbeti tutan uzman nezaretinde çalışırlar. Kurumdaki uzmanlık eğitimi görenlerin hepsi yalnız bir dalda bulunduğu takdirde servis nöbeti tutmazlar. Genel uzmanlık eğitimi görenler nöbetine girerler.

Ayrıca Sağlık Bakanlığının 15.04.2011 tarih ve 2011-33 sayılı ve uzmanlık öğrencilerinin ( asistanlar) eğitim ve çalışmaları konulu genelgesinde;

Uzmanlık öğrencilerinin tuttukları nöbetlerinin eğitime katkı sağladığı

Ancak zaman zaman asistan hekimlere blok, gün aşırı ve fazla sayıda nöbet tutturulduğu

Bu tür uygulamaların hasta ve çalışan güvenliği açısından kabul edilemeyeceği ve nöbet karşılığı izin kaldırılmamışsa nöbet ücretlerinin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Özetle Erzurum 1. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karara göre tutulan branş dışı acil nöbetinin uzmanlık eğitiminin aksamasına neden olabileceğinden telafisi imkansız zararlar oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan branş dışı acil servis nöbetleri tutma işlemine mahkeme tarafından yürütmesinin durdurulma kararı verilmiştir ve mahkeme tarafından Kafkas Üniversitesine tebliğ edilmiştir.

Kaldı ki Danıştay 5. Dairesi 17.09.2014 tarih ve 2014/6295 esas sayılı kararı ile uzmanlık eğitimi gören hekimlerin, genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti dışında bir başka nöbete dahil edilmesi hukuken imkan bulunmadığını; öte yandan işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesinin hekimler nezdinde telafisi güç zararlara neden olacağını, hekimlerin hukuka aykırı işlemden dolayı katlandığı durumun telafisinin olanaksız olduğu görüşüne yer vermiştir.

Verilen iki ayrı mahkeme kararına göre branş dışı acil servis nöbetin tutturulmasını istemiyorum.

Verilmeyen 3 aylık nöbet ücretlerimizin verilmesini, usulsüz şekilde dağıtılan döner sermaye ücretlerinin yönetmelikte belirtilen kat sayılara uygun şekilde verilmesini talep ediyorum.

 

          Gereğinin yapılmasını arz ederim.

nöbet
döner sermaye
asistan
kafkas üniversitesi tıp fakültesi
Yorum (5)
Tamer oz
Orası Kars mı !!
2
Cevapla
omer
Bu hastane hem doner katsiyalarini dusukten veriyor hem acilde nobet tutturuyor hem de nobet vermiyor.
2
Cevapla
melek
Kafkas Üniversite hastanesinde YÖK döner sermaye ücret yönetmeliği hiçe sayılarak asistanlara 170 tl döner sermaye yatırılıyor, bazı aylar hiç yatırılmıyor, gayrı resmi onaysız nöbet listesiyle branş dışı acil serviste nöbet tutturuluyor, keyfi uygulamayla nöbet ücreti verilmiyor, orman da bile kanun var bu hastanede YOK!!
3
Cevapla
melek
Kafkas Üniversite hastanesinde YÖK döner sermaye ücret yönetmeliği hiçe sayılarak asistanlara 170 tl döner sermaye yatırılıyor, bazı aylar hiç yatırılmıyor, gayrı resmi onaysız nöbet listesiyle branş dışı acil serviste nöbet tutturuluyor, keyfi uygulamayla nöbet ücreti verilmiyor, orman da bile kanun var bu hastanede YOK!!
4
Cevapla
ali
Kurumsal ek ödemesi olmayan kurumlarda çalışan binlerce hekim bundan zaten mahrum? Bu haksızlık neden görülmez, duyulmaz, kanayan yara olan bu sorun neden çözülmez? Gözler, kulaklar, yürekler ne içindir?
2
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir